Promocja działalności naukowej Uczelni realizowana jest w ramach projektu „Promocja idei komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Połączenie ekspresowe na trasie nauka-gospodarka

Na początku marca Uniwersytet Śląski w Katowicach przystąpił do realizacji projektu „Promocja idei komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Do końca 2013 roku zrealizowane zostanie kilka zadań związanych z różnymi aspektami transferu wiedzy do gospodarki.

Czy to się sprzeda?

W uniwersyteckich pracowniach i laboratoriach rodzą się setki pomysłów, prowadzi się wiele testów, analizuje, usprawnia, finalnie – zgłasza do ochrony patentowej. Jednakże profesjonalnej oceny potencjału rynkowego konkretnego rozwiązania technologicznego może dokonać jedynie osoba o wysokich kompetencjach. W ramach projektu zaplanowany jest cykl konsultacji i szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu z zakresu prawa i form ochrony patentowej oraz dróg komercjalizacji własności intelektualnej. Konsultacje ze specjalistami – brokerami transferu technologii mającymi szeroki ogląd na aktualną sytuację w danej dziedzinie naukowej – pozwolą zweryfikować możliwości rynkowe pojedynczego projektu czy wynalazku. Opinia osoby dobrze znającej środowisko danej dziedziny nauki umożliwi pogłębienie znajomości perspektyw komercjalizacji własności intelektualnej, specyficznych dla każdego z obszarów wiedzy. Cykl szkoleń z zakresu ochrony patentowej oraz regulacji prawnych i form transferu wiedzy do biznesu przeprowadzi natomiast rzecznik patentowy Uniwersytetu Śląskiego.

Swoje znamy i swoje chwalimy

Rozpowszechnianie informacji o przedmiotach własności intelektualnej Uniwersytetu realizowane będzie poprzez prezentację innowacyjnych rozwiązań w formie cyklicznych wystaw zewnętrznych i wewnętrznych oraz organizację spotkań informacyjno-promocyjnych w gronie przedstawicieli społeczności akademickiej. „Spotkania z nauką” służyć mają nawiązywaniu bezpośrednich relacji pracowników naukowych Uczelni z partnerami szerszych kręgów otoczenia gospodarczego oraz przedstawicielami mediów. Efektem tych działań będzie rozkrzewienie idei transferu osiągnięć intelektualnych do gospodarki w jak najszerszych kręgach przedsiębiorczości akademickiej oraz pośród instytucji partnerskich.

Stałe poszerzanie kręgów odbiorców, do których trafiać ma oferta Uczelni, umożliwi jeszcze aktywniejszy udział w konkursach, targach i wystawach innowacji. W latach 2012–2013 organizowanych będzie szereg wydarzeń, w których Uniwersytet Śląski mógłby uczestniczyć. Z najważniejszych warto wymienić ponowny udział w Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG (organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Innowacji WKTiR w Katowicach) oraz Wystawie Innowacji WIPRO (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy). Uatrakcyjnienie oferty Uniwersytetu Śląskiego podczas targów i wystaw zapewni prezentacja potencjalnym kontrahentom prototypów innowacyjnych rozwiązań. W ramach projektu sfinansowana zostanie budowa kilku prototypów wynalazków, co znacznie zwiększy szansę na ich wdrożenie w przemyśle.

W listopadzie 2013 roku w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej planowana jest ponadto organizacja przez Uczelnię targów, przeznaczonych prezentacji najciekawszych, najbardziej innowacyjnych technologii, mogących znaleźć odbiór w gospodarce.

Inwestycje w młodych

Pierwsze kroki w kierunku wypracowania modelu planowania prac dyplomowych uwzględniających potrzeby gospodarki umożliwi konkurs na pracę dyplomową, poszukującą innowacyjnych rozwiązań. Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego będą mogli zgłaszać swoje prace (licencjackie, magisterskie lub inżynierskie), dotyczące jednego z dziesięciu obszarów tematycznych, m.in. nanomateriały, technologie dla przemysłu lotniczego, design. W jury zasiądą przedstawiciele podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w tychże obszarach, oraz pracownicy naukowo- dydaktyczni Uczelni. – Warto zachęcać studentów i absolwentów do wiązania ich ścieżek zawodowych z obszarami nauki mającymi szerokie kontakty z gospodarką, gdyż ułatwia to późniejsze poszukiwanie przez nich satysfakcjonującej pracy. Konkursy na prace dyplomowe mobilizują i zachęcają do głębszego zastanowienia się nad swoją przyszłością – komentuje kierownik Biura Karier UŚ mgr Agnieszka Dunaj.

Szersze informacje na temat poszczególnych zadań i działań zaplanowanych w projekcie dostępne będą na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie w serwisie www.transfer.us.edu.pl oraz w siedzibie Biura Współpracy z Gospodarką: tel. 359 22 71, e-mail: transfer@us.edu.pl.

Autorzy: Monika Zaręba