Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki wziął udział w drugim seminarium regionalnym w Santiago de Chile

Międzykontynentalna współpraca

Szerzenie idei Procesu Bolońskiego oraz promocja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w kontekście globalnym jest od dawna jednym z głównych obszarów aktywności European University Association (EUA). Celem projektu Alfa Puentes jest integracja systemów szkolnictwa wyższego oraz umożliwienie różnych form współpracy między uczelniami europejskimi i szkołami wyższymi z obszaru Ameryki Łacińskiej.

Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki w Santiago de Chile
Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki w Santiago de Chile

Pierwsze spotkanie z europejskimi partnerami projektu odbyło się 27 stycznia 2011 roku w Brukseli. Prezentowano wówczas instytucje uczestniczące w projekcie, w tym ich dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej, określono wstępne oczekiwania i zakres współpracy. Kolejne spotkanie, również z partnerami z Ameryki Łacińskiej oraz zespołem zarządzającym projektem, odbyło się w kwietniu 2011 roku w Brukseli. Podczas spotkania uczestnicy mogli dokonać uzgodnień dotyczących organizacji prac, zadań poszczególnych partnerów i harmonogramu realizacji projektu.

Od 15 do 19 maja 2011 roku w Bogocie (Kolumbia) odbyło się spotkanie inicjujące trzyletni program Alfa Puentes. Wzięli w nim udział przedstawiciele 23 stowarzyszeń. Reprezentantem strategicznym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w projekcie jest – mianowany przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia – dziekan Wydziału Filologicznego UŚ dr hab. Rafał Molencki, który w Bogocie pełnił funkcję moderatora podgrupy środkowo-amerykańskiej (Salwador, Honduras, Gwatemala, Meksyk).

Następnie, 20 października 2011 roku w Brukseli odbyło się spotkanie partnerów europejskich, na którym podsumowano dotychczasowe działania i omówiono ich role. KRASP reprezentowali: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i dr hab. Rafał Molencki.

W marcu 2012 roku dziekan Wydziału Filologicznego uczestniczył w kolejnym spotkaniu – w Santiago de Chile, gdzie przedstawił prezentację na temat mobilności doktorantów w Europie, w tym na Uniwersytecie Śląskim, a także przewodniczył panelowi dyskusyjnemu na ten temat.

Celem projektu Alfa Puentes jest zacieśnienie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami uniwersyteckimi Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej, a także pomoc europejskich partnerów w modernizacji i koordynacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach Ameryki Środkowej i Południowej. Wspólne inicjatywy edukacyjne, podejmowane przez południowoamerykańskie i europejskie stowarzyszenia uniwersyteckie, będą miały na celu zapewnienie jakości kształcenia, usprawnienie procesu uznawalności dyplomów i kwalifikacji, stworzenie systemu kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności akademickiej. Projekt Alfa Puentes prowadzony jest przez EUA, w znacznej części finansuje go Komisja Europejska.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Rafał Molencki