Open University

Nauczanie na odległość

Minął trzeci rok pracy nad systemem kształcenia na odległość z wykorzystaniem platform Moodle Uniwersytetu Śląskiego. Od 2008 roku powstało 12 wydziałowych platform o ujednoliconej strukturze i wyglądzie, między którymi użytkownicy mogą się swobodnie przełączać. Równolegle korzystają z platformy projektu UPGOW (http://el.us. edu.pl/upgow/) oraz kilku platform o charakterze międzywydziałowym. Administruje nimi Centrum Kształcenia na Odległość (http://cko.us.edu.pl). Liczba zarejestrowanych użytkowników platform edukacyjnych naszej uczelni przekroczyła w tym roku 15 tys., przy przeciętnej liczbie 182 dziennych logowań zarejestrowanych użytkowników. Statystyki te nie obejmują wizyt nierejestrowanych gości, dla których udostępniono sporą część materiałów.

W aktualnej ofercie 380 kursów dominuje tradycyjny wykład połączony z e-learningiem, tzw. blended learning, ale w niektórych – uzasadnionych specyficznymi potrzebami odbiorców – przypadkach, uczelnia prowadzi zajęcia wyłącznie na odległość. W zależności od charakteru zajęć autorzy wykorzystują wszelkie funkcjonalności platformy umożliwiające przyswojenie materiału oraz dające możliwość autoewaluacji. W sumie ilość wszystkich dostępnych materiałów przekłada się na około 8 tys. godzin efektywnej pracy studenta.

Niewątpliwą nowością jest rozszerzenie oferty o materiały wideo z zarejestrowanymi pełnymi wykładami. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku wykładów gościnnych, organizowanych w ramach wymiany naukowej, kiedy Uczelnia zaprasza znanych i cenionych prelegentów. Warto, by ich wystąpienia służyły nie tylko jednorazowo wąskiej grupie odbiorców.

Rozpoczynamy ponadto przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty dydaktycznej poszczególnych specjalności, kierowanych głównie do kandydatów i studentów zapisujących się na zajęcia. To okazja, by lepiej poznać wykładowcę i jego sposób nauczania. Często wykłady lub prelekcje odbywają się w czasie wydziałowych lub uczelnianych uroczystości – wtedy można zobaczyć filmowy skrót takich wydarzeń. Niektóre materiały umieszczone zostały dodatkowo na kanale informacyjnym platformy YouTube, w serwisie YouTube EDU.

Pracownicy mają okazję wymienić doświadczenia, dotyczące kształcenia na odległość, podczas corocznej międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, a dla osób pragnących szkolić się w zakresie znajomości technik kształcenia na odległość organizowane są szkolenia i warsztaty w Centrum Kształcenia na Odległość. W najbliższych planach jest poszerzenie funkcjonalności platformy Moodle UŚ o interaktywne rozwiązania dające możliwość komunikowania się w systemie wideokonferencji.

Z najnowszej, stale poszerzanej oferty, warto wyróżnić dwa ogólnouczelniane wykłady, przygotowywane w ramach projektu UPGOW: w nowym roku akademickim rusza kurs bezpieczeństwa i higieny pracy, który będzie można zaliczyć metodą kształcenia na odległość, a w 2012 roku powstanie ogólnouczelniany kurs przysposobienia bibliotecznego, uwzględniający potrzeby użytkowników Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Uniwersytet Śląski pierwszą polską uczelnią na YouTube EDU

Uniwersytet Śląski jako pierwsza polska uczelnia został zakwalifikowany do grupy kanałów edukacyjnych platformy YouTube. Specjalny serwis YouTube EDU oferuje materiały dydaktyczne i kursy online tak prestiżowych uczelni, jak: Massachusetts Institute of Technology czy Yale University. Uniwersytet Śląski opublikował już kilkadziesiąt filmów edukacyjnych z zakresu: chemii, krystalografii, matematyki i fizyki. Oprócz materiałów dydaktycznych na kanale znajdują się wywiady z naukowcami, którzy są ekspertami w swoich dyscyplinach.

Jesteśmy na Facebooku!

Każdego dnia publikujemy informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Naszą społeczność tworzy około 4,5 tys. osób: pracowników, studentów i sympatyków uczelni. To doskonała platforma umożliwiająca wymianę opinii, komentarzy, pomysłów oraz źródło wiadomości. Facebook stanowi forum komunikacji z młodymi odbiorcami.

Autorzy: Halina Widła
Fotografie: Agnieszka Sikora