Technologia chemiczna to jeden z nowych kierunków na Uniwersytecie Śląskim
W roku akademickim 2011/2012 na studentów czeka 17,5 tysiąca miejsc (w tym 9723 na studiach stacjonarnych) na 45 kierunkach i 120 specjalnościach

Liczą się wiedza i umiejętności

Uczelnia uruchamia w roku akademickim 2011/2012 trzy nowe kierunki: mechatronika na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, fizyka techniczna (trzy specjalności: modelowanie komputerowe, nowoczesne materiały i techniki pomiarowe oraz energetyka jądrowa) i technologia chemiczna – oba na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Nowe kierunki prowadzone będą jako studia pierwszego stopnia, inżynierskie.

Nowe kierunki

Studia na kierunku MECHATRONIKA pozwolą na osiągnięcie solidnego wykształcenia w zakresie: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania. Absolwenci będą mogli uczestniczyć w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Podstawowym celem nauczania na specjalności modelowanie k omp u t e - rowe na k i e r u n k u F I Z Y K A T E C H - N I C Z - NA jest przygotowanie absolwentów z zakresu nauk technicznych i nowoczesnych technologii informatycznych. Wiedza i umiejętności, które posiądą w trakcie tych studiów, mogą być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych, jak: biofizyka, nanotechnologia czy inżynieria materiałowa, natomiast opanowane metody matematyczne i komputerowe – także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie czy socjologia.

Głównym celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna o specjalności nowoczesne materiały i techniki pomiarowe jest przygotowanie absolwentów posiadających solidną wiedzę z podstaw fizyki, matematyki, chemii i informatyki, połączoną ze znajomością własności nowoczesnych materiałów oraz stosowaniem metod pomiarowych wykorzystujących osiągnięcia fizyki. Ponadto wiadomości z dziedziny technologii wytwarzania nanomateriałów, materiałów funkcjonalnych, membran, struktur niskowymiarowych, ciekłych kryształów oraz nanostruk- tur w zastosowaniach biologicznych, jak również wiedzę niezbędną do stosowania nowoczesnych systemów pomiarowych, automatyzacji oraz analizy wyników. Specjalność energetyka j ą d r ow a p r z y - g o t o - wuje do podjęcia pracy w przemyśle i w instytutach b adawc z ych, z w ią z anych z planowanym w y budowa - niem w Polsce elektrowni jądrowych oraz w przedsiębiorstwach towa rz ysząc ych. Absolwent tej specjalności, oprócz e l e - m e n - tarnych w i a d o - mości z zakresu fizyki (szczególnie fizyki jądrowej) będzie posiadał wiedzę przydatną przy obsłudze urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych krajowych oraz zagranicznych. Ponadto znajomość prawa atomowego i aktów wykonawczych umożliwi absolwentom podjęcie pracy w jednostkach nadzoru jądrowego.

W Instytucie Chemii UŚ uruchomione zostały studia na kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA z dwoma specjalnościami: zielona chemia i czyste technologie oraz technologia nieorganiczna i organiczna. Na specjalności zielona chemia i czyste techno logie, oprócz przedmiotów typowych dla kierunku technologia chemiczna, do programu studiów wprowadzono również przedmioty o treściach aktualnych i pionierskich, dotyczących realizacji, na skalę przemysłową, idei zielonej chemii oraz czystych technologii, przyczyniających się do skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego. W ramach tych przedmiotów poruszane będą zagadnienia dotyczące systemów ochrony środowiska, miniaturyzacji laboratoriów, budowy i eksploatacji składowisk odpadów, technologii zgazowania węgla, czystych technologii węglowych, ratownictwa chemicznego, utylizacji i recyklingu odpadów itp.

W programie studiów o specjalności technologia nieorganiczna i organiczna znajdują się przedmioty podejmujące kwestie nowoczesnych technologii, procesów i tworzenia materiałów specjalnego przeznaczenia, czystości i rodzaju. W trakcie kształcenia studenci zapoznają się m.in.: z zagadnieniami chemii materiałów, nanomateriałów i materiałów specjalnego przeznaczenia (dla optoelektroniki i medycyny), nanotechnologiami i technologiami wytwarzania kryształów, transportem materiałów niebezpiecznych, ratownictwem chemicznym, zarządzaniem jakością produkcji, a także z nowoczesną syntezą organiczną i nieorganiczną.

Inżynieria materiałowa – kierunek zamawiany

Ponad 2 mln zł dofinansowania uzyskał kierunek inżynieria materiałowa, prowadzony przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ (nabór na rok akademicki 2011/2012). Kwota ta zostanie przeznaczona na program stypendialny, konsultacje z przedmiotów kierunkowych, podniesienie jakości kształcenia, modernizację laboratoriów dydaktycznych, e-learning oraz staże krajowe i zagraniczne.

Ponadto dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego student będzie miał możliwość otrzymania bezzwrotnego stypendium w wysokości do 1000 zł miesięcznie.

Zajęcia prowadzone będą w najnowocześniejszych akredytowanych laboratoriach oraz salach wykładowych Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Realizacja prac dyplomowych jest prowadzona na zamówienie i przy współpracy z przemysłem, ułatwiając znalezienie atrakcyjnej posady.

Inżynieria materiałowa jest kierunkiem prowadzonym na Uniwersytecie Śląskim od trzech lat. Pierwsi absolwenci inżynierskich studiów pierwszego stopnia uzyskają dyplomy w lutym 2012 roku. Studenci, którzy ukończyli I rok, mogą wybrać specjalność: nauka o materiałach lub biomateriały.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Joanna Dawidowska