Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Partnerstwo nauki i przemysłu

Prorektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Prorektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Nowoczesny uniwersytet to nie tylko wysoki poziom edukacji i kształcenia, to także badania naukowe. Z roku na rok rośnie na naszej uczelni liczba projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i unijnych, coraz więcej naukowców startuje w nowych konkursach. Istotna jest także akceleracja projektów realizowanych dzięki środkom pozyskanym z Komisji Europejskiej.

Duże znaczenie – nie tylko dla Uniwersytetu, ale także dla regionu – ma współpraca z Euro-Centrum Parkiem Naukowo-Technologicznym w Katowicach, który prowadzi działania badawcze związane z branżą technologii energooszczędnych. Nasi naukowcy biorą udział w dwóch projektach. Katedra Klimatologii UŚ współuczestniczy w badaniach, których efekty pozwolą określić warunki meteorologiczne, panujące w miejscu planowanej instalacji urządzeń do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej. Uzyskane informacje będą także przekazywane producentom i instalatorom urządzeń solarnych, skupionych w Euro-Centrum Klastrze.

Drugi projekt realizowany w Euro-Centrum dotyczy zwiększenia możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budownictwie. Są to badania prowadzone w ramach strategicznego projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynatorem programu jest Politechnika Śląska, partnerami: Uniwersytet Śląski, Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Celem badań jest opracowanie rekomendacji, dotyczących wdrażania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach.

W etap zasadniczej realizacji wkroczył projekt finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dotyczący zintegrowanego systemu zarządzania jakością wody zbiorników zaporowych na przykładzie zbiornika w Goczałkowicach. Konsorcjum czterech jednostek przewodzi Uniwersytet Śląski, głównym koordynatorem jest prof. zw. dr hab. Paweł Migula, kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.

Dużymi osiągnięciami mogą poszczycić się nasi naukowcy w dziedzinie badań nad nowymi materiałami pozwalającymi na oszczędność energii czy znajdującymi zastosowanie w medycynie. Znakomite efekty przynoszą także prace w dziedzinie informatyki biomedycznej, w lecznictwie – w zakresie nowych leków, badania dotyczące zmian klimatycznych, przemian demograficznych, ochrony środowiska, a także humanistyki.

Zespół dr Iwony Jelonek z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii został koordynatorem bardzo ważnego – i to nie tylko dla uczelni, ale także dla gospodarki, w najszerszym tego słowa znaczeniu – projektu RATIO- COAL. Celem badań jest poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych. Partnerami zespołu Wydziału Nauk o Ziemi są przemysłowi potentaci, tacy jak np. niemiecki THYSKRUP czy zabrzański Kombinat Koksochemiczny, jak również naukowcy z Hiszpanii i Czech.

Uniwersytet zawarł ogółem ponad 400 umów partnerskich z niemal 300 instytucjami zagranicznymi z 36 państw świata, dzięki którym możliwa jest wymiana studentów i kadry akademickiej, a także prowadzenie wspólnych badań i przedsięwzięć edukacyjnych. Uczelnia uczestniczy ponadto w programach Unii Europejskiej, takich jak: Lifelong Learning Programme.

O wysokim poziomie prowadzonych badań świadczą także artykuły naszych naukowców, publikowane w prestiżowych czasopismach o światowej renomie naukowej, np.: w „Nature Nanotechnology” ukazał się artykuł dr. Dariusza Chrobaka, adiunkta w Instytucie Nauki o Materiałach, poszerzający wiedzę o właściwościach mechanicznych krzemu, związku szeroko stosowanego w przemyśle elektronicznym, a w „Nature” prof. UŚ dr hab. Robert Hasterok z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska opublikował artykuł poświęcony analizie organizmu modelowego dla zbóż i traw użytkowych strefy klimatu umiarkowanego.

Największym optymizmem napawa fakt, że znamienita część badań naukowych, prowadzonych na naszej uczelni, może być wzorcowym przykładem właściwie rozumianego partnerstwa nauki i przemysłu.


Fotografie: Agnieszka Sikora