Wspieranie transferu wiedzy

Zmiany społeczno-ekonomiczne zachodzące na przestrzeni ostatnich lat wskazują na potrzebę budowania gospodarki opartej na wiedzy, co wymusza na ośrodkach akademickich nowe podejście do tematu transferu wiedzy. Współpraca i otwarcie uczelni na sektor przedsiębiorstw oraz nastawienie sektora gospodarki na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii jest podstawowym warunkiem konkurencyjności rynkowej. Dlatego ważnym elementem działalności Uniwersytetu Śląskiego w najbliższej przyszłości jest zwiększanie transferu wiedzy i wzmacnianie powiązań pomiędzy sferą badań naukowych a przedsiębiorstwami.

W minionym roku akademickim podpisano ważne umowy o współpracy, w tym m.in. z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA – instytucją wspierającą rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Celem współpracy jest m.in.: realizacja wspólnych projektów, wykorzystywanie wyników prac badawczych w gospodarce, promowanie idei przedsiębiorczości wśród studentów oraz działania w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów.

Przedmiotem umowy zawartej między UŚ a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach jest współpraca w zakresie organizowania konferencji naukowo-technicznych, seminariów, korzystania na zasadach wzajemności z posiadanej aparatury, urządzeń i zbiorów bibliotecznych, unowocześniania procesu dydaktycznego i programu kształcenia oraz prezentowania wspólnych osiągnięć w kraju i za granicą.

Podpisano także umowę o współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej z Dynamax Sp. z o.o. w Jaworzu, firmą rozwijającą się w obszarze najnowszej dziedziny nauki – nanotechnologii. Efektem prac będą własne, autorskie technologie, modyfikowane do indywidualnych wymogów kontrahentów. Współpraca ma się przyczynić do rozwoju nauki, opierać się będzie m.in. na poszukiwaniu odbiorców nowych technologii oraz szkoleniu personelu i studentów. Strony umowy zamierzają współpracować w zakresie: organizacji wspólnych projektów badawczych oraz szkoleń, wykonywania badań naukowych i ekspertyz technicznych, wzajemnego udostępniania laboratoriów do badań i zajęć akademickich.