Podczas jubileuszu dokonano podsumowania dotychczasowego dorobku prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka. Obok: dr Beata Mazepa Domagała i prof. UŚ dr hab. Katarzyna Krasoń
Jubileusz prof. Stanisława Juszczyka

Nie tylko pedagog

24 maja prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, obchodził jubileusz 60-lecia urodzin. Uroczystość była początkiem II edycji projektu kulturalnego „Strefa – Osobowość”, kierowanego przez prof. UŚ dr hab. Katarzynę Krasoń – dyrektor Instytutu Pedagogiki UŚ.

Zgromadzeni w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej goście składali laudacje i życzenia jubilatowi. W roli gospodarza spotkania wystąpił dyrektor Biblioteki, prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownikiem Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: teoretycznych podstaw pedagogiki medialnej, wpływu przekazów medialnych na proces kształtowania postaw i świata wartości dzieci, dydaktyki ogólnej, wykorzystania zmodernizowanych teorii konstruktywistycznych oraz teorii kognitywistycznych w procesie kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Jest autorem 2 monografii opublikowanych za granicą, 28 monografii i prac pod redakcją opublikowanych w kraju, 26 rozdziałów opublikowanych w pracach zbiorowych w kraju, 43 artykułów opublikowanych w czasopismach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym (indeksowanych na „Thomson Reuters Master Journal List” w Filadelfii), 30 rozpraw i studiów opublikowanych w pracach zagranicznych, 83 prac naukowych opublikowanych w polskich czasopismach i pracach zbiorowych, 56 referatów wygłoszonych na zagranicznych konferencjach naukowych, 72 referatów wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich. W liczbie ponad 300 prac naukowo-badawczych mieści się także autorstwo 6 podręczników akademickich.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego

Jubilat jest członkiem szeregu zagranicznych i krajowych towarzystw naukowych, w tym m.in.: The New York Academy of Science, American Association for the Advancement of Science, International Biographic Centre w Cambridge, członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, członkiem Zespołu Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członkiem rad naukowych dziewięciu polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, jednego czasopisma zagranicznego, członkiem Rady Naukowej Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, członkiem Rady Naukowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze oraz zagranicznym członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej Republiki Słowacji.

Wśród jego osiągnięć w zakresie nauk pedagogicznych warto wskazać szczególnie to, że jest współtwórcą i redaktorem naczelnym naukowego kwartalnika pedagogicznego o zasięgu światowym „The New Educational Review”, indeksowanego od 2008 roku na „Thomson Reuters Journal Master List” w Filadelfii, znajdującego się w amerykańskiej bazie pełnotekstowych czasopism naukowych EBSCO.

Jako redaktor naczelny półrocznika pedagogicznego „Chowanna” doprowadził do wpisania w 2006 r. tego tytułu na listę czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Pedagogiki i Psychologii jest dzięki niemu jedynym w Polsce wydziałem pedagogicznym, w którym wydawane są tak znaczące periodyki naukowe.

Zasługą profesora jest dynamizacja rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych pionu pedagogiki, prowadząca do stałego wzmacniania kadrowego Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Jest to konsekwentna kontynuacja działań podjętych w czasie pełnienia przez niego funkcji dziekana tej jednostki (w latach 2002–2008). Istotnym aspektem tego zakresu pracy naukowo-organizacyjnej jest między innymi uzyskanie w roku 2006 przez Radę Wydziału uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.

Podczas uroczystości akcentowano także wysoki poziom jego pracy dydaktycznej, ujętej w pozytywnych opiniach studentów, wskazujących zwłaszcza na systematyczność, dbałość o poprawne relacje i sprawiedliwość w ocenie postępów swoich podopiecznych.

Zgromadzeni podczas uroczystości jubileuszowej goście mieli okazję do poznania także innych sfer życia profesora. Na widowni zasiedli członkowie rodziny prof. Juszczyka – małżonka, córka Katarzyna oraz dwoje wnucząt. Na prezentowanych slajdach jubilat został przedstawiony w rolach: zapalonego turysty, dumnego ogrodnika, czułego opiekuna spanielki Tosi, szczęśliwego męża, ojca i dziadka.

Autorzy: Krystyna Liszka
Fotografie: Mirosław Dziedzic