Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
 

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 3 (8). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz

Aleksandra Skrzypietz: Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku. Red. Mieczysław Stolarczyk

LITERATUROZNAWSTWO. Adam Dziadek: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Wyd. 2.

Krzysztof Jarosz: Immanence et transtextualité dans l’oeuvre romanesque de Robert La-londe

Tomasz Kaliściak: Katastrofy odmieńców

Agnieszka Nęcka: Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku

Marek Piechota: „Słowo to cały człowiek”. Studia i szkice o twórczości Mickiewicza

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Zbigniew Kadłubek: Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej. Wyd. 2.

JĘZYKOZNAWSTWO. Ireneusz Kida: Word order tendencies in medieval English against the Indo-European background

NAUKA o INFORMACJI. Justyna Adamus-Kowalska: System informacji archiwalnej w Polsce: historia, infrastruktura i metody

PRAWO. „Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3. Red. Barbara Mikołajczyk

PSYCHOLOGIA. Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Red. Jan M. Stanik

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2011, R. 54(68), T. 1 (36): Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży. Red. Katarzyna Krasoń

Grażyna Kempa: Kształcenie nauczycieli szkolnictwa ogólnokształcącego na Górnym Śląsku w latach 1865–1976

NAUKI o ZIEMI. Wojciech Dobiński: Wieloletnia zmarzlina w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu w świetle kompleksowych badań geofizycznych i analiz klimatologicznych

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. T. 8: Zofia Nałkowska: „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę Państwa do gazu”. Red. Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor; oprac. Agnieszka Tambor

 

ZAPOWIEDZI
 

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. T. 1–2. Red. Agnieszka Cielesta, Leszek Małczak, Dominika Zwierzchowska

FILOZOFIA. Mirosław Piróg: Williama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Wojciech Kaute: W poszukiwaniu „dobrego życia”. U filozoficznych podstaw głównych orientacji politycznego myślenia

LITERATUROZNAWSTWO. 20 lat literatury polskiej 1989–2009. T. 1. Cz. 2. Red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski

Marta Cuber: Trofea wyobraźni w prozie Leo Lipskiego

JĘZYKOZNAWSTWO. Русский язык в польской аудитории. Т. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3]. Red. Anna Zych

Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa. Red. Piotr Czerwiński, Ewa Straś

PSYCHOLOGIA. Masculinity and femininity in everyday life. Ed. Eugenia Mandal

Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza. Red. Małgorzata Górnik- Durose, Joanna Mateusiak

PEDAGOGIKA. Magdalena Kleszcz: Postawa twórcza a hierarchia wartości młodego pokolenia

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 24 (2010). Ed. Board

BIOLOGIA. Eugeniusz Małkowski: Modyfikacja procesu transpiracji a efektywność indukowanej fitoekstracji ołowiu i kadmu u wybranych gatunków roślin

NAUKI o ZIEMI. Stanisław Duber: Nanostruktura i mikrotekstura antracytów

Podręczniki i skrypty

NAUKI o ZIEMI. Aleksandra Vierek, Józef Lewandowski, Kazimiera Malik, Tomasz Salamon: Karpaty i ich przedpole. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii