Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 2 (7). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz
POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Mieczysław Stolarczyk: Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989–2009
LITERATUROZNAWSTWO. Lucyna Nawarecka: Mistyczny sens mitu w „Królu – Duchu” Juliusza Słowackiego
Bożena Tokarz: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego, 26 zł
JĘZYKOZNAWSTWO. Jadwiga Stawnicka: Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą „Aktionsarten” w języku rosyjskim i polskim. T. 2: Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi w konfrontacji przekładowej (na materiale rosyjsko-polskim i polsko-rosyjskim)
PSYCHOLOGIA. Oblicza twórczości. Red. Grażyna Mendecka
PEDAGOGIKA. Monika Sulik: Kobiety w nauce. Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania
NAUKI o ZIEMI. „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 32. Red. Tadeusz Szczypek
BIOLOGIA. Barbara Fojcik: Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej
Karina Wieczorek: A monograph of Siphini Mordvilko, 1928 (Hemiptera, Aphidoidea: Chaiptophorinea)

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920–1939. Wyd. 2.
ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 11: Etnologia na granicy. Red. Irena Bukowska-Floreńska, Grzegorz Odoj
Stanisław Węglarz: Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych. Przykład interpretacji wyobrażeń naukowych o Tatrach i góralach tatrzańskich do połowy XIX wieku
POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 6. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk
LITERATUROZNAWSTWO. „Romanica Silesiana”. No 5: Les transgressions. Ed. Krzysztof Jarosz
Joanna Dembińska-Pawelec: „Poezja jest sztuką rytmu”. O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak)
Marian Kisiel: Ananke i Polska. O liryce Zdzisława Stroińskiego
Zdzisław Marcinów: Bohater obok świata. O poezji i prozie Ireneusza Iredyńskiego
Maciej Tramer: Brudnopis in blanco. Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego
FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 7. Ed. Tomasz Sapota
EDYTORSTWO. Seweryn Goszczyński: „Mój skarb wewnętrzny, dla mnie najcenniejszy”. Wybór pism tatrzańskich. Oprac. Anna Krysztofiak, bibliogr., summ., rés.
JĘZYKOZNAWSTWO. „Język Artystyczny”. T. 14: Wymiary tekstu – perspektywy interpretacji. Red. Bożena Witosz
„Neophilologica”. Vol. 22. Ed. Wiesław Banyś
Action Research in Teacher Development. An Overview of Research Methodology. Ed. Danuta Gabryś-Barker
Русский язык в польской аудитории. Т. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3]. Red. Anna Zych
Irena Bajerowa: Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego XVIII wieku. Wyd. 2.
Ireneusz Kida: Word order tendencies in Medieval English against the Indo-European background
Arkadiusz Rojczyk: Temporal and spectral parameters in perception of the voicing contrast in English and Polish
DYDAKTYKA. Dziecko – język – tekst. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek
KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. W kręgu sztuki. Instytut sztuki 2008. Zespół Redakcyjny
Magdalena Szyndler: Folklor pieśniowy Zaolzia – uwarunkowania, typologia i funkcje
RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak: Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji
Piotr Ślęzak: Wybrane zagadnienia prawa do firmy
PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”.
T. 7. Red. Maksymilian Pazdan
Marcin Kropka: Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I
PSYCHOLOGIA. Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Red. Jan M. Stanik
PEDAGOGIKA. Agnieszka Majewska-Kafarowska: Narracje biograficzne a poczucie tożsamości kobiet
Beata Mazepa-Domagała: Upodobania obrazowe w zakresie ilustracji książkowej u dzieci w wieku przedczytelniczym
NAUKI o ZIEMI. Iwona Stan-Kłeczek: Wpływ spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych w wybranych masywach skalnych
NAUKI o MATERIAŁACH. Lucjan Pająk, Bożena Bierska-Piech: Nanoniejednorodności materiałów a efekt małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich i neutronów

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 3: Eliza Orzeszkowa: „Dobra pani”, Maria Konopnicka: „Nasza szkapa”. Wyd. 2. Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron
Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 4: Stefan Żeromski: „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”. Wyd. 2. Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron
NAUKI o ZIEMI. Jan Maciej Waga, Martyna Rzętała, Maria Fajer, Mariusz Rzętała. Red. Jan Maciej Waga. Przewodnik do ćwiczeń z geografii fizycznej województwa śląskiego. Zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii