Społeczne i polityczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego

4 listopada na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja „Społeczne i polityczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego”. Stanowiła ona podsumowanie projektu badawczego „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009”.
Moderatorem części eksperckiej był główny organizator seminarium dr Rafał Glajcar, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Prof. dr hab. Wojciech Kaute, kierownik Zakładu Myśli Politycznej INPiD zwrócił uwagę na odejście od koncepcji Ius na rzecz Lex, utożsamianego z indywidualizmem a także na relatywizację idei biblijnego tak-tak, nie-nie. W przełożeniu na rzeczywistość polityczną prof. Kaute dostrzegł upadek ducha europejskiego, mający konsekwencje w powrocie do narodowej polityki i egoizmów państw.
Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht przypominał, że dla Europejczyków nastał czas, by zastanowić się nad własną kulturą i tożsamością. Odnosząc się do wpływu Traktatu z Lizbony na kształt wspólnotowych instytucji, stwierdził, że w największym stopniu wzmocnił on nie Unię a rządy skupione w Radzie Europejskiej.
Dr Jacek Barcik z Wydziału Prawa i Administracji podkreślił, że nie sprawdziła się teoria z początków integracji, jakoby parlamenty narodowe miały zaniknąć. W Traktacie Lizbońskim otrzymały one rolę strażników zasady pomocniczości – zostały zobligowane do wydawania opinii, dotyczących zgodności proponowanego przepisu prawa europejskiego z tą właśnie zasadą.
Dr Tomasz Kubin z Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiD podjął temat „deficytu demokracji” w UE. Prelegent zaakcentował fakt nierównego traktowania europejskich narodów, przywołując casus ponownego głosowania Irlandczyków nad Traktatem Lizbońskim. Kontrowersję wzbudza też różna dla poszczególnych państw liczba mandatów w Parlamencie Europejskim oraz głosów ważonych w Radzie UE. Pointą wystąpienia była refleksja: Unia Europejska chcąc wstąpić do Unii nie zostałaby przyjęta ze względu na niespełnienie kryterium demokratyczności.
W drugim panelu udział wzięli studenci i doktoranci Wydziału Nauk Społecznych: Przemysław Grzonka, Agnieszka Kandzia, Monika Kornacka, Magdalena Marzec, Tomasz Okraska i Jarosław Wichura.