Drugie posiedzenie Senackiej Komisji Historycznej

W trosce o rzetelność

11 czerwca na swoim drugim posiedzeniu zebrała się Senacka Komisja Historyczna Uniwersytetu Śląskiego, która została powołana przez JM Rektora UŚ na mocy uchwały Senatu UŚ (z 16 kwietnia 2007).

Pierwsze, organizacyjne spotkanie Komisji odbyło się 29 maja br. Zgodnie z intencją uchwały Senatu UŚ jej zadaniem jest zebranie obiektywnych informacji, które pomogą przedstawić w sposób rzetelny, jasne i ciemne karty 40-letniej historii uniwersytetu. Poniedziałkowe obrady odbyły się udziałem JM Rektora UŚ prof. zw. dr hab. Janusza Janeczeka, pracowników Uczelni oraz zaproszonych gości z Instytutu Pamięci Narodowej.

W trakcie obrad uczestnicy mogli zapoznać się ze stanem zasobów archiwalnych IPN oraz problemami związanymi z kwerendą archiwalną i jej zakresem. Ponadto omówiono możliwości i warunki współpracy obu instytucji. IPN zadeklarował też udzielenie Uniwersytetowi Śląskiemu daleko idącej pomocy. Podczas posiedzenia uzgadniano działania zmierzające do organizowania wspólnych konferencji naukowych, których efektem końcowym byłyby wydawnictwa naukowe. Oceniono, że przed Komisją stoją zadania na 10 lat pracy.

Ze strony naszej Uczelni również zostały przedstawione dotychczasowe badania oraz stan zasobów uniwersyteckiego Archiwum. JM Rektor obiecał zapewnić niezbędne środki finansowe dla realizacji zadań Senackiej Komisji Historycznej. Na zakończenie jej drugiego posiedzenia ustalono zarys planowanego zakresu prac na najbliższe miesiące. W ustalonym planie znalazło się zbadanie następujących zagadnień:

 1. zakres inwigilacji UŚ ze strony SB,
 2. skala represji,
 3. postawy pracowników,
 4. rola PZPR,
 5. władze Uczelni,
 6. Uniwersytet w stanie wojennym,
 7. specjalne problemy jednostek UŚ w Sosnowcu i Cieszynie,
 8. geneza UŚ,
 9. dorobek naukowy na wydziałach humanistyczno-społecznych,
 10. Wydawnictwo UŚ,
 11. obraz UŚ w mediach oficjalnych oraz drugiego obiegu.

Powyższy wykaz ma charakter pierwszego spisu roboczego, czyli może zostać zmieniony. Zebrani zobowiązali się do prowadzenia indywidualnych rozmów z osobami, które mogłyby pracować przy pozyskiwaniu materiałów archiwalnych i innych. Będą one w przyszłości zaproszone na posiedzenie Komisji, gdy powstaną prawne możliwości korzystania z archiwum IPN. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego zostało to wstrzymane. Następne posiedzenie Komisji zaplanowano na koniec września br. Członkowie Komisji zamierzają jednak stale utrzymywać ze sobą kontakt i omawiać na bieżąco wyłaniające się zagadnienia.

Autorzy: Redakcja