Kronika Uniwersytecka - Lipiec 2007

AKADEMICKA "HARMONIA" NA 43. FESTIWALU CHÓRALNYM W MONTREUX

Akademicki Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia", działający pod przewodnictwem dr Izabeli Zieleckiej-Panek, wziął udział w 43. Festiwalu Chóralnym Montreux, który odbywał w Szwajcarii się od 10 do 14 kwietnia.

WYRÓŻNIENIE PKA DLA FILOLOGII ANGIELSKIEJ

17 maja Państwowa Komisja Akredytacyjna w Warszawie uznała, iż kształcenie prowadzone na kierunku "filologia w zakresie filologii angielskiej" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zasługuje na ocenę wyróżniającą.
W uzasadnieniu Komisja podkreśliła m.in.: wysoki poziom oraz wzorową organizację działalności dydaktycznej i naukowej, wiodącą pozycję w zakresie prowadzonych badań naukowych i organizacyjnych, bogatą ofertę dydaktyczną, która nieustannie jest wzbogacana o nowe profile/specjalizacje, dobrą bazę dydaktyczną (multimedialną) i biblioteczną. Stwierdzono również, iż kadra naukowa wyróżnia się wysokimi standardami merytorycznymi i prestiżem w międzynarodowym kręgu akademickim.

NAGRODA IM. ADAMA HEYMOWSKIEGO ZA KSIĄŻKĘ "OTOCZENIE WŁADYSŁAWA OPOLCZYKAÉ"

18 maja Polskie Towarzystwo Heraldyczne przyznało nagrodę doktorowi Jerzemu Sperce za publikację Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
Książka prezentuje skład osobowy, mechanizmy doboru i rolę polityczną otoczenia księcia opolskiego. W nowym świetle - odmiennym od dotychczasowego ujęcia w historiografii - autor omawia także kontakty Władysława Opolczyka z polską elitą władzy od początku rządów Ludwika Węgierskiego po pierwsze lata panowania Władysława Jagiełły. W kolejnych rozdziałach omówiono elity poszczególnych terytoriów, którymi zarządzał książę, a więc: księstwo opolskie, ziemie ruskie, ziemię wieluńską oraz Kujawy inowrocławskie i ziemię dobrzyńską. Ponieważ każde z nich wykazywało się swoistą specyfiką, przedstawiono: strukturę urzędów, podziały administracyjne, otoczenie władcy w danej ziemi i jego beneficjentów. W pracy znalazło się także kilkadziesiąt szczegółowych biogramów osób, wchodzących w skład otoczenia książęcego, i ich rodzin. Autor dokonał wielu nowych ustaleń w stosunku do dotychczasowej literatury, zarówno w zakresie krytyki źródłowej, jak i identyfikacji osób oraz przynależności rodowej. Książkę dopełniają aneksy - zestawienia urzędników Władysława Opolczyka (dworskich i terytorialnych) oraz itinerarium księcia z lat 1372-1401, a także niepublikowane dotychczas ilustracje licznych pieczęci rycerskich osób z jego otoczenia.

SLAVIC NETWORK

Od 24 do 26 maja na Wydziale Filologicznym odbywała się konferencja zamykająca ostatni etap realizacji projektu promującego języki i kulturę słowiańską "Slavic network". Projekt, którego celem była promocja języków słowiańskich wśród mieszkańców krajów z tej samej rodziny językowej i społeczeństw niesłowiańskich, realizowany był od 1 października 2004 r., a finansowany ze środków Unii Europejskiej przy partycypacji instytucji w nim uczestniczących. Koordynatorem był Uniwersytet Śląski w Katowicach, a uczestniczyło w nim siedmiu partnerów z sześciu krajów (sześć uniwersytetów z Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Słowenii i Niemiec oraz Narodowe Radio Bułgarskie).

POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO KONSORCJUM BIOFARMA

24 maja w Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Konsorcjum BIOFARMA. Uniwersytet Śląski w Komitecie reprezentowali: Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wiesław Banyś oraz kanclerz UŚ dr Jan Jelonek.

CIESZYNALIA 2007

29 i 30 maja w Cieszynie, pod honorowym patronatem burmistrza Cieszyna, odbyła się kolejna edycja festiwalu kulturalnego "Cieszynalia 2007". Impreza miała miejsce na terenie campusu uniwersyteckiego. Wystąpiły m.in. zespoły: "Folkoperacja", "Jama", "The White Rabbits Trip", "Farben Lehre", "Managua", "Vava Muffin", "Loco Motive Sun". Koncerty wieczorne zorganizował Samorząd Studencki wraz z Klubem Muzycznym MAYDAY z Głogowa, a imprezy towarzyszące m.in. zawody sportowe, Oskarusie, warsztaty tematyczne - Koła Naukowe Animatorów Kultury oraz AZS UŚ.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

29 maja odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. tematy dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne, niestacjonarne i doktoranckie w roku akademickim 2008/09, uchwały o utworzeniu nowych kierunków i form studiów. Senat podjął także uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego uczelni za rok 2006 i planu rzeczowo-finansowego na rok 2007.

AMBASADOR SŁOWACJI Z WIZYTĄ W UŚ

30 maja Uniwersytet Śląski odwiedził Ambasador Republiki Słowacji Frantis˙ek Ruz˙ic˙ka, który spotkał się z JM Rektorem prof. zw. dr. hab. Januszem Janeczkiem. Ambasador wygłosił wykład pt. "Polska i Słowacja - wspólna perspektywa europejska". W spotkaniu uczestniczyli również: Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie - Ivan Horsky¶ i Janka Plamenova - sekretarz ambasady.

KONFERENCJA - W TROSCE O WSPÓLNE DOBRO

Od 31 maja do 1 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywała się konferencja "W trosce o wspólne dobro - nadzór, kontrola i audyt w miastach". W otwarciu konferencji uczestniczyła Prorektor ds. Współpracy i Promocji prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

PRACOWNICY UŚ W KOMITECIE NAUK O LITERATURZE PAN

W wyborach powszechnych do Komitetu Nauk o Literaturze przy Wydziale I - Nauk Społecznych - Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2007-10 zostali powołani pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr hab. Adam Dziadek, prof. dr hab. Wojciech Kalaga, prof. dr hab. Marian Kisiel i prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński.

XI KONCERT AKADEMICKI

2 czerwca z okazji Święta Uniwersytetu w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się uroczysty XI Koncert Akademicki. Poprzedził go wykład "Zaproszenie do rozmowy o języku" prof. dr. hab. Wiesława Banysia, Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji. W koncercie wystąpili: Śląska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Massimiliana Caldiego (Włochy) i Jan Krzeszowiec - flet.

ZMARŁ PROFESOR JAN KONIOR

2 czerwca zmarł Prof. dr hab. Jan Konior, emerytowany Profesor matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Profesor od 1968 roku pracował w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, w którym kierował Zakładem Dydaktyki Matematyki.
Był wybitnym specjalistą w zakresie dydaktyki matematyki, prekursorem badań i twórcą metod badawczych z dziedziny percepcji tekstów matematycznych przez uczniów i studentów. Autor licznych publikacji naukowych, wychowawca kadry naukowej doktorów i magistrów, cieszył się zasłużonym autorytetem w środowisku akademickim. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Środowisko akademickie utraciło wybitnego naukowca i człowieka o wielkim sercu.

JUBILEUSZ 10-LECIA KRASP

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 10-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbywały się w Krakowie od 7 do 9 czerwca.

KOMISJA HISTORYCZNA UŚ

11 czerwca odbyło się drugie posiedzenie Senackiej Komisji Historycznej Uniwersytetu Śląskiego. Komisja została powołana przez JM Rektora UŚ na mocy uchwały Senatu UŚ (z 16 kwietnia 2007). Pracuje w siedmioosobowym, interdyscyplinarnym składzie.

POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY

14 czerwca w Warszawie odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży na temat zmian w prawie oświatowym, dotyczących ochrony uczniów przed treściami zagrażającymi ich prawidłowemu rozwojowi psychicznemu i moralnemu, edukacji o prawach człowieka, tolerancji i ich miejscu w programach oraz podręcznikach szkolnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Michał Seweryński. W gronie zaproszonych ekspertów znalazł się również prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, który jako członek Prezydium Rady Głównej zajmuje się m.in. opiniowaniem projektów przedstawianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

PODPISANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

14 czerwca zostało zawarte porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Centralnym Biurem Śledczym, dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Na porozumieniu swoje podpisy złożyli: JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, komendant wojewódzki Policji w Katowicach insp. Arkadiusz Pawełczyk oraz dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji insp. Jarosław Marzec. W spotkaniu uczestniczyła prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Prorektor ds. Współpracy i Promocji.

PIKNIK 2007

15 czerwca przy Szkole Zarządzania UŚ w Chorzowie odbył się "PIKNIK 2007 z Uniwersytetem Śląskim". Impreza odbyła się pod patronatem JM Rektora UŚ prof. zw. dr hab. Janusza Janeczka i prezydenta Chorzowa Marka Kopla.

ERASMUS "LIFELONG LEARNING PROGRAMME"

20 czerwca odbyło się spotkanie Prorektor ds. Współpracy i Promocji prof. dr hab. Barbary Kożusznik z wydziałowymi koordynatorami programu Erasmus oraz z pracownikami Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą. Podczas spotkania zaprezentowany został nowy program edukacyjny Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" - "Lifelong Learning Programme" zastępujący od roku akademickiego 2007/2008 program Socrates.

V WIELKI PIKNIK PSZCZYŃSKI

24 czerwca w Parku Zamkowym oraz na rynku w Pszczynie odbył się V Wielki Piknik Pszczyński z Telewizją Katowice pod hasłem,,Regiony Europy i Świata" połączony z obchodami Święta Narodowego Republiki Słowenii i inauguracją akcji Wakacyjna Kropla Życia. W pikniku wziął udział Uniwersytet Śląski w Katowicach, który wystawił swoje stoisko promocyjne. Władze UŚ reprezentował Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Jerzy Zioło, który odebrał nagrodę Orlego Lauru 2007 w kategorii "Nauka". Kapituła złożona z konsulów akredytowanych w Polsce południowej przyznała ją naszej Uczelni za kształtowanie postaw ludzi młodych w otoczeniu proeuropejskim.

PROF. JAN MALICKI PRZEWODNICZĄCYM KRAJOWEJ RADY BIBLIOTECZNEJ

25 czerwca 2007 roku prof. zw. dr hab. Jan Malicki z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym UŚ i dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej. Rada działa przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie Ustawy o bibliotekach jako główny organ opiniujący i koordynujący działalność bibliotek w Polsce. Do jej zadań należy w szczególności:

  • opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek,
  • koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych,
  • stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa,
  • opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek,
  • okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej.

W skład Rady powoływani są: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez Ministra Edukacji Narodowej, dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.

PRZYZNANO STYPENDIA PROGRAMU KOLUMB 2007

W osiemnastej edycji konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów - program KOLUMB 2007 r." przyznano 15 stypendiów. Jednym z laureatów jest dr Marcin Binkowski z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, który wyjedzie na roczny staż w Institute of Orthopaedics & Musculoskeletal Science, University College London (Wielka Brytania).

Opracował
ŁUKASZ ADAMCZYK