Nowe programy ministra

"Patent PLUS"

Szansa na wzrost liczby zgłoszeń patentowych pochodzących z polskich jednostek naukowych.

Zwiększenie liczby międzynarodowych zgłoszeń patentowych pochodzących z polskich jednostek naukowych oraz intensyfikacja procesu transferu technologii z tych jednostek do gospodarki - to główne cele nowego programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego, o nazwie "Patent PLUS. Wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych". Ma to umożliwić m.in. sprawniejszy system uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w instytutach i na uczelniach. Dodatkowym efektem programu ma być podniesienie świadomości pracowników naukowych w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań i technologii. Realizacja programu odbywać się będzie na dwóch poziomach - poprzez dofinansowywanie lub refundację kosztów postępowania patentowego oraz ułatwianie pozyskiwania partnerów biznesowych, którzy wdrożą wynalazki do powszechnego użycia. "Patent PLUS" zaadresowany jest do wszystkich uczelni, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz centrów transferu technologii, których siedziby znajdują się na terenie Polski. Program obsługiwany jest przez Departament Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kreator innowacyjności

3 mln zł przeznaczy w tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na innowacyjne przedsięwzięcia studentów oraz pracowników uczelni.

Wspieranie tworzenia innowacyjnych firm przez pracowników uczelni i studentów,Ęrozwój istniejących już jednostek, działających na rzecz współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki, a także upowszechnienie wśród przedsiębiorców informacji o projektach powstających w środowisku akademickim - to główne cele programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego pod nazwą "Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". W jego ramach finansowane może być np. tworzenie i wdrażanie uczelnianych systemów komercjalizacji technologii oraz procedur zarządzania własnością intelektualną, a także udostępnienie aparatury badawczej uczelni przedsiębiorstwom, prowadzącym działalność w oparciu o wyniki badań naukowych.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte zarówno uczelnie - w tym także niepubliczne - jak i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, centra zaawansowanych technologii, parki technologiczne, naukowo-technologiczne oraz konsorcja badawczo-rozwojowe.

Program stanowi kontynuację pilotażowego przedsięwzięcia zrealizowanego przez Departament Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2006 r. Dzięki środkom przeznaczonym na udział w pilotażu uruchomiono m.in. Laboratorium Akademickiego Biznesu oraz zrealizowano projekt szkoleniowy skierowany do nauczycieli akademickich. Z możliwości wsparcia swoich projektów skorzystał już m.in. Wrocławski Park Technologiczny, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK w Gliwicach.