Fundusze strukturalne szansą dla Uczelni

Trzymać rękę na pulsie

Przygotowania do nowego okresu programowania trwają prawie od roku - od wiosny regularnie odbywały się spotkania władz uczelni i pracowników naukowych, w czasie których rozmawiano o potrzebach uczelni w kontekście możliwego dofinansowania z pieniędzy unijnych.

Zainteresowanie funduszami europejskimi z roku na rok rośnie. Wzrasta również świadomość, jak Polacy mogą z nich korzystać, a co się z tym wiąże - absorpcja środków unijnych. Coraz więcej jest na ten temat szkoleń i publikacji. Niemniej jednak wciąż pozostaje wiele wątpliwości i pytań. Zwłaszcza teraz, bo czas jest szczególnie trudny - nowy okres programowania na lata 2007-2013 już się rozpoczął, pojawiło się dużo zmian oraz zapowiedzi zmian. Środki wspólnotowe dla Polski w nowym okresie wynoszą 67 mld euro. W ramach funduszy strukturalnych będzie pięć ogólnokrajowych programów operacyjnych - "Rozwój Polski wschodniej", "Infrastruktura i środowisko", "Kapitał ludzki", "Innowacyjna gospodarka" i "Pomoc techniczna" oraz 16 programów regionalnych. Nadal trwają prace nad tym, by ułatwić aplikowanie o środki (np. ocena merytoryczna miałaby poprzedzać formalną, planuje się również uproszczenie formularzy), sporo dyskutowano nad możliwościami skrócenia czasu oceny projektów, wprowadzeniem zasady crossfinancing-u, wzrostem poziomu ich dofinansowania z 75 proc. do 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Natomiast wciąż jeszcze brak odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Nie wiadomo na przykład, kiedy zostaną ogłoszone pierwsze konkursy w ramach poszczególnych programów - prawdopodobnie najbardziej optymistyczna wersja to czwarty kwartał 2007 r. Dlatego też warto na bieżąco śledzić strony internetowe, bo to zazwyczaj najbardziej aktualne źródło informacji.

W latach 2004-2006 Uniwersytet Śląski realizował siedem projektów finansowanych ze środków unijnych - jeden z nich już się zakończył ("Startuję w biznesie"), kolejny zakończy się w najbliższych dniach (Studia podyplomowe dla nauczycieli ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu - w ramach tego projektu zostało przeszkolonych 940 nauczycieli, z czego 500 zatrudnionych w województwie śląskim).

Przygotowania do nowego okresu programowania trwają prawie od roku - od wiosny regularnie odbywały się spotkania władz uczelni i pracowników naukowych, w czasie których rozmawiano o potrzebach uczelni w kontekście możliwego dofinansowania z pieniędzy unijnych. Nowe fundusze są ogromną szansą dla uczelni. Już dziś wiadomo, że wiele się zmieni. Na liście 14 projektów kluczowych (czyli bardzo ważnych dla regionu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znalazł się wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej - Biblioteka Akademicka i Centrum Informacji Naukowej. Jego planowane dofinansowanie wynosi 15 mln euro. Dwa inne projekty kluczowe zostały wpisane na tzw. Listę Indykatywnego Planu Inwestycyjnego, przygotowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - są to projekty Hali Sportowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Planowane dofinansowanie dla obu przedsięwzięć wynosi 120 mln złotych. Projekty te mają być realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Uniwersytet Śląski jest ponadto partnerem w dwóch bardzo dużych projektach - Centrum Edukacji i Badań Energo-chemicznego Wykorzystania Węgla oraz Śląskiej BIOFARMIE. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki.

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE, WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

 • PROGRAM: ZPORR, działanie 1.3
  "Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu"
  Budżet: 60 498 453 zł
  Uniwersytet Śląski realizuje projekt na podstawie Umowy Konsorcjum wraz z Miastem Sosnowiec. Celem projektu jest budowa nowoczesnego i funkcjonalnego, w pełni wyposażonego obiektu dydaktycznego neofilologii, w którym znajdą się m.in. sale wykładowe i seminaryjne, laboratorium tłumaczeń, sala Rady Wydziału.
 • PROGRAM SPO-WKP, działanie 1.4
  "Wyposażenie Laboratorium "Zdrowie" w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii"
  Budżet całego projektu - 3.5 mln zł
  Budżet UŚ w projekcie: 1.685.000 zł
  Projekt jest realizowany wraz z GIG, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Celem jest wyposażenie laboratoriów w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, który podniesie konkurencyjność podmiotów uczestniczących w projekcie.
 • PROGRAM SPO-WKP, działanie 1.4
  "Wyposażenie Centralnego Laboratorium Środowiskowego"
  Lider projektu GIG - budżet 15 477 687 zł
  Budżet UŚ w projekcie - 4 331 000 zł
  Liderem projektu jest GIG, a pozostałymi partnerami: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Politechnika Częstochowska. Celem projektu jest stworzenie kompleksowej oferty prac badawczych służących racjonalnemu zarządzaniu terenami zdegradowanymi i poprzemysłowymi. W ramach projektu UŚ zakupi wielofunkcyjny mikroskop skaningowy, magnetometr SQUID, proszkowy dyfraktometr rentgenowski.
 • EFS, PROGRAM: SPO-RZL, działanie 1.5
  "Cykl szkoleń ustawicznych dla profesjonalnej kadry pomocy społecznej"
  Budżet: 961 096,84 zł
  Projekt polega na profesjonalnym przeszkoleniu 160 pracowników instytucji pomocy społecznej zgodnie z wymogami nowoczesnej pomocy społecznej, której celem jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób. Zajęcia są prowadzone przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych i innowacyjnych form edukacji, kładących nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych. W projekcie miały miejsce dwa nabory na roczne cykle.

Marta Margiel

W trakcie przygotowywania wniosków pomocny będzie kontakt z członkami Zespołu Programów Międzynarodowych. Zespół nadzoruje, koordynuje i wspomaga jednostki organizacyjne Uniwersytetu w przygotowaniu i realizacji projektów. W zakres jego obowiązków wchodzi również wyszukiwanie i pozyskiwania informacji o możliwościach udziału w projektach finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych lub z innych środków europejskich i międzynarodowych, a także projektów finansowanych z tych funduszy lub środków, o które Uniwersytet może się ubiegać w trybie procedury zamówień publicznych. Ponadto Zespół prowadzi ewidencję oraz gromadzi dane o projektach realizowanych na UŚ.

Gdzie znaleźć potrzebne informacje o funduszach strukturalnych?
www.us.edu.pl/uniwersytet/programy
www.mrr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.efs.gov.pl
www.rpo.silesia-region.pl

Autorzy: Marta Margiel