Kronika Uniwersytecka - Luty 2007

PROFESOR LESZEK BALCEROWICZ GOŚCIEM UŚ

Profesor Leszek Balcerowicz
  4 stycznia gościem Uniwersytetu Śląskiego był Prezes NBP profesor Leszek Balcerowicz, który wygłosił wykład Członkostwo w UE a perspektywy rozwoju Polski. Spotkanie, w którym wziął udział JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i Prorektorzy UŚ, odbyło się w auli Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Za pomocą telemostu wykładu mogli wysłuchać równocześnie studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. więcej...

NAUKOWCY WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI W KOMISJI ZASOBÓW KOPALIN

Minister Środowiska Jan Szyszko powołał dwóch naukowców Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr. hab. Lesława Tepera i dr. Leszka Marynowskiego w skład Komisji Zasobów Kopalin. Zadaniem komisji, będącej organem doradczym ministra, jest czuwanie nad prawidłowością gospodarowania bogactwami naturalnymi kraju. Zajmuje się ona analizą i opiniowaniem projektów przepisów i metod prac geologicznych używanych w toku ustalania zasobów surowców mineralnych oraz oceną wyników dokumentowania złóż polskich. Prof. Lesław Teper na Wydziale pełni funkcję kierownika Zakładu Geologii Złóż a dr Leszek Marynowski jest adiunktem w Zakładzie Geochemii.

NAUKOWCY Z UŚ I USA NA DRODZE POSZUKIWAŃ SKUTECZNEJ TERAPII NOWOTWORÓW

9 stycznia 2007 r. Uniwersytet Śląski podpisał umowę o współpracy naukowej z agendą rządu Stanów Zjednoczonych National Cancer Institute, dotyczącą badań nad poszukiwaniem modyfikowanych fotouczulaczy, które są stosowane w fotodynamicznej terapii nowotworów (PDT). Umowa została podpisana 9 stycznia. Metoda ta wykorzystuje zjawisko fizyczne, w którym substancje, tzw. fotouczulacze, wzbudzane pod wpływem światła, przekazują część swej energii otoczeniu, wytwarzając na przykład wolne rodniki czy tlen singletowy. Rozpoczynają one procesy oksydacji, niszczenie organelli komórek nowotworowych, w których kumulowany jest fotouczulacz, doprowadzając w efekcie do ich śmierci. Terapia ta jest mało skuteczna w przypadku, gdy guz nowotworowy zlokalizowany jest głęboko w ciele, gdyż wskutek pochłaniania światła przez tkankę, tylko jego niewielka część uczestniczy w procesie fotouczulania. Poszukiwania innych metod wzbudzania fotouczulaczy stanowią przedmiot wspólnych badań realizowanych przez zespół z National Cancer Institute kierowany przez prof. Jacka Capałę i grupę chemików i fizyków z Uniwersytetu Śląskiego, pracujących pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Ratusznej i dr. hab. Piotra Kusia. Do otrzymywanych syntetycznych fotouczulaczy porfirynowych podłączone zostaną nanocząsteczki, takie jak półprzewodnikowe tlenki cynku czy tytanu lub dopowane bifluorki lantanu, lutetu i wapnia. Wzbudzone przenikliwym promieniowaniem rentgenowskim lub gamma emitują promieniowanie z zakresu widzialnego, które z kolei będzie wzbudzać podłączony do nanocząsteczki fotouczulacz rozpoczynając proces fotodynamiczny. Taki układ scyntylator-nanocząsteczka i fotouczulacz-porfiryna może stanowić przełom w fotodynamicznej terapii nowotworów, gdy lokalizacja guza nowotworowego nie będzie stanowić ograniczenia w jej stosowaniu. Więcej...

UŚ DLA DZIECIAKÓW

UŚ dla Dzieciaków
  Zakończyła się prowadzona przez studentów Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz kół naukowych: Socjologii Reklamy i Komunikacji Społecznej oraz Studium Pracy Socjalnej, działających na Wydziale Nauk Społecznych, akcja UŚ dla Dzieciaków, w ramach której zbierano dary dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Sosnowcu. 19 grudnia dla dzieci zorganizowana została mikołajowa impreza w czeladzkim skateparku Traffic z udziałem Krzysztofa Jankowskiego - prezentera Radia Eska i członków stowarzyszenia "Green", które przygotowało dla dzieci m.in. pokaz rolkarski oraz konkursy z nagrodami.

CERN DLA POLSKIEJ SZKOŁY

11 stycznia gościem Uniwersytetu Śląskiego był przebywający z wizytą w Polsce dr Mick Storr, odpowiedzialny za programy edukacyjne Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, który spotkał się z przedstawicielami śląskiego kuratorium i władz Uniwersytetu Śląskiego oraz zaprezentował zainteresowanym nauczycielom program i ofertę współpracy CERN-u ze środowiskami szkolnymi. Zwiedził też prezentowaną na UŚ interaktywną wystawę Nauki dawne i niedawne i wziął udział w lekcji pokazowej dla nauczycieli: Innowacyjne techniki nauczania - możliwości PRS-u.

SOCRATES - RUSZA STUDENCKIE BIURO OBSŁUGI STUDENTA

22 stycznia na Uniwersytecie Śląskim rozpoczęło działalność Studenckie Biuro Obsługi Studenta Socratesa, oferujące studentom praktyczną pomoc związaną z wyjazdami na stypendia zagraniczne w ramach programu Socrates/Erasmus oraz opiekę nad studentami goszczącymi na uczelni w ramach programu. Biuro jest czynne w poniedziałki w godz. 11.30-16.00 i czwartki w godz. 14.00-17.00 w dawnym budynku NBP w Katowicach przy ul. Bankowej 5, pok. 216 (ostatnie piętro).

KAMIEŃ WĘGIELNY POD INSTYTUTY NEOFILOLOGII

30 stycznia w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 5 odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Naukowo-Dydaktycznego Instytutów Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości wzięły udział władze Uczelni, przedstawiciele Wydziału Filologicznego, władze Sosnowca, przedstawiciele firmy Budimex, członkowie społeczności akademickiej oraz zaproszeni goście. Budowa obejmuje pięciokondygnacyjny budynek Centrum Naukowo-Dydaktycznego, w którym będzie się mieścić sala Rady Wydziału, sale wykładowe i seminaryjne, laboratorium tłumaczeń, restauracja, parking podziemny oraz pomieszczenie biurowo-gospodarcze. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku, na którym powstanie ponad 100 miejsc parkingowych.

Opracowała
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ