Nowe książki - Październik 2003

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Bibliotheca Alia Universa
Jerzy P a s z e k: Muchomory i zimowity. Kłącza i złącza powieści XX wieku, bibliogr., rys., 20 zł

P r a c e   n a u k o w e

FILOZOFIA
Etyka wobec problemów współczesnego świata. Red. Halina P r o m i e ń s k a, summ., Zsfg., 25 zł

Bogdan D e m b i ń s k i: Późna nauka Platona. Związki ontologii i matematyki, bibliogr., schem., summ., Zsfg., 25 zł

Piotr Ł a c i a k: Struktura i rodzaje poznania "a priori" w rozumieniu Kanta i Husserla, bibliogr., indeks, Zsfg., rés., 30 zł

POLITOLOGIA
Dylematy integracyjne Polski. Wybrane aspekty. Red. Mieczysław S t o l a r c z y k, tab., summ., Zsfg., 23 zł

Samorząd - rozwój - integracja. Red. Marek B a r a ń s k i, wykr., tab., rys., summ., Zsfg., 40 zł

Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji. Red. Marek B a r a ń s k i, Mieczysław S t o l a r c z y k, tab., summ., Zsfg., 47 zł

LITERATUROZNAWSTWO
Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 4. Red. Jan M a l i c k i, Dariusz R o t t, indeks, summ., Zsfg., 16 zł

Monika B o g d a n o w s k a: Komentarz i komentowanie. Zagadnienia konstrukcji tekstu, bibliogr., indeks, summ., Zsfg., 17 zł

Renarda O c i e c z e k: Wśród sławetnych, nobilitowanych i szlachetnie urodzonych. Studia i rozprawy o pisarzach wieku XVII, summ., rez., indeks nazwisk, 23 zł

PRAWO
Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała. Red. Piotr H o f m a ń s k i, Kazimierz Z g r y z e k, bibliogr., fot., 60 zł

Z dziejów prawa. Cz. 4. Red. Adam L i t y ń s k i, bibliogr., summ., Zsfg., 22 zł

PEDAGOGIKA
Anna Ł o b o s: Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci, bibliogr., wykr., tab., summ., Zsfg., 18 zł

NAUKI O ZIEMI
Granice, obszary przygraniczne. Euroregiony. Red. Jerzy R u n g e, tab., rys., summ., rez., 33 zł

Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju. Red. Jerzy R u n g e , bibliogr., ryc., tab., summ., rez., 35 zł

P o d r ę c z n i k i   i   s k r y p t y

SOCJOLOGIA
Leszek A. G r u s z c z y ń s k i: Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wyd. 4 zmienione, bibliogr., tab., 20 zł

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW
Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 1: Bolesław Prus: "Kamizelka", "Z legend dawnego Egiptu". Red. Romuald C u d a k, Wioletta H a j d u k-G a w r o n, Jolanta T a m b o r, słowniczek, 8 zł

PEDAGOGIKA
Ewa J a r o s z: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. 3, aneks, 12 zł

Urszula K a m i ń s k a: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Wyd. 2, bibliogr., aneks, 14 zł

ZAPOWIEDZI

Poemata Inuentis Aevi
Stefan T h e m e r s o n: Wiersze wybrane

FILOZOFIA
Józef B a ń k a: Agnostycyzm filozoficzny Mikołaja z Kuzy a etyka prostomyślności

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Anna T o k a r s k a: Książki, ludzie, idee. Kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej

LITERATUROZNAWSTWO
Tkanina. Studia, szkice i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Red. Anna W ę g r z y n i a k, Tomasz S t ę p i e ń

Dariusz P a w e l e c: Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku

PRAWO
Sławomir T k a c z: Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

PEDAGOGIKA
Dziecko i sztuka. Recepcja - edukacja - wsparcie - terapia. Red. Mirosława K n a p i k , Katarzyna K r a s o ń

Folklor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu. Red Helena D a n e l - B o b r z y k, Jadwiga U c h y ł a - Z r o s k i

Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole. Red. Maria Teresa M i c h a l e w s k a, współpr. Piotr K o w o l i k

Alina G ó r n i o k - N a g l i k: Założone a rzeczywiste funkcje nauczyciela w procesie edukacji wczesnoszkolnej

BIOLOGIA
Ewa S i e k i e r s k a: Mechanizmy działania kadmu na strukturę jajnika i przebieg oogenezy u dżdżownicy "Dendrobaena veneta" (Rosa)

Wacław W o j c i e c h o w s k i: A monograph of the Palaearctic Pterocommatinae (Aphididae, Aphidinea, Hemiptera)

NAUKI O ZIEMI
Mariola J a b ł o ń s k a: Skład fazowy pyłów atmosferycznych w wybranych miejscowościach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...