Śląski Fundusz Stypendialny

Śląski Fundusz Stypendialny
ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice
tel./fax: (32) 2535156 lub 606 811 227
e-mail: sfs@sfs.katowice.pl
www.sfs.katowice.pl
Bank BPH PBK SA nr rach.: 10601220-320000758135

VI edycja Programu Stypendialnego
Fundacji: Śląski Fundusz Stypendialny

Zarząd Fundacji Śląski Fundusz Stypendialny powołanej do życia w 2001r. z inicjatywy Senatora RP Adama Graczyńskiego organizuje kolejny, już VI program stypendialny, który umożliwia studentom uczelni wyższych podjęcie starań o uzyskanie pomocy ze środków Fundacji.

O stypendium Fundacji ŚFS na semestr zimowy 2003/2004 roku mogą ubiegać się słuchacze uczelni wyższych wszystkich lat - mieszkańcy województwa śląskiego, którzy spełniają poniższe kryteria:

  • udokumentują trudną sytuację materialną - dochód rodziny wspólnie zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym z wnioskującym o pomoc studentem, nie może być wyższy niż 600 zł (brutto) na jednego jej członka;
  • w terminie zaliczyli semestr letni 2003, a ponadto uzyskali średnią ocen w przedziale 4,5-5,0 (w pięciostopniowej skali ocen) lub w przypadku niepublicznych uczelni wyższych stosujących inne skale ocen, średnią co najmniej równej średniej ocen na danej uczelni;

Wnioski o pomoc stypendialną ze środków Fundacji ŚFS należy składać wyłącznie na odpowiednim formularzu, dostępnym na stronie internetowej Fundacji lub w Biurze Zarządu Fundacji przy ul. Warszawskiej 3 (IV p.) w Katowicach, w dniach od pn. do pt., w godzinach: 9.00-15.00.

Termin przyjmowania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami upływa
10 października 2003r.
Wnioski prosimy przesyłać na adres:
Śląski Fundusz Stypendialny
ul. Warszawska 3
40-009 Katowice

Zarząd Fundacji informuje, że nie odsyła nadesłanych dokumentów oraz zastrzega sobie prawo do informowania o przyznanych stypendiach wyłącznie osoby nimi uhonorowane. Nadesłane dokumenty można odbierać osobiście w siedzibie Fundacji po zakończeniu procedury wyboru stypendystów. Treść "Regulaminu" przyznawania pomocy ze środków Śląskiego Funduszu Stypendialnego jest dostępna w Internecie na stronie: www.sfs.katowice.pl

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneNowe książkiOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...