Z Senatu - Styczeń 1999

27 października 1998 odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ. Porządek obrad obejmował następujące sprawy kadrowe:
- wniosek Wydziału Nauk o Ziemi w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Wacława Zuberka,
- wniosek Wydziału Radia i Telewizji w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Lecha Zachera.
Oba przedstawione wnioski uzyskały akceptację Senatu.

Senat wysłuchał również sprawozdań z działalności Senackiej Komisji Dydaktycznej i Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych.

Przewodnicząca Senackiej Komisji Dydaktycznej prof. dr hab. Olga Wolińska poinformowała, że prace Komisji skupiały się głównie wokół zagadnień mających wpływ na jakość kształcenia. Przedyskutowano zwłaszcza: założenia reformy prawa o szkolnictwie wyższym, uchwałę w sprawie zasad postępowania akredytacyjnego przyjętą przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich z 31 stycznia 1998 r., założenia reformy oświaty.

Pzedmiotem posiedzeń Komisji Dydaktycznej było także kształcenie pozakierunkowe (pedagogiczne) i w zakresie języków obcych. Komisja przygotowała zasady przyjęć na studia w roku akademickim 1998/99

Uzupełniając wypowiedź Przewodniczącej Komisji Prorektor ds. nauczania prof. dr hab. Zofia Ratajczakowa poinformowała o planach działania grupy inicjatywnej, która - pod przewodnictwem Pani Dziekan Skrzypek - doprowadziła do tego, że 25% kierunków studiów już w tej chwili może ubiegać się o akredytację, ponieważ przygotowano tzw. pakiety informacyjne i opracowano system punktów dla wszystkich kierunków. O sprawie akredytacji pisaliśmy niedawno w “Gazecie Uniwersyteckiej".

W kolejnym punkcie obrad Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Krystian Roleder poinformował o kalendarium związanym z kredytami i pożyczkami dla studentów, a także omówił sprawy związane z systemem stypendialnym i pomocą materialną dla studentów. W systemie tym wprowadzono pewne nowości: podstawa naliczenia systemu stypendialnego została utrzymana w zależności od roku studiów, na pierwszym roku wynosi 213 zł dla studentów zamiejscowych i 170 zł dla miejscowych, na wyższych latach odpowiednio 340 zł i 425 zł. ; wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi minimalna 200 zł maksymalna 300 zł, nadal zostało utrzymane 25% uprawnionych do pobierania tego stypendium, minimalny próg dochodów nie uległ zmianie i wynosi 160 zł, zapomogi ustalono w wysokości 130 zł, przyznawana jest przez Dziekana, może być podwyższona przez Rektora na Wniosek Dziekana do 250 zł; od 1 stycznia 1999 r. opłaty za miejsca w domach studenckich będą uzależnione od dochodu przypadającego na członka rodziny. Obecnie przyznanie miejsca w DS wiąże się z 50% dopłatą do tego miejsca ze strony Uczelni. Przedstawiono studentom pewną metodę zróżnicowanej odpłatności i została ona zaakceptowana. Od 1 stycznia 1999 r. odpłatność ta będzie wynosiła 50%, 70%, i 80% w zależności od progu dochodu przypadającego na członka rodziny; wysokości stypendiów specjalnych wynoszą odpowiednio 128 zł, 144 zł i 160 zł. Na uniwersytecie studiuje ok. 40 studentów, którzy mają orzeczenie o grupie inwalidzkiej I, II lub III.

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Tadeusz Miczka oraz zastępca przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Grzegorz Racki przedstawili sprawozdanie z działalności Komisji.

Po wysłuchaniu sprawozdania wywiązała się długa dyskusja, z której można wyciągnąć trzy zasadnicze wnioski: lista rozstrzygnięć konkursu na badania własne zostanie przekazana na Wydziały, rektor poprosił, aby zgłaszać uwagi dotyczące funkcjonowania komisji, by można było współtworzyć jej działalność, kolegium rektorów zaproponuje pewien stały sposób procedowania, który będzie szanował zgłoszone zastrzeżenia.

Senat zaakceptował również dwie umowy zagraniczne, dotyczące współpracy z Uniwersytetem Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetem Technicznym w Cottbus.

Autorzy: Dariusz Rott