KBN - zasady i definicje oceny parametrycznej - lista filadelfijska a nauki humanistyczne, społeczne, ekonomiczne i prawne.

Komitet Badań Naukowych w lipcu 1998 roku skierował pismo do szkół wyższych, jednostek badawczo - rozwojowych oraz placówek naukowych PAN w całym kraju z prośbą o przygotowanie informacji odnośnie publikacji naukowych zrealizowanych w w/w jednostkach. Równocześnie KBN określił zasady oceny punktowej publikacji naukowych OSOBNE DLA KAŻDEGO ZESPOŁU NAUK. W ocenie parametrycznej nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych wzięto pod uwagę wykaz tytułów czasopism zaproponowany przez Zespół Nauk Humanistycznych (H-01) oraz Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-02). Oba zespoły składają się z naukowców reprezentujących w/w dyscypliny wybranych przez swoje macierzyste środowiska naukowe.

Zespół Nauk Humanistycznych (H-01) przyjął listę wyróżnionych czasopism krajowych, konsultowanych z komitetem naukowym PAN danej dyscypliny naukowej. Niestety nie znalazł się wśród nich tytuł " Pamiętnik Literacki". Do listy tej nie zostało zakwalifikowane ani jedno wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-02) utworzył listę wyróżnionych czasopism zagranicznych i krajowych uwzględniając czasopisma wyróżnione z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej oraz wiodące czasopisma krajowe i zagraniczne. Listę skonsultowano z właściwymi dla danej dyscypliny komitetami naukowymi PAN. Szczegóły kategoryzacji i punktacji artykułów z powstałej listy czasopism zawarto w załącznikach do pisma przewodniego KBN dotyczącego oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz naukowo - badawczych.

Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-02) posługując się listą rankingową czasopism wyróżnił cztery kategorie czasopism:

- czasopisma wyróżnione z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej kategoria (F)

- wiodące czasopisma krajowe kategoria (A)

- inne czasopisma zagraniczne i krajowe kategoria (B)

- pozostałe czasopisma krajowe kategoria (C)

Na liście KBN znalazły się między innymi poniżej wymienione tytuły z Uniwersytetu Śląskiego, którym przydzielono następujące kategorie :

1. Śląskie Prace Etnograficzne kategoria (C)

2. Śląskie Miscellanea kategoria (C)

3. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Socjolingwistyka. kategoria (B)

4. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. kategoria (C )

5. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej. kategoria ( C)

6. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Problemy prawa karnego. kategoria ( C)

7. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Problemy prawne górnictwa. kategoria (B)

8. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Problemy prawne handlu zagranicznego. kategoria (C)

9. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia Iuridica Silesiana. kategoria (C)

10. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Neophilologica.

W obrębie każdej kategorii publikacje otrzymują wyznaczoną liczbę punktów czyli:

1. za artykuł zamieszczony w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskigo Instytutu Informacji Naukowej - kategoria (F) - 10 punktów

2. za artykuł zamieszczony w czasopiśmie polskim - kategoria (A) - 7 punktów

3. za artykuł zamieszczony w innym czasopiśmie zagranicznym lub krajowym - kategoria (B) - 4 punkty

4. za artykuł zamieszczony w pozostałych czasopismach krajowych - kategoria (C) od 1 do 2 punktów

Ranking ten uwzględnia publikacje w języku polskim co stwarza możliwości pełniejszej, choć na pewno niedoskonałej oceny osiągnięć nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w naszym kraju.