Nowe książki - Styczeń 1999

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

PRACE  NAUKOWE

HISTORIA. Ryszard K a c z m a r e k: Pod rządami gauleiterów. Elity i instytucje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939-1945, summ., Zsfg., bibliogr., indeks, aneks, wklejki, 18 zł

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 16. Red. Józef B a ń k a, summ., Zsfg., 12 zł

Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Czesławowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej. Red. Józef B a ń k a przy współpracy Bogusława S z u b e r t a, bibliogr., wklejka, 16 zł

SOCJOLOGIA. Problems of the History of Sociology and Sociological Theory. Ed. Tadeusz B a n a s z c z y k, res., streszcz., fot., 7 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Leszek Z w i e r z y ń s k i: Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza, summ., res., indeks tytułów i nazwisk, 8 zł

Le romanesque français d' une fin de siecle a l'autre. Red. Aleksander A b ł a m o w i c z, streszcz., summ., 15 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Topics in Phraseology. Theory and Practice. Ed. Piotr K a k i e- t e k, streszcz., Zsfg., tab., rys., bibliogr., 9 zł

"Neophilologica". T. 12. Red. Wiesław B a n y ś, streszcz., summ., schem., bibliogr., 10 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 11: Z dziejów książki, bibliotek i czytelnictwa na Śląsku. Varia. Red. Irena S o c h a, summ., res., fot., aneksy, indeks, 9 zł

Książka dla dziecka wczoraj - dziś - jutro. Red. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z, Irena S o c h a, summ., Zsfg., tab., schem., fot., rys., 10 zł

PRAWO. "Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 13. Red. Arkadiusz N o- w a k, res., summ., 7 zł

PEDAGOGIKA. Bogdan Suchodolski. Pedagog - humanista - uczony. Red. Agnieszka S t o p i ń s k a-P a j ą k, res., summ., aneks, fot., 7 zł

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". Vol. 12. Editorial Board, 9 zł

SKRYPTY

Anna N o w a k: Zarys postępowania z nieletnimi dla pedagogów, bibliogr., wykaz aktów prawnych, aneks, tab., schem., 7 zł

CZASOPISMA

NAUKA O MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach" 1998, T. 19, nr 4. Kom. red. Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k, bibliogr., rys., tab., fot., 6 zł (kwartalnik)

ZAPOWIEDZI

HISTORIA. Jolanta K a m i ń s k a-K w a k: Polski ruch kobiecy w województwie śląskim w latach 1922-1939

Edelgarda F o l t y n: Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku

SOCJOLOGIA. Social Aspects of Reconstruction of Old Industrial Regions in Europe. Ed. Kazimiera W ó d z

JĘZYKOZNAWSTWO. Krystyna K l e s z c z o w a: Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki

LITERATUROZNAWSTWO. Stefan S z y m u t k o: Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie

KULTURA I SZTUKA. Tadeusz M i c z k a: Słownik pojęć filmowych. T. 9: Ruch - czas - przestrzeń - montaż

PEDAGOGIKA. Nowoczesne tendencje w kształceniu oświatowych kadr kierowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Red. Dorota E k i e r t-G r a b o w s k a, David O l d r o y d

PSYCHOLOGIA. "Psychologia. Badania i Aplikacje". T. 2: Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej. Red. Zofia R a t a j c z a k

BIOLOGIA. "Acta Biologica Silesiana". Vol. 33/50: Florystyka i chorologia roślin. Red. Krzysztof R o s t a ń s k i

NAUKI o ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 22. Red. Tadeusz S z c z y- p e k "Kras i Speleologia". T. 9 (XVIII). Red. Marian P u l i n a

Damian A b s a l o n: Antropogeniczne zmiany odpływu rzecznego z zlewni Rudy

Bogdan G ą d e k: Würmskie zlodowacenia Tatr w świetle rekonstrukcji lodowców wybranych dolin na podstawie prawidłowości glacjalnych

NAUKI TECHNICZNE. Jan P i e c h a: Mikrokomputery i sieci lokalne