Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Katowice
ul. Bankowa 14
tel.: 32 359 15 50
dziekanat@mfc.us.edu.pl
www.wmfch.us.edu.pl

Wydział należy do elitarnej grupy najlepszych jednostek w kraju. O tak wysokim poziomie naukowym decyduje przede wszystkim znakomita kadra akademicka – pracownicy Wydziału corocznie publikują blisko 300 prac naukowych, uczestniczą w kilkuset konferencjach krajowych i międzynarodowych, współpracują z wiodącymi uczelniami i instytucjami naukowymi w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Azji. Kolejnymi elementami decydującymi o kategorii A Wydziału są innowacyjne metody kształcenia (np. metody komputerowe, przykładem jest projekt Sice – studenci wybranych kierunków podczas pierwszego roku studiów poznają podstawowe języki programowania i na zajęciach stosują metody komputerowe do modelowania procesów matematycznych i fizycznych), znakomite zaplecze techniczne (np. Pracownia Fizyki Jądrowej czy unikatowa aparatura w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie), pozwalające na prowadzenie badań na światowym poziomie, czego efektem jest rekordowa (w skali uniwersyteckiej) liczba decyzji o udzieleniu ochrony patentowej wynalazkom opracowanym przez tutejsze zespoły badawcze.

Strukturę Wydziału tworzą trzy Instytuty: Matematyki, Fizyki oraz Chemii. Edukacja prowadzona jest na następujących kierunkach: matematyka, biofizyka (tylko trzy uczelnie w Polsce oferują ten kierunek), fizyka techniczna, technologia chemiczna i informatyki; chemia, fizyka, fizyka medyczna, ekonofizyka. Kierunki matematyka i chemia uzyskały finansowanie w ramach projektu Kierunki Zamawiane (POKL).


Fotografie: Szymon Nawrat