Stopień umiędzynarodowienia decyduje nie tylko o prestiżu uczelni, ale także w znaczący sposób wpływa na kształtowanie przyszłej kariery zawodowej

Erasmus+

Program edukacyjny Unii Europejskiej Erasmus+, w ramach którego studenci mogą odbywać część studiów, a także praktyki zawodowe w różnych zagranicznych uczelniach, jest szansą na zdobycie doświadczenia, szkolenie języka, a jednocześnie umożliwia poznanie innych kultur i zawarcie nowych, cennych znajomości. Uniwersytet Śląski dzięki ponad 800 umowom zawartym z partnerami w różnych zakątkach świata oferuje wiele możliwości umiędzynarodowienia studiów. Z wyjazdów zagranicznych korzysta rocznie ponad 2500 studentów i pracowników naukowych, w ramach programu Erasmus+ na studia i praktyki wyjeżdża rocznie ponad 300 studentów UŚ.

Program skierowany jest do wszystkich i można z niego korzystać wielokrotnie. Przed studentami Uniwersytetu Śląskiego stoją otworem uczelnie we wszystkich krajach członkowskich UE, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii (państwach EOG) oraz Macedonii, Turcji oraz wielu innych partnerskich szkołach wyższych.

Wszelkie obawy przed wyjazdem w nieznane pozwala rozwiać Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, a także opieką nad studentami przebywającymi za granicą. Od 2015 roku na Uniwersytecie Śląskim działa również sekcja Erasmus Student Network (ESN). Na przykładzie jej działalności można zapoznać się z systemem opieki, organizacji wolnego czasu oraz szerokim wachlarzem dodatkowych zajęć oferowanych studentom podczas trwania wymiany. Katowicki Erasmus Student Network zapewnia znalezienie opiekuna ułatwiającego obcokrajowcom stawianie pierwszych kroków w Polsce, pomaga w poszerzaniu kompetencji językowych i nawiązaniu międzynarodowych przyjaźni. W ramach tygodnia adaptacyjnego (Orientation Week) organizuje udział w licznych wydarzeniach kulturalnych, społecznych i rozrywkowych, ułatwiając poznanie kultury, obyczajów i tradycji kraju. Członkowie ESN na Uniwersytecie Śląskim potrafią łączyć naukę z zabawą, wspierają mobilność, promują tolerancję, starają się działać tak, aby wszyscy, którzy korzystają z oferty programu Erasmus+, wynieśli z niego jak najwięcej korzyści oraz miłych wspomnień.