Wydział Pedagogiki i Psychologii

Katowice
ul. Grażyńskiego 53
tel.: 32 359 97 09
pips@us.edu.pl
www.wpips.us.edu.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii kształci elity intelektualne, których zadaniem jest nie tylko kreowanie, utrwalanie i pielęgnowanie uniwersalnych wartości nauk o wychowaniu i psychologii, ale także dbałość o zachowanie tożsamości kulturowej lokalnej społeczności.

Absolwenci opuszczający mury Wydziału są znakomicie przygotowani do stawienia czoła współczesnym wyzwaniom. Program kształcenia dostosowany jest zarówno do potrzeb rynku pracy, jak i odpowiada na wyzwania społeczne. Kierunek pedagogika oferuje osiem specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza ze wsparciem rodziny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy. Równie szeroką gamę możliwości oferuje kierunek pedagogika specjalna zapewniający kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr m.in. w takich dziedzinach, jak: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, pedagogika zdrowia z profilaktyką uzależnień czy pedagogika rewalidacyjna.

Studenci psychologii mogą dokonać wyboru preferowanych przez siebie ścieżek specjalizacyjnych, decydując się na jedną z wielu cieszących się ogromnym zainteresowaniem ofert, są to m.in.: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia sądowa, psychologia pracy i organizacji, psychologia zdrowia i jakości życia, psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia.


Fotografie: Szymon Nawrat