Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Aleksander R. B a ń k a : Między krytyką a metafizyką Studium filozofii Josepha Maréchala

LITERATUROZNAWSTWO. Marta Cu b e r : Metonimie Zagłady w polskiej prozie lat 1987–2012

PRAWO. Marian Mi k o ł a j c z y k : Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII wieku

PEDAGOGIKA. Katarzyna B o r z u c k a - S i t k i e w i c z , Katarzyna K ow a l c z e w s k a - Gr a b ow s k a : Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno-metodyczne

Beata E c l e r -No c o ń , Monika F r a n i a , Małgorzata K i t l i ń - s k a -K r ó l : Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej

Beata E c l e r -No c o ń : Wychowanie a płciowość osób w relacjach międzyludzkich z perspektywy pedagogiki personalistycznej

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 26 (2012). Ed. Board

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 12: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności? Red. Halina R u s e k , Kinga C z e r w i ń s k a , Katarzyna M a r c o l

vLITERATUROZNAWSTWO. Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany. Red. Krzysztof K ł o s i ń s k i , Filip Ma - z u r k i e w i c z , Adam D z i a d e k

Ewa B a r t o s : Motory. Szkice o / przy Zegadłowiczu

JĘZYKOZNAWSTWO. Monika S u ł k ow s k a : De la phraséologie à la phraséodidactique. Études théoriques at pratiques

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Marta Na d o l n a : Powrót „zakazanych” książek do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia)

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Magdalena K e m p n a - P i en i ą ż e k : Formuły duchowości w kinie najnowszym

Aleksandra K u n c e , Maria Po p c z y k : Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere

PSYCHOLOGIA. „Chowanna” 2013. R. 56(70). T. 1 (40): W poszukiwaniu wyznaczników jakości życia. Red. Małgorzata Gór n i k-D u r o s e

PEDAGOGIKA. Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk). Red. Anna Z a w a d a , Łukasz T o m c z y k

NAUKI o ZIEMI. Marzena L amp a r s k a: Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Wioletta Ha j - d u k - Ga w r o n , Małgorzata Sme r e c z n i a k

Czytaj po polsku. T. 4: Stefan Żeromski: „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Agnieszka S z o l