25 marca na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbył się „Dzień Erasmusa z językiem hiszpańskim”, zorganizowany przez sekcję hiszpańską Koła Naukowego Studentów Języków Romańskich

Student bezpieczny za granicą

Wydarzeniu towarzyszył wykład Joanny Garnier, przedstawicielki Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, na temat niebezpieczeństw związanymi z wyjazdami zagranicznymi. Spotkanie zostało zorganizowane z myślą o studentach języków romańskich, zainteresowanych wyjazdem na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus.

Joanna Garnier, przedstawicielka Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
„La Strada”
Joanna Garnier, przedstawicielka Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

Na początku odbyły się prelekcje poświęcone tematowi współpracy między Uniwersytetem Śląskim a partnerskimi uczelniami w ramach programu Erasmus oraz prezentujące wspomnienia z pobytu za granicą kilku uczestników programu. Spotkanie otworzyło wystąpienie dr Cecylii Tatoj z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki oraz koordynatorki Erasmusa w IJRiT, zatytułowane „15 lat Erasmusa w Zakładzie Hispanistyki”. Dr Tatoj opowiedziała o początkach udziału IJRiT w programie oraz o tym, jak na przestrzeni lat wzrastało zainteresowanie studentów naszej uczelni studiami w Hiszpanii, która obecnie stanowi drugi najczęstszy kierunek wyjazdów na Erasmusa z Polski. Dr Tatoj poinformowała również wszystkich zainteresowanych, że w roku akademickim 2013/2014 IJRiT oferuje studentom 50 miejsc na 23 uniwersytetach, z którymi uczelnia nawiązała dotąd współpracę.

W kolejnych wystąpieniach głos zabrali: absolwentka UŚ Małgorzata Szczypka, która w ramach programu wyjechała do Finlandii, by tam studiować język hiszpański, a także student V roku języka hiszpańskiego na UŚ, Michał Sitek, który opowiadał o swoim pobycie w Maladze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także studenci z zagranicy, Itzíary Gómez i Francisca Fontao z Uniwersytetu w Vigo (Hiszpania), którzy podzielili się wrażeniami z pobytu w Polsce.

W drugiej części spotkania odbył się wykład przedstawicielki Fundacji „La Strada” Joanny Garnier, która opowiedziała o zagrożeniach związanych z zagranicznymi wyjazdami, szczególnie o niebezpieczeństwie stania się ofiarą handlu ludźmi. Stwierdziła, że zakazana działalność polega na werbowaniu, transportowaniu, dostarczaniu, przekazywaniu i przechowywaniu osób z zastosowaniem względem nich przemocy, gróźb, uprowadzenia, podstępu, nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania trudnego położenia takiej osoby. Ofiary handlu ludźmi są najczęściej zmuszane do pracy (w tym niewolniczej pracy domowej), żebrania, przemytu narkotyków, świadczenia usług o charakterze przymusowym (głównie seksualnych), a także są wykorzystywane do pozyskiwania komórek, tkanek i narządów.

Przedstawicielka Fundacji „La Strada” scharakteryzowała czynniki sprzyjające pogłębianiu się problemu handlu ludźmi – zaliczyła do nich: częste migracje w celach zarobkowych oraz edukacyjnych, otwarte rynki pracy, mit „Złotego Zachodu” oraz brak informacji na temat rzeczywistych warunków pracy za granicą. Wśród niebezpiecznych czynników odnoszących się do jednostki wymienić można m.in.: brak wsparcia ze strony bliskich, kryzys osobisty, chęć ucieczki przed problemami, desperację spowodowaną długotrwałym bezrobociem, ale także indywidualną chęć zmiany swojego życia lub przeżycia przygody. Nie bez znaczenia pozostają również cechy osobowościowe potencjalnej ofiary, takie jak: niskie poczucie własnej wartości, brak asertywności czy przyzwyczajenie do podporządkowania.

Podczas spotkania Joanna Garnier poinformowała studentów, że można stać się ofiarą handlu ludźmi nie tylko w wyniku porwania, przemytu osób, nielegalnego przekraczania granicy, ale także w wyniku legalnych czynności związanych np. z poszukiwaniem pracy. Podstawą unikania niebezpiecznych sytuacji jest krytyczna ocena wiarygodności oferty pracy lub współpracy oraz zasada ograniczonego zaufania względem obcych osób. Należy pilnować wszelkich formalności, a także zapoznać się, jeszcze przed wyjazdem, z zasadami zatrudniania cudzoziemców w danym kraju i realiami tamtejszego rynku pracy. Ponadto, Fundacja „La Strada” radzi, by korzystać z pomocy pośredników zatrudnienia, którzy działają legalnie (są zarejestrowani, posiadają odpowiedni certyfikat) i prezentują wszelkie wymagane dokumenty, jak np. umowy z zagranicznymi pracodawcami. Trzeba pamiętać o tym, że pośrednik nie ma prawa pobierać opłat od osoby szukającej pracy, ani narzucać jej transportu i miejsca zamieszkania, ma za to obowiązek podać nazwę i dokładny adres zagranicznego pracodawcy.

Na koniec spotkania przedstawicielka Fundacji „La Strada” opisała studentom tzw. safety tips, wśród których znajdują się m.in. rady: sprawdź informacje o pracodawcy, ubezpiecz się, skopiuj dokumenty i zostaw kopie bliskim, poinformuj znajomych i bliskich o miejscu wyjazdu, ustal częstotliwość kontaktu z bliskimi, ustal z nimi „bezpieczne hasło”, zorientuj się, gdzie możesz uzyskać pomoc na terenie kraju, do którego wyjeżdżasz.

Więcej informacji na temat bezpiecznego podróżowania i pobytu za granicą można znaleźć na stronie internetowej Fundacji „La Strada”: www.strada.org.pl

Autorzy: Ewa M. Walewska
Fotografie: Ewa M. Walewska