WSPÓLNA DEKLARACJA Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich (CPU), Konferencji Rektorów Uczelni Niemieckich (HRK) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Inwestycja w Badania Naukowe oraz Szkolnictwo Wyższe jest Inwestycją w Innowacyjny Potencjał Europy

W przyjętej w 2000 roku Strategii Lizbońskiej ustanowiono trójkąt wiedzy „Badania- -Edukacja-Innowacje” jako fundament wzrostu i rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki opartej na wiedzy. Te cele rozwojowe były stale potwierdzane przez kolejne rządy każdego kraju europejskiego, a także Komisję Europejską.

Główne kraje wschodzące zaangażowały się aktywnie w realizację tych celów, inwestując konsekwentnie przez wiele lat w instytucje i programy szkolnictwa wyższego oraz badania naukowe. To zaangażowanie przyniosło już teraz widoczne rezultaty w zakresie wyników badań naukowych, podnoszenia poziomu kwalifikacji mieszkańców oraz zwiększenia dynamiki gospodarek tych krajów. To dowodzi, że inwestycje w szkolnictwo wyższe i badania są obecnie podstawą rozwoju społecznego i dobrobytu gospodarczego.

Ostatnie systematyczne i nieuwzgledniające specyfik i wydatków restrykcje budżetowe, będące odpowiedzią na kryzys gospodarczy, w wielu państwach prowadzą do spadku produktywności badań naukowych, potencjału innowacyjnego oraz możliwości zatrudnienia, co nieuchronnie skutkuje napięciami społecznymi, szczególnie w młodym pokoleniu, którego przyszłość wygląda niepokojąco.

Podczas gdy budżety państw są przedmiotem dyskusji, a budżet Unii Europejskiej musi zostać przyjęty na okres 2014–2020, trzy konferencje rektorów wzywają rządy swoich krajów oraz Unię do nadania najwyższego priorytetu inwestycjom w modernizację i rozwój szkolnictwa wyższego i badania naukowe oraz w innowacje. Nakłady przeznaczone na te cele – od których zależy przyszłość Europy – muszą sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją europejskie społeczeństwa oraz gospodarki. Będący obecnie przedmiotem negocjacji budżet programu „Horyzont 2020” powinien przekroczyć próg 71 mld euro. Ponadto budżety krajowe nie powinny uwzględniać inwestycji w modernizację i rozwój szkolnictwa wyższego, badań i innowacji w obliczaniu limitu deficytu budżetowego ustalonego na poziomie 3 proc. PKB.

Prof. Jean-Loup SALZMANN
przewodniczący Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Francuskich

Prof. Horst HIPPLER
przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni
Niemieckich

Prof. Wiesław BANYŚ
przewodniczący Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich