Nowy projekt wsparcia kompetencji pracowników naukowych

Znaleźć wspólny język

Obraz naukowca, który prowadzi prace badawcze oraz czuwa nad ich wdrożeniem, należny do rzadkości. Priorytetem realizowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach projektu „Nauka dla Gospodarki” jest podniesienie kompetencji pracowników naukowych w zakresie komercjalizacji badań.

Nauka i gospodarka w Polsce wciąż spoglądają na siebie nieufnie. W środowisku akademickim pokutuje stereotyp, że badania o charakterze wdrożeniowym są tylko dodatkiem do prawdziwej nauki. Pesymizm panuje również po stronie przedsiębiorców – większość z nich postrzega naukowców przez pryzmat prowadzenia badań do szuflady. Statystyki wskazują, że 43 proc. polskich firm nie widzi żadnych efektów współpracy z nauką, a 20 proc. dostrzega je tylko w niewielkim stopniu.

Nacisk na komercjalizację

Uczelnie coraz głośniej promują swoje kontakty z przedstawicielami sfery gospodarki. W gąszczu deklaracji nierzadko zapomina się o fundamencie, jakim jest przygotowanie kadry naukowo-dydaktycznej do współpracy z biznesem. Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego animuje aktywność właśnie w obszarze wzrostu mobilności pracowników naukowych i naukowo-dydakt ycznych, szkoląc ich w zakresie planowania badań o charakterze wdrożeniowym oraz aplikacji podmiotów własności do przemysłu.

– Kiedy na uczelnię przychodzi przedsiębiorca, w pierwszej kolejności oczekuje, że spotka ludzi, którzy będą w stanie znaleźć z nim wspólny język. Dla obu stron niezwykle ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie pomysłu wynalazcy. Realizowane przez nas w projekcie „Nauka dla Gospodarki” działania umożliwiają kadrze naukowej uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zarządzania dużymi projektami badawczymi, finansowania badań oraz ich skutecznej komercjalizacji – informuje Dariusz Laska, pełnomocnik rektora ds. komercjalizacji i rozwoju sieci współpracy.

Dziś, kiedy coraz więcej badaczy planuje swoje badania z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań gospodarki, kluczowe okazują się umiejętności komunikowania się z przedstawicielami firm, a nawet zdolności menadżerskie. Zdarza się, że pracownicy naukowi nie są gotowi do pełnienia nowej roli. Dzięki projektowi „Nauka dla Gospodarki – efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjaliza- cja wyników prac badaw- czych”, mogą uzyskać niezbędne kompetencje oraz know-how współpracy z biznesem.

Oferta projektu

„Nauka dla Gospodarki” zakłada szkolenia wyjazdowe krajowe dla 75 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, wizyty studyjne w brytyjskich i fińskich parkach technologicznych oraz profesjonalne doradztwo. Osoby wyłonione w rekrutacji w pierwszej kolejności wezmą udział w dwóch wyjazdowych szkoleniach krajowych z tematyki zarządzania dużymi projektami badawczymi, finansowania badań oraz ich skutecznej komercjalizacji. W planie szkoleń znajdują się m.in. zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, modele komercjalizacji badań, negocjacje biznesowe i rola marketingu w transferze technologii. Na uczestników, którzy ukończą ten etap, czeka wyjazd studyjny do parku naukowo-technologicznego w Finlandii lub Wielkiej Brytanii, gdzie poznają tajniki komercjalizacji.

W ramach „Nauki dla Gospodarki” funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, którego doradcy udzielają wsparcia pracownikom naukowym z całej Polski w zakresie:

1. ochrony własności intelektualnej, w tym szczególnie ochrony własności przemysłowej:

  • wymogów, jakie muszą spełniać rozwiązania, aby mogły zostać uznane za wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe;
  • procedur zgłoszeniowych w systemie regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
  • zasad prowadzenia postępowań przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO/OMPI) oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO);
  • możliwości nawiązywania współpracy z rzecznikami patentowymi;

2. form komercjalizacji wiedzy, modeli biznesowych spin-off, zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, nawiązywania kontaktów biznesowych i prawnych aspektów współpracy z gospodarką.

Projekt „Nauka dla Gospodarki – efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu oraz rozpoczętej rekrutacji można znaleźć pod adresem internetowym: www.ndg.us.edu.pl.

Autorzy: Damian Guzek