20 i 21 września w Ogrodzieńcu odbywała się konferencja naukowa poświęcona pamięci prof. dr. hab. Waleriana Pańki

Własność gruntowa a planowanie przestrzenne

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przy współudziale Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ i Izby Notarialnej w Katowicach. Stanowiła okazję do przypomnienia sylwetki tragicznie zmarłego prof. dr. hab. Waleriana Pańki – wybitnego profesora Uniwersytetu Śląskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Od lewej: prezes Rady Izby Notarialnej w Katowicach Jacek Wojdyło, kierownik Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Teresa Kurowska oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz
Od lewej: prezes Rady Izby Notarialnej w Katowicach Jacek Wojdyło, kierownik Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Teresa Kurowska oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz

Uroczystego otwarcia konferencji i przywitania uczestników dokonał dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz. Wśród zaproszonych gości konferencji znaleźli się m.in. wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa, prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ewa Pytasz, pierwszy przewodniczący Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dr Michał Kalitowski oraz przewodnicząca KZ UŚ NSZZ Solidarność Ewa Żurawska. Obecni byli także przedstawiciele doktryny prawa i praktycy zajmujący się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosiła dr hab. Teresa Kurowska, kierująca Katedrą Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja stanowiła platformę wymiany poglądów przedstawicieli nauki i praktyki, zajmujących się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Uczestnicy przypomnieli, że właśnie śp. prof. dr hab. Walerian Pańko dostrzegł rolę funkcji koordynacyjnej planowania przestrzennego, rozumianej jako zharmonizowanie działań i organizację współpracy działających w przestrzeni podmiotów i kojarzenie ich interesów. Do dziś nie straciła ona na aktualności. Uczestnicy w dyskusji podkreślili potrzebę zapewnienia zgodności inwestycji na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rodzi to konieczność takiego ich usytuowania w planie miejscowym, aby wielkość i rozmieszczenie odpowiadały nie tylko wymogom produkcji rolnej, ale umożliwiały wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. W trakcie obrad poruszono także problematykę planowania przestrzennego na terenach górniczych i ochrony złóż kopalin w systemie planowania przestrzennego.

Ponadto podkreślono wagę problematyki odpowiedzialności gmin z związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas konferencji wygłoszono ponad 20 referatów, które zostaną opublikowane w Studia Iuridica Agraria, pod red. T. Kurowskiej i S. Prutisa. Uczestnicy konferencji podjęli decyzję o kontynuowaniu problematyki w ramach cyklicznych konferencji w przyszłości.

Autorzy: Dorota Łobos-Kotowska
Fotografie: Łukasz Sanakiewicz