Projekt skierowany do członków społeczności akademickiej zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy

Przedsiębiorczość Akademicka na START

Pojęcie „przedsiębiorczości akademickiej” robi w ostatnich latach karierę na całym świecie – także pod innymi nazwami, m.in. „przedsiębiorczości technologicznej”, „przedsiębiorczości innowacyjnej”, „przedsiębiorczości intelektualnej”. Dla firm powstających przy uczelniach używa się określeń: uczelniane spin-off, spin-out. Przedsiębiorczość akademicka przełamuje schemat myślenia oparty na wyobrażeniu, że prowadzenie własnej firmy i próby komercyjne są sprzeczne z zasadami pracy badawczej, a tym samym – niewłaściwe dla przedstawicieli środowiska naukowego.

Na Uniwersytecie Śląskim odbywają się spotkania pt. „Role Models”. Gościem ostatniego był Arkadiusz Patryas z firmy i3D
Na Uniwersytecie Śląskim odbywają się spotkania pt. „Role Models”. Gościem ostatniego był Arkadiusz Patryas z firmy i3D

Według badań przeprowadzonych przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, stopień rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, rozumianej jako prowadzenie własnych firm typu spin-off, spin-out, jest znikomy. Tylko 6 proc. badanych prowadzi własną firmę (9 proc. kadry naukowej i 2 proc. studentów). Zaledwie 8 proc. badanych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej zamierza uczynić taki krok w ciągu najbliższego roku, chociaż chęć wykorzystania w przyszłości swojej profesjonalnej wiedzy dotyczy 40 proc. badanych. Zdecydowanie częściej swoją firmę chcieliby mieć studenci (51 proc.) niż pracownicy naukowi (31 proc.).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz pracowników naukowych, od października 2011 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizowany jest projekt „Przedsiębiorczość Akademicka na START”, skierowany do pracowników naukowych, studentów oraz absolwentów do roku po ukończeniu studiów. Wszyscy beneficjenci zgłębiają tajniki współpracy świata nauki i sfery biznesu oraz funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Zapoznają się również z koncepcją Business Angels, poznają sposoby podejmowania trafnych decyzji biznesowych, skutecznego poruszania się w sferze finansów i zarządzania. Dla wszystkich beneficjentów przygotowaliśmy także dyskusję panelową, dotyczącą zakładania własnej działalności gospodarczej – Role Models. Cennego know-how udzielają nam najbardziej prestiżowe instytucje z branży: parki naukowo-technologiczne, centra i inkubatory przedsiębiorczości.

Działania na rzecz przedsiębiorczości są niezbędne z punktu widzenia realizacji potencjału innowacyjności i kreatywności każdego człowieka. Działania współfinansowane ze środków EFS objęły tworzenie sieci pomiędzy uniwersytetami w celu pobudzania inicjatyw związanych z inkubatorami biznesu oraz promowania kultury przedsiębiorczości wśród studentów i ich współpracy z przedsiębiorstwami.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorczość Akademicka na START” całą społeczność akademicką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zapraszamy na strony: www.start.us.edu.pl i www.start.polsl.pl oraz do udziału w projekcie „Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”. Projekt jest skierowany do społeczności akademickiej, ale również do osób spoza niej, zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.bk.us.edu.pl/kreator.

Jednym z celów Uniwersytetu jest stałe pogłębianie istniejących i budowanie nowych sieci współpracy z przedstawicielami otoczenia gospodarczego Uczelni. Od listopada 2011 roku funkcjonuje Biuro Współpracy z Gospodarką, którego zadaniem jest umożliwianie i usprawnianie współpracy podmiotów gospodarczych z pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi uczelni, a także promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Strona internetowa BWG: www.transfer.us.edu.pl.

Osoby zainteresowane otwarciem i rozwijaniem własnej firmy mogą skorzystać z oferty Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Więcej informacji znajduje się na stronie www.aipslask.pl.

Zespół projektu START


Fotografie: Szymon Janecki