Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. inż. Andrzeju Stolarzewiczu

Odszedł ceniony badacz

Prof. Andrzej Stolarzewicz urodził się 10 lutego 1941 roku w Żywcu. Od 1945 roku mieszkał w Katowicach, tutaj też uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do Liceum im. Adama Mickiewicza, gdzie zdał maturę w roku 1957. Studiował na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po III roku studiów przeniósł się na Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Tam też, po ukończeniu specjalizacji w zakresie chemii i technologii polimerów, w roku 1962 otrzymał dyplom magistra inżyniera chemii.

Pracę zawodową rozpoczął w Katedrze Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, najpierw na etacie stażysty, a następnie asystenta. Na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Anionowa polimeryzacja chlorowanych eterów fenyloglicydowych” oraz po złożeniu egzaminów uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach 25 stycznia 1974 roku.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii i technologii polimerów otrzymał uchwałą Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach z dnia 16 czerwca 1987 roku, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „Badania nad zależnością między budową a reaktywnością eteru fenyloglicydowego i jego chloropochodnych, z uwzględnieniem reakcji przeniesienia łańcucha”.

Postanowieniem Prezydenta RP z 18 czerwca 2001 roku, również na wniosek Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, uzyskał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych.

W latach 1968–2002 pracował w Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu. W roku 1992 został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Fizykochemii i Podstaw Technologii, a w latach 1998–2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Centrum ds. ogólnych. W roku 1999 podjął pracę na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Fizyki i Chemii Metali (obecnie Instytut Nauki o Materiałach). W roku 2003 powierzono mu obowiązki kierownika Zakładu Polimerów i Technologii Materiałów.

W kolejnych latach dbał o wyposażenie podległych mu laboratoriów w najnowocześniejszy światowy sprzęt. Pod Jego kierownictwem zespół wyróżniony został Złotym Medalem na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Eureka Contest 2009” w konkursie „Brussels Eureka!” oraz Nagrodą I Stopnia w VIII Edycji Międzynarodowego Konkursu „EKO 2009”, która następnie stała się podstawą do uzyskania przez Uniwersytet Śląski tytułu Lidera Innowacji 2010 i Medalu w V Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2010.

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

prof. zw. dr. hab. inż. Andrzeja Stolarzewicza

profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z którym związany był naukowo i dydaktycznie od 1999 roku, kierownika Zakładu Polimerów i Technologii Materiałów od 2003 roku.
Profesor Andrzej Stolarzewicz był wybitnym uczonym w dziedzinie chemii i technologii polimerów, autorem fundamentalnych prac z zakresu analizy strukturalnej materiałów organicznych.
Był niekwestionowanym autorytetem naukowym, uznanym w kraju i za granicą. W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości łączył funkcje wybitnego Uczonego i Pedagoga – wychowawcy wielu pokoleń uczonych, dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem. W Osobie Pana Profesora utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca i prawego charakteru, cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem, uhonorowanym za swą działalność i dokonania najwyższymi odznaczeniami państwowymi i nagrodami. Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej i błyskotliwego umysłu, całkowicie oddany służbie Drugiemu, niekwestionowany autorytet moralny i naukowy.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie Pan Profesor jako wybitny uczony i wspaniały Przyjaciel, życzliwy, mądry i szlachetny. Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pana Profesora, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
Senat i Rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996
oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach