Wyjazd dydaktyczny w ramach Programu Erasmus na Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Doświadczenie w e-learningu

Kontakty z ośrodkiem przyjmującym – Uniwersytetem Mateja Beja w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) – trwają od kilku lat na poziomie uczelni, jak również na poziomie wydziału oraz wykładowców. Wydział Pedagogiczny UMB współpracował już w ramach Programu Erasmus z Uniwersytetem Śląskim. Natomiast Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ uczestniczy w takim przedsięwzięciu od roku akademickiego 2009–2010. Koordynatorem realizacji programu Erasmus na Wydziale Pedagogicznym UMB jest dr Anna Gajdzica.

Uniwersytet Macieja Bela w Bystrzycy (Słowacja)
Uniwersytet Macieja Bela w Bystrzycy (Słowacja)
Uniwersytet Macieja Bela został powołany 1 lipca 1992 roku na podwalinach dwóch uczelni: odpowiednika Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Akademii Ekonomicznej. W skład Uniwersytetu wchodzi sześć wydziałów. Obecnym rektorem uczelni jest prof. Beata Kosowa – pedagog. Patronem Uniwersytetu jest Maciej Bel (1684–1749), słowacki kaznodzieja ewangelicki, polihistor, pedagog i encyklopedysta, prekursor słowackiego oświecenia (pracował w miejskim gimnazjum ewangelickim), autor m.in. Notitia Hungariae novae historicogeografica – dzieła, w którym obszernie opisał całe ówczesne Górne Węgry z Tatrami włącznie.

O popularności miasta, w którym znajduje się Uniwersytet Mateja Bela, świadczy słowackie porzekadło: po śmierci trzeba być w raju, a za życia – w Bańskiej Bystrzycy... Bańska Bystrzyca jest miastem leżącym w środkowej Słowacji, w regionie Horehron. Jest to szóste pod względem wielkości miasto Słowacji.

Zajęcia, odbywające się podczas wymiany, są rozmaite i dostosowane do przedmiotu, kierunku studiów. Część zajęć przeprowadzana jest w formie seminarium w sali komputerowej on-line, z wykorzystaniem zasobów dydaktycznych, kursów zdalnych platformy kształcenia na odległość Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Jednym z ostatnich tematów był e-learning w pracy zawodowej nauczyciela, a w trakcie zajęć zaprezentowano i zastosowano kilka metod, m.in.: wykład w postaci prezentacji multimedialnej oraz ćwiczenia praktyczne przy komputerach. Podczas wizyty odbyły się także rozmowy, dyskusje o wdrażaniu e-learningu jako jednej z form i technologii kształcenia.

Kształcenie na odległość stanowi temat szerokiego zainteresowania różnych grup badaczy w większości krajów Europy i całego świata. Istnieje sporo publikacji i raportów z badań udowadniających, że zalety e-learningu przekraczają wady, a skala jego wdrażania praktycznie na wszystkich szczeblach kształcenia zwiększa się. Z rozwojem technologii informacyjnej oraz pojawieniem się nowych narzędzi informatycznych poszerzają się możliwości dydaktyczne i podnosi jakość usług edukacyjnych, oferowanych w formie zdalnej.