O dialogu między religiami

18 stycznia 2011 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Jeden Lud Boży. O należących i przyporządkowanych do Kościoła, zorganizowana przez Koło Naukowe Teologów Sekcję Doktorantów Pro bono familiae Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach.

Konferencja została zaplanowana na dzień rozpoczynający Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – czas spotkań przedstawicieli Kościołów i wspólnot chrześcijańskich – wydawał się doskonałą okazją, aby również od strony naukowej rozważyć zagadnienia dotyczące jedności. Uwzględniając jednak fakt, iż bezpośrednią inspiracją tematu spotkania były słowa konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, w której można przeczytać, że „do nowego Ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie” i mając świadomość, iż jak za św. Piotrem nauczają Ojcowie Soboru Watykańskiego II „w każdym (…) czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu, ktokolwiek się Go lęka i postępuje sprawiedliwie (por. Dz 10,35)” – nie ograniczano się do zagadnień ekumenicznych znanych tylko religii chrześcijańskiej, ale podjęto problematykę dialogu międzyreligijnego. Podkreślając prawdę, iż „wśród wszystkich (…) narodów ziemi zakorzeniony jest jeden Lud Boży, skoro ze wszystkich narodów przybiera on sobie swoich obywateli, obywateli o charakterze nie ziemskim, lecz niebiańskim”, przypomniano również – kto tworzy ów Lud Boży, realizujący się w posłannictwie Kościoła, czyli kto do Kościoła należy oraz kto jest do niego przyporządkowany. Analizie poddano więc kryteria świadczące o eklezjalności oraz podkreślono misję Kościoła w świecie. Wymienione aspekty zostały podjęte w ramach takich tematów, jak: „Komunia w Duchu”. Małżeństwo a Eucharystia w świetle norm kanonów 1065 § 2 i 1119 KPK (ks. dr hab. Andrzej Pastwa, WTL UŚ), Dominus Iesus contra Jacques Dupuis? (ks. dr Grzegorz Strzelczyk, WTL UŚ), Miłość jako kryterium eklezjalności (mgr Monika Gwóźdź, WTL UŚ), Kwestia przynależności do Ludu Bożego jako problem językowy. Rola kategorii homo sacer w konstruowaniu dyskursu o wspólnocie (mgr Anna Szołtysek-Grzesikiewicz, WTL UŚ), Ewolucja przeszkody różnej religii w kanonicznym prawie małżeńskim (mgr Beata Fober, IPK UP JPII), Dyskurs metropolity Antoniego (Chrapowickiego) z wyznawcami islamu (ks. mgr Andrzej Konachowicz, IE KUL) oraz Spotkanie Wschodu z Zachodem w ujęciu Bede Griffithsa (mgr Karolina Dobies, WTL UŚ).

W ramach konferencji podjęto szeroki wachlarz tematów. Trwałą pamiątką spotkania będzie publikacja, w której zamieszczone zostaną między innymi wystąpienia wymienionych prelegentów.