Internetowy portal fonetyki – założenia projektu

Założenia projektu Wykorzystywanie usług internetowych czy e-learningu jest coraz popularniejsze w nauce, edukacji, diagnozie i terapii. W styczniu 2010 r. rozpoczęto prace projektowe nad nową platformą edukacyjną. Projekt otrzymał nazwę: „Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest stworzenie zaawansowanych animacji, które w sposób dynamiczny przedstawią motorykę narządów mowy podczas wymawiania poszczególnych głosek języka polskiego.

W opracowaniu merytorycznym portalu biorą udział przedstawiciele środowisk naukowych (m.in. językoznawstwa, logopedii, ortodoncji), zatrudnieni w katedrach znajdujących się na wiodących polskich uczelniach: Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Nad przekazem audiowizualnym czuwają specjaliści różnych dziedzin: graficy, reżyserzy dźwięku, programiści, lektorzy.

Zasoby portalu zostały podzielone na dwa moduły:

1. przedstawiający animacje wymowy normatywnej 45 głosek języka polskiego;
2. przedstawiający 70 animacji wad wymowy.

Animacje wymowy głosek normatywnych zostały przedstawione w dwóch formach. Pierwsza jest innowacyjnym podejściem do realizacji dźwięków. W tym celu przeprowadzono badania z wykorzystaniem artykulgrafu, co pozwoliło na stworzenie obiektywnego modelu artykulacji. Druga forma prezentacji powstała na podstawie opracowań dostępnych w literaturze. Wszystkie animacje są zintegrowane z nagraniami dźwiękowymi głosek.

W module wad wymowy znajdują się animacje poszczególnych nieprawidłowości oraz filmy przedstawiające osoby (głównie dzieci) z wadami wymowy, wraz ze szczegółowymi opisami.

W ramach portalu dostępny będzie również moduł testów sprawdzających wiedzę studentów, zintegrowany z normatywną i nieprawidłową wymową. Aplikacja ta składa się z różnych typów zadań dostosowanych do potrzeb studentów i wykładowców.

Portal skierowany jest przede wszystkim do dwóch grup odbiorców. Pierwszą z nich są uczestnicy procesu kształcenia (pracownicy naukowi i studenci) kierunków humanistycznych i medycznych, gdzie wykładana jest fonetyka oraz przedmioty związane z prawidłową i nieprawidłową artykulacją. Drugą grupę stanowią logopedzi zajmujący się diagnozą i terapią wad wymowy. Ponadto ofertą portalu zainteresowani będą obcojęzyczni studenci, podejmujący edukację w Polsce. Będzie to dla nich narzędzie pomocne w przyswajaniu języka polskiego i jego specyficznej artykulacji. Portal udostępni gotowe narzędzia do nauki fonetyki. Dotychczas studenci musieli bazować na opisach i przekrojowych rysunkach zawartych w podręcznikach. Platforma ułatwi zaś szerokie zaznajomienie się z poszczególnymi narządami mowy, ich specyfiką, ułożeniem i ruchami typowymi dla danej głoski.

Portal będzie dostępny od czerwca 2011 r. na www.fonem.eu, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzięki niemu pracownicy naukowi będą mieli możliwość wykorzystywania nowoczesnych narzędzi wspomagających proces kształcenia studentów oraz dostęp do efektywnych metod egzaminowania, które pozwolą zaoszczędzić czas i zobiektywizują ocenę postępów studenta. Studenci będą mieli możliwość sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy, a logopedzi dostęp do nowoczesnych metod wspomagających terapię.

Autorzy: Joanna Gruba