Kronika UŚ

Wykład im. prof. Andrzeja Lasoty

14 stycznia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii odbył się czwarty wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Zagadnienie inkluzji różniczkowych – teorię zapoczątkowaną przez krakowską szkołę matematyczną – przybliżył prof. dr hab. Lech Górniewicz. Podczas spotkania omówione zostały także aktualne wyniki, dotyczące istnienia i struktury zbioru rozwiązań inkluzji różniczkowych i zastosowania w równaniach różniczkowych zwyczajnych.

Laury Umiejętności i Kompetencji

15 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji – nagród przyznawanych wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom oraz wybitnym przedstawicielom nauki, oświaty, kultury i sztuki.

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji odebrał wybitny reżyser prof. zw. Krzysztof Zanussi, wykładowca Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich” przyznany został prof. UŚ dr hab. Krystynie Doktorowicz, dziekan WRiT oraz kierowanemu przez nią wydziałowi. Galę poprowadził Krzysztof Ibisz. Organizatorem uroczystości była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin

17 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego oraz 18 stycznia w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii odbywała się konferencja naukowa zatytułowana „Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin”. Jej organizatorami byli: Komisja Historycznoliteracka PAN, oddział w Katowicach oraz Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego UŚ. Konferencję otworzył przewodniczący Komisji Historycznoliterackiej PAN oddziału w Katowicach prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak. Obrady poprowa dzili: prof. dr hab. Jacek Lyszczyna, prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz i dr hab. Katarzyna Tałuć. Konferencja była okazją do poczynienia poważnych rewizji światopoglądu prozy Gustawa Morcinka i jego wizerunku (dziś mocno wykrzywionego), przyjrzenia się statusowi pisarza ze Śląska, który polskości musiał się wyuczyć, a dla którego narodowość – oprócz sfery domowej – była także deklaracją polityczną.

Jeden Lud Boży. O należącychi przyporządkowanych do Kościoła

18 stycznia na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jeden Lud Boży. O należących i przyporządkowanych do Kościoła”. Uroczystego otwarcia sesji dokonali: Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego ks. abp dr Damian Zimoń oraz dziekan ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło. Organizatorem spotkania było Koło Naukowe Teologów Sekcja Doktorantów „Pro bono familiae”. Podczas sympozjum omawiano m.in. zagadnienia: małżeństwa, przynależności do Ludu Bożego oraz miłości jako kryterium eklezjalności.

Podpisanie umowy z RegionalnymZarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach

20 stycznia w rektoracie UŚ została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Przedmiotem umowy jest współpraca m.in. w zakresie: organizowania konferencji naukowo-technicznych, seminariów, kursów i szkoleń, korzystania na zasadach wzajemności z posiadanej aparatury, urządzeń i zbiorów bibliotecznych, unowocześniania procesu dydaktycznego i programu kształcenia, uzgadniania tematów prac badawczych, prezentowania wspólnych osiągnięć w kraju i za granicą. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego umowę podpisali: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk, natomiast ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – dyrektor RZGW w Gliwicach mgr inż. Artur R. Wójcik oraz zastępca dyrektora ds. utrzymania wód inż. Krystian Polywka.

Prezentacja książki katowickiego IPN

21 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie z dr. Adamem Dziubą i dr. Mirosławem Sikorą, redaktorami książki pt. „Myśl na uwięzi. Kontrola operacyjna środowisk akademickich województwa katowickiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Studia i szkice”. Spotkanie poprowadził prof. zw. dr hab. Marek Zrałek, przewodniczący Senackiej Komisji Historycznej UŚ. Wydana w końcu minionego roku książka, to pierwsza tak obszerna publikacja, poświęcona inwigilacji i kontroli środowisk związanych ze śląskimi uczelniami. Autorzy podkreślali, że jest przede wszystkim prezentacją aktualnego stanu badań nad tym zagadnieniem. W książce można znaleźć m.in.: sylwetki funkcjonariuszy MO i SB, zajmujących się kontrolą operacyjną lokalnych środowisk akademickich, szczególnie Uniwersytetu Śląskiego (odrębnie Instytutu Fizyki UŚ i Niezależnego Zrzeszenia Studentów) czy informacje o metodach stosowanych przez SB oraz przebiegu poszczególnych operacji. Zaprezentowane są działania SB nie tylko wobec Uniwersytetu Śląskiego, ale również: Politechniki Śląskiej, Śląskiej Akademii Medycznej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej/Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Pracę zamyka rozdział o inwigilacji duszpasterstwa akademickiego diecezji katowickiej w latach siedemdziesiątych. Podczas spotkania JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i dr Andrzej Drogoń podpisali porozumienie wydawnicze pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Instytutem Pamięci Narodowej na dodruk książki.

Laury Studenckie 2010

21 stycznia w katowickim kinoteatrze Rialto odbyła się gala wręczenia Laurów Studenckich 2010. Decyzją kapituły laureatką w kategorii promotor kultury studenckiej została Magdalena Warchala z „Gazety Wyborczej”; wydarzeniem kulturalnym roku ogłoszono zakwalifikowanie się Katowic do drugiego etapu konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016; instytucją przyjazną studentom została natomiast Elektrownia Rybnik SA. Nagroda honorowa została przyznana prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu, studenci docenili bowiem przywrócenie 51% zniżki na przejazdy PKP. Statuetkę w kategorii „Przyjaciel Studentów” przyznano Marianowi Marchlikowi z Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku. Organizatorem wydarzenia tradycyjnie był Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja prasowadotycząca Targów Książki w Katowicach

24 stycznia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji Targów Książki w Katowicach w październiku 2011 r. Podczas konferencji przedstawiono ideę przedsięwzięcia, realizowanego przez Uniwersytet Śląski oraz Expo Silesia, wspierającego kampanię Katowice Miasto Ogrodów – Kandydat na Europejską Stolicę Kultury 2016. W konferencji udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes zarządu Expo Silesia Tomasz Raczyński, przewodniczący Rady Programowej ESK 2016 Katowice prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek oraz prezydent Katowic Piotr Uszok. Organizatorzy podkreślili, że wydarzenie będzie nie tylko prezentacją wydawnictw, ale przede wszystkim zbiorem warsztatów, paneli dyskusyjnych, konferencji, spotkań z autorami, atrakcji dla dzieci oraz akcji promocyjnych.

Inauguracjaobchodów Roku Marii Skłodowskiej-Curie

29 stycznia JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wziął udział w inauguracji obchodów Roku Marii Skłodowskiej-Curie na Uniwersytecie Sorbona w Paryżu. W części oficjalnej uroczystości wzięli udział także: przedstawiciele władz państwowych, reprezentanci środowisk nauki i kultury oraz dyplomaci z Polski i Francji. W imieniu Prezydenta RP i swoim własnym, głos zabrała Pierwsza Dama Anna Komorowska. Podczas uroczystości wygłoszone zostały także referaty naukowe: „Zastosowanie odkryć Marii Skłodowskiej Curie w medycynie” prof. Marka Krawczyka, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz „Maria Skłodowska- Curie, polon, rad i radiochemia” prof. Roberta Guillaumont, prezesa Comité National de la Chimie. Uroczystościom na Sorbonie towarzyszyła wystawa poświęcona życiu i dokonaniom noblistki, przygotowana przez Musée Curie w Paryżu.

Sejm RP przyjął 3 grudnia 2010 r. uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Okazją do oddania hołdu jednej z najwybitniejszych polskich uczonych jest setna rocznica przyznania jej Nagrody Nobla. Patronat nad uroczystościami Roku Marii Skłodowskiej-Curie objęli prezydenci Francji i Polski. Zbiegają się one z, ogłoszonym przez ONZ, Międzynarodowym Rokiem Chemii. W ramach obchodów rocznicowych planuje się zorganizowanie w Polsce i we Francji licznych imprez o charakterze naukowym i kulturalnym, takich jak: konferencje, wykłady, pokazy filmów, koncerty i konkursy. Obchody oficjalnie zakończy uroczystość w warszawskim Zamku Królewskim, która odbędzie się 25 listopada 2011 r.

2. Festiwal Kina NiezależnegoKULT OFF KINO

31 stycznia Kuba Czekaj odebrał Grand Prix Festiwalu Kina Niezależnego KULT OFF KINO za film Twist & Blood. Leszek Korusiewicz za film pt. Szelest otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu studenckiego. Jakub Stożek, absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu offowego za film pt. Poza zasięgiem. Celem festiwalu KULT OFF KINO jest wspieranie twórczości młodych filmowców oraz wyróżnienie najlepszych filmów kina niezależnego zaś dla widzów, to okazja do zapoznania się z najnowszymi produkcjami kina offowego.

3. Biennale Fotograficzne Uniwersytetu Śląskiego

4 lutego w Bibliotece Śląskiej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 3. Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego. Wystawa była prezentacją prac wyłonionych w konkursie fotograficznym w ramach projektu „Nauka w obiektywie”, którego koordynatorem jest Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ. Laureatami nagrody głównej są Beata i Marcin Kończakowie z Politechniki Śląskiej. I nagrodę w kategorii „zdjęcie przyrodnicze” zdobyła Paulina Mosdorf z Politechniki Warszawskiej, II miejsce Monika Jędrzejczyk-Korycińska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. I nagrodę w kategorii „zdjęcie społeczno-kulturalne” zdobył Mateusz Osienkiewicz z Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a II miejsce Dariusz Ignatiuk z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Ponadto wyróżnienia otrzymali: za najlepsze zdjęcie w kategorii „człowiek – świat wokół nas” Alicja Lizurej ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, za najlepsze zdjęcie w kategorii „z perspektywy” Paulina Mosdorf.

Powstanie Centrum Nauki „Skłodowska-Curie”

14 lutego zawiązało się Katowickie Towarzystwo na rzecz Budowy Centrum Nauki „Skłodowska-Curie”. Członkami stowarzyszenia są przedstawiciele śląskich uczelni i władz miasta. W zamyśle inicjatorów Centrum ma być dumą województwa śląskiego, miejscem niezwykłym, w którym nauka staje się fascynującą przygodą. Na patronkę wybrano wybitną polską uczoną Marię Skło- dowską-Curie.

Prof. Racki członkiem ministerialnego zespołu

15 lutego minister Barbara Kudrycka powołała Zespół do spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Stanowi on organ opiniodawczo- doradczy ministra, właściwy w sprawach przestrzegania wysokich standardów w działalności naukowej i pracy akademickiej. W grupie 11 członków znalazł się prof. dr hab. Grzegorz Racki z Zakładu Stratygrafii i Paleontologii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.