Prof. Janusz Janeczek członkiem Rady NCN

Aby wspierać reformę nauki

15 grudnia 2010 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka wręczyła akty nominacyjne nowym członkom Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN). Przewodniczącym Rady został prof. Michał Karoński.

Jednym z członków Rady, wybranych przez Zespół Identyfikujący, został prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii na Wydziale Nauk o Ziemi (rektor UŚ w kadencjach 2002−2005 i 2005−2008).

Rada jest jednym z kluczowych organów Narodowego Centrum Nauki, które powołano w ramach, wprowadzonej w październiku 2010 r., reformy nauki. Ma podnieść jakość prac naukowych oraz zwrócić uwagę na młodych naukowców, mających trudności z uzyskaniem samodzielności badawczej, ze względu na brak dostępu do środków finansowych. Do jej najważniejszych zadań należeć będzie m.in.: określanie dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych, wskazywanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju, ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych, ogłaszanie konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, wybór – spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych – zespołów ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

Minister Barbara Kudrycka wierzy, że nowy organ będzie się kierował najbardziej szlachetnymi i merytorycznymi intencjami, sprzyjającymi rozwojowi nauki w Polsce na nowych zasadach. Jest również przekonana, że będzie mieć znaczny wpływ na rozwój nowego modelu finansowania badań podstawowych.

Celem Narodowego Centrum Nauki, powołanego w ramach reformy nauki, która weszła w życie 1 października 2010 r., jest m.in. podwyższenie jakości prac naukowych oraz wsparcie młodych naukowców rozpoczynających karierę naukową.


 

Skład Rady Narodowego Centrum Nauki:
prof. dr hab. Jacek Błażewicz, nauki ścisłe i inżynierskie,
prof. dr hab. Zbigniew Błocki, nauki ścisłe i inżynierskie,
prof. dr hab. Bożena Czerny, nauki ścisłe i inżynierskie,
prof. dr hab. Andrzej Duda, nauki ścisłe i inżynierskie,
prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
prof. dr hab. Jakub Gołąb, nauki o życiu,
prof. dr hab. Janusz Janeczek, nauki o życiu,
prof. dr hab. Janina Jóźwiak, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, nauki o życiu,
prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak, nauki ścisłe i inżynierskie,
prof. dr hab. Michał Karoński, nauki ścisłe i inżynierskie,
prof. dr hab. Mirosław Kofta, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
prof. dr hab. Henryk Kozłowski, nauki ścisłe i inżynierskie,
prof. dr hab. Leszek Leszczyński, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
prof. dr Teresa Malecka, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
prof. dr hab. Tomasz Motyl, nauki o życiu,
prof. dr hab. Krzysztof Nowak, nauki o życiu,
prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
prof. dr hab. Ryszard Nycz, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
prof. dr hab. Jerzy Pałka, nauki o życiu,
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
prof. dr hab. Adam Torbicki, nauki o życiu,
prof. dr hab. Wojciech Tygielski, nauki humanistyczne, społeczne i artystyczne,
prof. dr hab. Marek Żukowski, nauki ścisłe i inżynierskie.

 

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora