Rozmowa z dziekanem Wydziału Teologicznego UŚ ks. prof. UŚ dr. hab. Andrzejem Żądło

Dekada sukcesów

– 10 lat to wprawdzie niewiele, ale jednak wystarczyło, aby Wydział Teologiczny odniósł sporo sukcesów…

– 27 maja 2002 r. Wydział Teologiczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk teologicznych. 18 listopada 2003 r. odbyła się u nas pierwsza obrona publiczna, zakończona nadaniem – po raz pierwszy – takiego stopnia. Następnie wszczęliśmy przygotowania do uzyskania pełni praw akademickich, tzn. uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. W momencie, kiedy spełnialiśmy stawiane jednostkom akademickim wymagania, tzn., kiedy mieliśmy w gronie naszych pracowników naukowo-dydaktycznych odpowiednią liczbę profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych, wystąpiliśmy z takim wnioskiem, co dało pozytywny skutek, bo w maju 2008 r. zdobyliśmy takie uprawnienia. W październiku 2009 r. przeprowadzony został na naszym Wydziale pierwszy przewód habilitacyjny, a w 2010 r. trzy kolejne. W 2010 r. wszczęliśmy pierwsze postępowania wspierające starania naszych pracowników naukowych o uzyskanie tytułu profesora. Obecnie są w toku trzy takie postępowania. Warto zwrócić uwagę na fakt, że poddaliśmy się także wszystkim możliwym wizytacjom, przeprowadzanym przez gremia powołane do wizytowania jednostek uniwersyteckich. Wyróżniającą dla nas była pilotażowa wizytacja, jaką w okresie od 3 do 5 listopada 2008 r. przeprowadzili na naszym Wydziale przedstawiciele Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Wydziałów i Uniwersytetów Kościelnych (AVEPRO), powołanej przez ks. kardynała Zenona Grocholewskiego i związanej z watykańską Kongregacją Edukacji Katolickiej, a mającej na celu harmonizację na uczelniach kościelnych tzw. procesu bolońskiego, polegającego na ujednoliceniu systemów i standardów europejskiego szkolnictwa wyższego, w celu utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Wiadomo, że proces ten wymagał przeprowadzenia tzw. wizyt pilotażowych, które wspomniana Agencja postanowiła przeprowadzić w ośmiu wybranych przez siebie katolickich jednostkach akademickich Europy. Weszły w grę wyższe szkoły katolickie z Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Polski. Wśród dwóch takich szkół polskich znalazły się: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” z Krakowa i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto w 2010 r. odbyła się wizyta Państwowej Komisji Akredytacyjnej, zwieńczona pozytywną oceną kierunku teologia. W chwili obecnej przygotowujemy się do wizyty Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Zaplanowana jest ona na okres od 23 do 25 lutego br.

– Wszystkie uczelnie w kraju borykają się z problemem niżu demograficznego. Czy na Wydziale Teologicznym też ten problem zaczyna się pojawiać?

– Problem niżu demograficznego poruszany jest i omawiany podczas spotkań dziekanów wydziałów teologicznych. I rzeczywiście, dziekani dzielą się swymi spostrzeżeniami. Uświadamiamy sobie, że niż ten stanowi problem ogólnopolski i zasadniczo na wszystkich wydziałach teologicznych odnotowuje się ostatnio znaczny spadek liczby studentów. My jednak – tu w Katowicach – takiego drastycznego spadku demograficznego jeszcze nie odczuwamy. Powiem więcej, w roku akademickim 2010/2011 zdecydowało się studiować u nas teologię nieco więcej młodych ludzi niż w zeszłym roku.

– Jeśli jest takie zainteresowanie, czy są planowane jakieś nowe kierunki, nowe specjalności?

– Od 2009 r. istnieje na Wydziale Teologicznym nowy kierunek – nauki o rodzinie. Na razie uruchomiony jest na nim pierwszy stopień (studia licencjackie). Obecnie natomiast jesteśmy na etapie stawiania pierwszych kroków, mających na celu uruchomienie drugiego stopnia tego kierunku. Czujemy bowiem, że wśród studentów jest spore zainteresowanie takim stopniem
i możliwością kontynuowania studiów na wspomnianym kierunku, zwieńczonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.
 

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Grzegorz Strzelczyk