Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe
BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Vlado Žabot: Wilcze noce, 15 zł
FILOZOFIA. Katarzyna Niebrój: Karla R. Poppera koncepcja prawdy. Kwestia podstawowego nośnika prawdziwości, 33 zł
Mariusz Wojewoda: Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii
SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1. Red. Wojciech Świątkiewicz, 40 zł
LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1, Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. Bożena Tokarz, 22 zł
Romantyczne przemowy i przedmowy. Red. Jacek Lyszczyna, Magdalena Bąk, 32 zł
Aleksandra Komandera: Le Conte insolite français au XXe siècle, 40 zł
Teresa Wilkoń: Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 18 zł
BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy. Red. Mariola Jarczykowa, 33 zł
JĘZYKOZNAWSTWO. Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe, 28 zł
PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5 (2009). Red. Maksymilian Pazdan, 18 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6. Red. Maksymilian Pazdan, 26 zł
PEDAGOGIKA. Beata Pituła: Wyznaczniki eutyfronicznego modelu kształcenia nauczycieli, 13 zł
NAUKI o ZIEMI. Sławomir Sitek: Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego, 20 zł
MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 23 (2009). Ed. Bard, 14 zł

Podręczniki i skrypty
PSYCHOLOGIA. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym. T. 1. Red. Zofia Dołega, 23 zł
NAUKI TECHNICZNE. Janusz Janczyk: Authorware 7. Podstawy projektowania z przykładami, 18 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe
FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 28. Red. Piotr Łaciak
Magdalena Mruszczyk: Człowiek w „antropologii adekwatnej” Karola Wojtyły
SOCJOLOGIA. Deficyty badań śląskoznawczych. Red. Marek S. Szczepański, Tomasz Nawrocki, Andrzej Niesporek
LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1, Cz. 1: Wybory translatorskie 1990–2006. Wyd. 2. Red. Bożena Tokarz
Krystyna Kłosińska: Feministyczna krytyka literacka
Ryszard Koziołek: Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Wyd. 2.
Józef Olejniczak, Anna Szawerna-Dyrszka: Na boku 2. Pisarze teoretykami literatury?...
JĘZYKOZNAWSTWO. Русский язык в польской аудитории. Т. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3]. Red. Anna Zych
Ewa Bogdanowska-Jakubowska: FACE. An interdisciplinary perspective
KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wartości w muzyce. T. 3: Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce. Red. Jadwiga Uchyła-Zroski
PSYCHOLOGIA. „Chowanna” 2010, R. 53(67), T. 2 (35): Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Red. Barbara Kożusznik
Czas w życiu człowieka. Red. Katarzyna Popiołek, Agata Chudzicka-Czupała
ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Zastosowania psychologii w zarządzaniu. Red. Barbara Kożusznik, współudz. Małgorzata Chrupała-Pniak
BIOLOGIA. Karina Wieczorek: A monograph of Siphini Mordvilko, 1928 (Hemiptera, Aphidoidea: Chaiptophorinea)
NAUKI o ZIEMI. Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Red. Wacław M. Zuberek

Podręczniki i skrypty
JĘZYKOZNAWSTWO. Маргарита Надель-Червиньска: Христианство и язычество в пословицах, фразеологизмах, загадках, приметах русского народа. Лингвокультурологический учебный словарь. [Chrześcijaństwo i pogaństwo w przysłowiach, frazeologizmach, zagadkach, przepowiedniach ludowych. Lingwokulturoznawczy słownik dydaktyczny]