Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wcze-snej epoce nowożytnej Red. Antoni Barciak, Wojciech Iwańczak, fot., summ., Zsfg., 38 zł

FILOZOFIA. Pytania i perspektywy transcendentalizmu w dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. Andrzej Noras, fot., noty o aut., summ., Zsfg., 35 zł

POLITOLOGIA. Środki masowego komunikowania a społeczeństwo. Red. Marian Gierula, współpr. Mirosława Wielopolska-Szymura, tab., 38 zł

Marek Jachimowski: Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej, bibliogr., diagramy, mapy, tab., summ., Zsfg., 65 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Mariola Jarczykowa: "Papirowe ma-terie" Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Ra-dziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, bibliogr., in-deks, wklejka, summ., rez., 30 zł

Ewa Jaskółowa: "Kto to był?". Żona Lota w poezji XX wieku, czyli rozbijanie stereotypu, bibliogr., indeks, summ., rés., 13 zł

Teresa Wilkoń: "Nimfy oko błękitne". Neapol w poezji polskiej XIX i XX wieku, bibliogr., indeks, tab., rys., fot., summ., riassunto

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Polska muzyka religijna - między epokami i kulturami Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, rys., summ., Zsfg., 18 zł

Teatr - media - kultura. Red. Ewa Wąchocka, Dorota Fox, indeks, wklejki, summ., rés., 45 zł

PEDAGOGIKA. "Chowanna". R. XLIX (LXII), T. 1 (26): Współczesny nauczyciel w koncepcjach pedeutologicznych i praktyce edukacyjnej. Red. Dorota Ekiert-Oldroyd, bibliogr., tab., wykr., summ., 25 zł

Danuta Raś: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pe-dagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku. Wyd. 2. uzup., bibliogr., schem., aneksy, fot., indeks, summ., Zsfg., 35 zł

Podręczniki i skrypty

LITERATUROZNAWSTWO. Joanna Dembińska-Pawelec: Villanella. Od Anonima do Barańczaka. Kolekcja form poetyckich, bibliogr., indeks villanelli, 20 zł

PSYCHOLOGIA. Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów - wstęp do działań profilaktycznych szkoły. Red. Maria John-Borys, Zofia Dołęga, bibliogr., wykr., tab., schem., 23 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Zbigniew Hojka: Polski ruch zawodowy w województwie śląskim (1922-1939). Oblicze polityczne

Jerzy Sperka: Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401

POLITOLOGIA. Demokracja w dobie globalizacji. T. 1: W praktyce politycznej. Red. Jan Iwanek, Marek Mazur

Władza. Media. Polityka. Red. Marian Gierula, współpr. Mirosława Wielopolska- -Szymura

LITERATUROZNAWSTWO. Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 6. Red. Jan Malicki, Agnieszka Budzyńska-Daca

Andrzej Polak: Proza historyczna Bułata Okudżawy

Krzysztof Uniłowski: Granice nowoczesności. Polska proza i wyczerpanie modernizmu

JĘZYKOZNAWSTWO. Artur Rejter: Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności

Людвиг С е л и м с к и: Фамилни имена от северозападна Бълга-рия. Влашки елемент

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Hanna Langer: Polskie historyczne księgozbiory domowe na Śląsku Cieszyńskim (XX wiek)

Beata Żołędowska: Wizerunek biblioteki publicznej

MENTIBUS MEMORATIS. Zofia Adamczyk: Mieczysława Mitera-Dobrowolska

Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Marek Piechota: Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993)

PRAWO. Robert Netczuk: Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym

Anna Stawarska-Rippel: Prawo sądowe Polski Ludowej 1944-1950 a prawo Drugiej Rzeczpospolitej

PSYCHOLOGIA. Hanna Przybyła-Basista: Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji

PEDAGOGIKA. Urszula Szuścik: Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka

BIOLOGIA. Adam Rostański: Kształtowanie się spontanicznej pokrywy roślinnej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego na Górnym Śląsku

Iwona Łukasik: Degradacja starodrzewów bukowych Lazulo Pilo-sae-Fagetum w warunkach zróżnicowanej antropopresji na Wyżynie Śląsko-krakowskiej

NAUKI TECHNICZNE. Mariusz Boryczka: Programowanie mrowiskowe w problemie automatycznej aproksymacji funkcji

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Malgorzata Kita, Aldona Skudrzyk: Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tek-stów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym. Wyd. 2. uzup.

PSYCHOLOGIA. Zofia Ratajczak, Augustyn Bańka, Elżbieta Turska: Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wybrane zagadnienia

NAUKI o ZIEMI. Renata Dulias, Maria Fajer, Jolanta Pełka-Gościniak: Przewodnik do ćwiczeń z geomorfologii

Jerzy Runge: Metody badań w geografii społeczno ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze