Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Lipiec 2005

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO.
Barbara C z a p i k-L i t y ń s k a: Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych, nota bibliogr., indeks, summ., rez., 14 zł

EDYTORSTWO.
Maurycy G o s ł a w s k i: Wybór poezji. Oprac. Jacek L y s z c z y n a, rés., rez., 15 zł

PRAWO.
Wokół problematyki dokumentu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi. Red. Tadeusz W i d ł a, bibliogr., fot., 30 zł
"Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 16. Red. Arkadiusz N o w a k, summ., rés., 23 zł

PSYCHOLOGIA.
Katarzyna K r a s o ń: Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego - kinestetyczne interpretacje liryki, wklejka, bibliogr., aneks, tab., fot., schem., wykr., summ., Zsfg, 42 zł
Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wybrane problemy. Red. Barbara K o ż u s z n i k przy współudz. Anny W z i ą t e k-S t a ś k o, bibliogr., tab., rys., summ., rez., 30 zł

PEDAGOGIKA.
"Chowanna" R. XLVIII (LXI), T. 1 (24): Psychologia bliżej życia. Cz. II. Red. Katarzyna P o p i o ł e k, bibliogr., tab., rys., 25 zł
Adam R o t e r: Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego, bibliogr., tab., rys., schem., summ., Zsfg, 18 zł

BIOLOGIA.
Beata B a b c z y ń s k a-S e n d e k: Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej, bibliogr., tab., rys., summ., 32 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA.
Tomasz C z a k o n: Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku
Andrzej J. N o r a s: Kant a neokantyzm badeński i marburski. Wyd. 2 popr.

LITERATUROZNAWSTWO.
Cywilizacja - przestrzeń - tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. Lech M i o d y ń s k i
Edyta K o r e p t a: Zagadnienie tożsamości regionalnej w literaturze Śląska Cieszyńskiego
Les images de l'Amérique dans les littératures en langues romanes. Red. Krzysztof J a r o s z
"Scripta Classica". Vol. 2. Red. Tomasz S a p o t a
Marek P i e c h o t a: "Chcesz Ty, jak widzę, być dawnym Polakiem". Studia i szkice o twórczości Słowackiego
Wielokulturowość: postulat i praktyka. Red. Leszek D r o n g, Wojciech K a l a g a

JĘZYKOZNAWSTWO.
Bożena C e t n a r o w s k a: Passive Nominals in English and Polish: an Optimality-Theoretic Analysis Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne. Red. Piotr C z e r w i ń s k i, Henryk F o n t a ń s k i

PRAWO.
Z dziejów prawa. Cz. 6. Red. Adam L i t y ń s k i

PEDAGOGIKA.
Danuta R a ś: O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowanePre-teXtRozmowaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...