Kalendarium

GDAŃSK
31 sierpnia 1980
Podpisanie Porozumień Gdańskich. Nowa sytuacja polityczna, zaczynają istnieć Niezależne Samorządne Związki Zawodowe.
KATOWICE
2 września 1980
Uniwersytet śląski
Rektor prof. Henryk Rechowicz zwołuje zebranie aktywu ZNP. Oprócz członków związku w zebraniu uczestniczą: I Sekretarz KU PZPR, dyrektorzy Uniwersytetu. Temat zebrania: "Nowe Związki Zawodowe a ZNP w UŚ". Wnioski i zalecenia: "Samorządne, niezależne związki zawodowe są w Uczelni niepotrzebne. To sprawa robotników. Należy dokonywać przekształceń w łonie swojej macierzystej organizacji."
WARSZAWA
Wrzesień 1980
Spotkanie członków związku. ZNP postanawia odłączyć się od CRZZ. Pada propozycja powołania Związku Pracowników Nauki. W spotkaniu tym uczestniczą również delegaci z ZNP UŚ.
KATOWICE
12 września 1980
Uniwersytet Śląski
Zebranie RZ ZNP UŚ, na którym delegaci referują stanowiska wypracowane w Warszawie. Jan Jelonek zawiadamia zebranych o powstaniu w Instytucie Fizyki grupy inicjatywnej powołującej niezależny Związek.
Grupa inicjatywna wysyła pismo do JM Rektora, w którym deklaruje chęć utworzenia samorządnego niezależnego Związku Zawodowego.
Jednocześnie z podobną inicjatywą występuje Wydział Nauk Społecznych tworząc własne Koło przy Zarządzie Regionalnym NSZZ "Solidarność" z siedzibą w Hucie Katowice.
KATOWICE
Wrzesień 1980
Uniwersytet Śląski
INSTYTUT FIZYKI
Otwarte zebranie pracowników Instytutu Fizyki. Wybór Komisji ds. kontaktów z kopalnią Manifestu Lipcowego w Jastrzębiu i Hutą Katowice.
KATOWICE
2 października 1980
Uniwersytet Śląski
Powstaje Tymczasowy Uczelniany Komitet Koordynacyjny NSZZ "Solidarność" zrzeszający pracowników UŚ. Przewodniczącym TUKK zostaje Jan Jelonek.
Siedziba: Bankowa 12
Struktura: podstawowe ogniwo - koło odpowiadające wydziałom bądź instytutom. Pracę kół koordynuje TUKK. Na początku października 1980 r. było 20 kół.
Członków "Solidarności" - 1300.
Zadania:
-realizacja celów statutowych,
-problemy związane z demokratyzacją uczelni,
-współudział w tworzeniu Ustawy o Szkolnictwie Wyższym,
-współpraca z innymi uczelniami w ramach ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki przy NSZZ "Solidarność" w Gdańsku,
-utworzenie w Katowicach "Wszechnicy Górnośląskiej", Komisja Informacyjna - biuletyn "Solidarność Uniwersytecka"
KATOWICE
6 listopada 1980
Uniwersytet Śląski
Pierwszy numer biuletynu "Solidarność Uniwersytecka".
KATOWICE
11-18 listopada 1980
Uniwersytet Śląski
Zebrania wyborcze w Kołach.
KATOWICE
13 listopada 1980
Uniwersytet Śląski
Leonard Neuger przedstawia wyniki prac Komisji ds. masmediów. Przyspieszenie prac nad Ustawą o Związkach Zawodowych, sprawy związkowe, ogólnospołeczne, oświaty i wychowania, cenzura, samorządność wyższych uczelni, autonomia.
KATOWICE
21 listopada 1980
Uniwersytet Śląski
Spotkanie Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" Uczelni Regionu Górnośląskiego.
KATOWICE
27 listopada 1980
Uniwersytet Śląski
W sali II Audytoryjnej IF UŚ - Pierwsze Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" UŚ. Zebranie dokonało wyboru przewodniczącego, trzydziestoosobowej komisji Zakładowej oraz trzyosobowej Zakładowej Komisji Rewizyjnej. Podjęto jednomyślnie 3 uchwały.
Od 28 listopada1980 r. w pełni już zorganizowany w Uniwersytecie Śląskim NSZZ "Solidarność" podejmuje normalna działalność realizując statutowe cele i zadania.
1300 członków, przygotowania do wyborów, stworzenie funkcji rzecznika rasowego TUKK, stały kontakt Komisji z MKR Jastrzębie, udział w zebraniach robotniczych.
KATOWICE
koniec listopada 1980
Uniwersytet Śląski
1500 członków w 24 kołach we wszystkich jednostkach poza Studium Wojskowym.
KATOWICE
4 grudnia 1980
Uniwersytet Śląski
Nadzwyczajne zebranie KZ - stanowisko wobec przewidywanych zmian kadrowych w UŚ.
KATOWICE
5 grudnia 1980
Uniwersytet Śląski
- Spotkanie z prezydium RZ ZNP.
-Rezygnacja z funkcji Rektora prof. H. Rechowicza. Jego sprawę bada Komisja Kontroli Partyjnej. Prof. S. Klimaszewski tymczasowym Rektorem.
-Spotkanie wiceministra nauki S. Czajki z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" UŚ na temat samorządności uniwersytetów, spraw kadrowych, programów studiów.
KATOWICE
Grudzień 1980
Uniwersytet Śląski
Prof. S. Klimaszewski nowym Rektorem, gratulacje dla JM Rektora od NSZZ "Solidarność" UŚ w nr 17 biuletynu.
KATOWICE
7 i 11 grudnia 1980
Uniwersytet Śląski
Uchwały KZ w sprawie: transmisji telewizyjnej z przebiegu uroczystości odsłonięcia pomnika stoczniowców, prawa do części majątku ZNP, zakazu rozpowszechniania filmu "Robotnicy 80".
KATOWICE
18 grudnia 1980
Uniwersytet Śląski
Pierwszy wykład Wszechnicy Górnośląskiej NSZZ "Solidność" i NZS.
KATOWICE
8 stycznia 1981
Uniwersytet Śląski
Zebranie KZ - sprawy robocze, budżet, wolne soboty.
KATOWICE
14 stycznia 1981
Uniwersytet Śląski
Wybory w Filii Cieszyńskiej.
KATOWICE
19 stycznia 1981
Uniwersytet Śląski
Rektor powołuje zespół ds. oceny administracji UŚ z udziałem przedstawicieli "Solidarności".
KATOWICE
23 stycznia 1981
Uniwersytet Śląski
Spotkanie przedstawicieli MKR Jastrzębie i ZR Katowice w celu omówienia warunków powstania Zarządu Regionu Śląska i Zagłębia - mediatorami są Jan Jelonek i Adam Kasprzyk z UŚ.
KATOWICE
styczeń 1981
Uniwersytet Śląski
List I Sekretarza KW PZPR A. Żabińskiego do przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" UŚ popierający utworzenie Klubu Ekologicznego - agendy KZ "S" UŚ.
KATOWICE
29 stycznia 1981
Uniwersytet Śląski
Zebranie KZ - strajk rolników, wolne soboty, sytuacja w MKR Jastrzębie (sprawa J. Sienkiewicza), zasiłki i zapomogi, sprawy kultury i szkolenia działaczy związkowych.
KATOWICE
13 lutego 1981
Uniwersytet Śląski
- List otwarty przewodniczącego NSZZ "Solidarność" UŚ Jana Jelonka do członków związku w sprawie forum pracy wewnątrzzwiązkowej.
- Udział członków KZ w zebraniu KZ w Jastrzębiu.
KATOWICE
luty 1981
Uniwersytet Śląski
Otwarcie czytelni wydawnictw niezależnych w Bibliotece Instytutu Fizyki.
KATOWICE
23 lutego 1981
Uniwersytet Śląski
Spotkanie prezydiów KZ "S" Politechniki ŚL, AE, AWF, AM. i UŚ - wymiana informacji o pracy związkowej i ustalenie form współdziałania.
KATOWICE
26 marca 1981
Uniwersytet Śląski

-Uchwała strajkowa Uczelnianego Komitetu Strajkowego w związku z kryzysem bydgoskim.
-Zebranie KZ - poparcie dla listu otwartego w "Życiu Warszawy" potępiającego akcje antysemickie i szowinistyczne.
KATOWICE
27 marca 1981
godz. 8:00 - 12:00
Uniwersytet Śląski
Udział członków NSZZ "Solidarność" UŚ w ogólnopolskim strajku ostrzegawczym.
KATOWICE
3 kwietnia 1981
Uniwersytet Śląski
-Sesja naukowa na temat "Nowomowy" zorganizowana przez Koło Pracowników Polonistyki NSZZ "S" UŚ oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
-Otwarcie wystawy "Solidarność" w Muzeum UŚ.
KATOWICE
8 kwietnia 1981
Uniwersytet Śląski
Ukonstytuowanie się w UŚ sekcji Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.
KATOWICE
9 kwietnia 1981
Uniwersytet Śląski
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" UŚ - wybory na zebranie Regionalne, uchwały w sprawie wyborów władz uczelni. Memoriał w przedmiocie ustawy o cenzurze, poparcie dla NSZ w sprawie ustąpienia ministra J. Górskiego.
KATOWICE
11-12 kwietnia 1981
Uniwersytet Śląski
Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i organizacji PZPR - omówienie zasad współpracy.
KATOWICE
23 kwietnia 1981
Uniwersytet Śląski
Prof. A. Chełkowski - Rektorem UŚ /kontrkandydaci: prof. I. Bajerowa oraz prof. S. Klimaszewski i prof. T. Zieliński/.
KATOWICE
17 maja 1981
Uniwersytet Śląski
Msza św. w intencji "Solidarności" UŚ odprawiona przez biskupa ordynariusza H. Bednorza. Postulat utworzenia przy UŚ Wydziału Teologicznego.
KATOWICE
30 maja 1981
Uniwersytet Śląski
Uchwała Zakładowego Zebrania Delegatów w sprawie demokratyzacji wyborów do władz UŚ.
KATOWICE
3 czerwca 1981
Uniwersytet Śląski
V Zjazd Szkół Wyższych NSZZ "Solidarność" - omawiano głównie sytuację adiunktów.
KATOWICE
7 czerwca 1981
Uniwersytet Śląski
VII Zjazd Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki - omawiano sprawy związane z nauką.
KATOWICE
9-30 czerwca 1981
Uniwersytet Śląski
Wystawa w budynku Polonistyki: "Wydarzenia lat 1956 - 1968 - 1970 - 1976 - 1980".
KATOWICE
październik 1981
Uniwersytet Śląski
Pomoc żywnościowa Kurii Biskupiej dla pracowników UŚ w obliczu fatalnej sytuacji zaopatrzeniowej.
KATOWICE
15 października 1981
Uniwersytet Śląski
Uchwały KZ w sprawie prawa do strajku i sytuacji w WSI Radom.
KATOWICE
7 listopada 1981
Uniwersytet Śląski
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" UŚ - uchwały w sprawie reformy administracji, biuletynu informacyjnego.
KATOWICE
10 listopada 1981
Uniwersytet Śląski
Ukonstytuował się Zarząd Międzyuczelnianego Klubu Kulturalnego NSZZ "Solidarność" w Katowicach. Zapowiedziane na 15 grudnia 1981 r. spotkanie z E. Osóbką- Morawskim - oczywiście nie odbyło się.
KATOWICE
26 listopada 1981
Uniwersytet Śląski
-Uchwała KZ nt. sytuacji w kraju, a zwłaszcza w szkolnictwie wyższym /strajk w WSI Radom/.
-Zebranie KZ - sprawy rozliczeń, podsumowanie akcji protestacyjnej z 19 listopada.
KATOWICE
listopad 1981
Uniwersytet Śląski
Marek Lubelski zostaje rzecznikiem prasowym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność".
KATOWICE
3 grudnia 1981
Uniwersytet Śląski
Apel Zarządu Regionu "Do Narodu Polskiego - My Konfrontacji Nie Chcemy".
KATOWICE
7 grudnia 1981
Uniwersytet Śląski
Uchwała KZ - jedyną możliwą reakcją związku na próby wyposażenia rządu PRL w nadzwyczajne uprawnienia jest strajk generalny.
KATOWICE
11 grudnia 1981
Uniwersytet Śląski
Ukazuje się ostatni numer biuletynu "Solidarność Uniwersytecka".
13 GRUDNIA 1981 STAN WOJENNY
Działalność II Struktury NSZZ "Solidarność UŚ
KATOWICE
23 lutego 1989
Uniwersytet Śląski
Spotkanie członków NSZZ "Solidarność" UŚ (mandaty z lat 1980-81) w celu reaktywowania Związku.
WARSZAWA
kwiecień 1989
Kontakty z przedstawicielami innych uczelni - organizacja OKPN - Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki.
WARSZAWA
22 kwietnia 1989
Udział przedstawicieli UŚ w spotkaniu na Uniwersytecie Warszawskim, powstanie Komisji Płacowej OKPN. Koordynatorem uczelni śląskich zostaje Ewa Żurawska.
KATOWICE
3 maja 1989
Uniwersytet Śląski
Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" UŚ. 37 delegatów uczestniczących w zebraniu reprezentowało 430 związkowców z 14 kół. Wybrano przewodniczącego KZ - Jana Jelonka oraz Komisję Zakładową w składzie: Urszula Burzywoda, Halina Chełkowska, Agnieszka Ćwikiel Andrzej Drogoń, Janusz Frąckowiak, Maria John-Borys, Adam Kasprzyk, Rafał Molencki, Wojciech Popiołek, Alicja Ratuszna, Jolanta Ronikier - Kosiec, Ewa Żurawska. Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: Elżbieta Głowacka, Marek Lubelski, Stefan Zabierowski oraz delegata na Walne Zebranie Regionu Śląsko - Dąbrowskiego Adama Kasprzyka.
Na zebraniu podjęto następujące uchwały:
-w sprawie pracowników UŚ represjonowanych w okresie stanu wojennego
-w sprawie czynnego poparcia wyborów do Sejmu i Senatu.
KATOWICE
maj/czerwiec 1989
Uniwersytet Śląski
Aktywny udział członków naszego Związku w kampanii wyborczej i w wojewódzkich oraz miejskich komisjach wyborczych. Zorganizowanie kampanii wyborczej do parlamentu kandydatom z UŚ.
Senatorem został prof. August Chełkowski, a posłami: prof. Walerian Pańko oraz dr Jan Rzymełka. Członkowie związku uczestniczyli w wyborach jako mężowie zaufania w Komisjach Obwodowych.
Zebranie delegatów OKPN - wybór władz. Delegatem UŚ zostaje Janusz Frąckowiak.
KATOWICE
październik 1989
Uniwersytet Śląski
Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" UŚ. Ustalenie programu działania, składu komisji problemowych. Reaktywacja Komisji Interwencyjnej, której zadaniem ma być rehabilitacja pracowników UŚ represjonowanych w okresie stanu wojennego.
KATOWICE
1989/1990
Uniwersytet Śląski
Praca działaczy związkowych w różnych komisjach problemowych - m.in.: płacowej, socjalnej, interwencyjnej, ds. kontaktów z młodzieżą, komisji ds. kontaktu z Komitetami Obywatelskimi.
KATOWICE
kwiecień/maj 1990
Uniwersytet Śląski
Aktywny udział związkowców w tworzeniu Komitetów Obywatelskich "Solidarność". Przygotowania do wyborów samorządowych. Jan Jelonek zostaje przewodniczącym Unii Komitetów Obywatelskich Województwa Katowickiego. Michał Kalitowski zostaje przewodniczącym Unii Katowickiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".
KATOWICE
27 maja 1990
Uniwersytet Śląski
W wyniku wyborów do organów samorządowych weszli: Jan Jelonek (radny w Sosnowcu), Janusz Frąckowiak (radny w Mikołowie i delegat do Sejmiku Śląskiego), Adam Kasprzyk (członek Zarządu Rady Miejskiej w Katowicach).
KATOWICE
październik 1990
Uniwersytet Śląski
Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" UŚ liczy 710 członków. Bieżąca działalność uczelnianych władz związku skupia się na rozwiązywaniu problemów płacowych i socjalnych, na przygotowaniach do wyboru władz uczelni i przyszłych wyborów parlamentarnych. W skład Senatu UŚ wchodzą: przewodniczący Komisji Zakładowej Jan Jelonek oraz dwóch członków "Solidarności" wybranych wiosną 1990 r. w wyborach uzupełniających do Senatu. O sprawach bieżących informuje biuletyn związkowy "Solidarność" Uniwersytecka" (ukazały się nowe 3 numery).
9 grudnia 1990 Wybór przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy na Prezydenta RP.
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowanePre-teXtRozmowaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...