Przez wiedzę ku zjednoczonej Europie

Studenckie Interdyscyplinarne Spotkania Naukowe

13 kwietnia br. roku w kinie Panorama w Jastrzębiu Zdroju odbyły się Studenckie Interdyscyplinarne Spotkania Naukowe pod hasłem Przez wiedzę ku zjednoczonej Europie. Konferencja ta była już drugą tego typu imprezą, angażującą studentów (pierwsza odbyła się 15 kwietnia 2004 r.). Jej nadrzędnym celem jest integracja naszego środowiska akademickiego w myśl idei jedności uniwersytetu. Dlatego swoje referaty i sprawozdania z prac badawczych przedstawiali studenci pedagogiki i fizyki.

Studenckie Spotkania Naukowe mają za zadanie przyczyniać się do intensyfikacji studenckiego życia naukowego, a zarazem być okazją do prezentacji poszukiwań przed lokalną społecznością, władzami Jastrzębia oraz społecznością akademicką obu Wydziałów UŚ w Jastrzębiu. Mamy nadzieję, że są także ich promocją na rynku pracy.

Foto: Aneta Szczygielska

Hasło nadrzędne konferencji: Przez wiedzę ku zjednoczonej Europie, zrodziło się w ubiegłym roku tuż przed wejściem naszego kraju w szeregi krajów unijnych. Wiedza staje się najważniejszą wartością współczesnej cywilizacji, o czym mówiła podczas ubiegłorocznej studenckiej konferencji prof. dr hab. Alicja Ratuszna. Znaczenie wiedzy wciąż rośnie. Jest ona drogą do lepszego rozumienia świata, do dokonywania w nim zmian i znalezienia się na rynku pracy, ale jest też drogą do poznania siebie i drugiego człowieka. Czymże jest wiedza, jeśli nie ciągłym zadawaniem istotnych pytań, ciągłym poszukiwaniem właściwych odpowiedzi i drogą do Dobra, Prawdy i Piękna? W świecie dewaluujących się wciąż wartości i postmodernistycznych różnorodności, trudno dziś odnaleźć się nie tylko nam dorosłym, ale przede wszystkim młodzieży, która wkrótce rozpocznie swoje samodzielne, dorosłe i dojrzałe życie. To młodzież jest naszym potencjałem i nadzieją zmiany świata na lepsze. To młodzież będzie musiała odnaleźć się nie tylko w tym otoczeniu, ale już wkrótce będzie ona szukać swego miejsca w krajach zjednoczonej Europy.

W cywilizacji informacyjnej nie wystarcza już ziemia, bogactwa naturalne ani nawet kapitał, by państwo mogło dobrze prosperować. Zdaniem Alvina Tofflera zwycięży ten, kto będzie miał dostęp do informacji i umiejętność jej przetwarzania i stosowania. Rewolucyjne zmiany dotyczące istoty i charakteru wiedzy dają nadzieję całemu światu: geografia pokonana, izolacja obalona, pełno łatwo dostępnej informacji, zwiększenie produkcji światowej, skrócenie etapu rozwoju krajów mniej rozwiniętych. Równocześnie wzrasta ryzyko, powstają zagrożenia: przeciążenie informacyjne, izolacja tych, którzy nie są powiązani sieciami informacyjnymi, stworzenie światowego systemu wiedzy dla wybranej kasty ludzi, pogłębienie podziałów społecznych, pozostawienie miliardów ludzi na marginesie.

Mimo że jesteśmy często przytłoczeni nadmiarem informacji, odczuwamy brak wiedzy, a przede wszystkim niedostatek mądrości. Powiązanie danych - informacji - wiedzy - mądrości stanowi kontinuum. Każdy krok w tym łańcuchu wymaga transformacji. Powtarzające się struktury w danych tworzą informację. Powiązania między elementami informacji stanowią podstawę wiedzy. Wiedza, to informacja umieszczona w kontekście, może służyć zarówno do dobrych jak i złych celów. Dlatego mądrość to wiedza umieszczona w systemie wartości w celu właściwego jej użycia. Nieczęsto się spotyka mądrość we współczesnym świecie. Ciągle aktualnie brzmią słowa wielkiego poety T.S. Eliota: "Gdzie podziała się mądrość, która zagubiliśmy w wiedzy; gdzie podziała się wiedza, która utonęła w morzu informacji?"

Owej mądrości między innymi poszukują studiujący na naszej Uczelni studenci. Swoje przemyślenia, wyniki prac badawczych i osobiste zainteresowania przekazali słuchaczom na tegorocznej konferencji złożonej z trzech części.

W pierwszej części konferencji dominowała fizyka. W ramach obchodów Światowego Roku Fizyki 2005 wystąpił dr Jerzy Jarosz i dr Aneta Szczygielska. Tematem ich pokazu było zachowanie się materii w niskich temperaturach. Oglądaliśmy zmiany stanu skupienia materii, zmiany sprężystości substancji, wpływ niskich temperatur na właściwości elektryczne i zjawisko luminescencji z humorem i interesującymi komentarzami prezentowane przez dr. Jarosza przy aktywnej pomocy dr A. Szczygielskiej.

Prezentacja dr. Jerzego Jarosza
Prezentacja dr. Jerzego Jarosza

W kolejnym wystąpieniu Tomasz Orszulik i Rafał Janko z kierunku Fizyka Informatyczna - przedstawili wykonywaną wspólnie pracę dyplomową, której obrona odbędzie się w czerwcu br. Jej tematem jest matryca diodowa sterowana z komputera PC, na której można wyświetlać dowolne znaki graficzne. Mogą to być elementy graficzne o niewielkiej rozdzielczości jak na przykład cyfry lub litery migające lub przesuwające się po panelu.

Tematyka drugiej części konferencji poświęcona była dwóm odrębnym zagadnieniom (choć miały one w finale swoją wspólną część) - różnego rodzaju ludzkim dysfunkcjom oraz idei, zadaniom i funkcjonowaniu uniwersytetów w kraju i na świecie.

Na wstępie studentka Izabela Sładek przedstawiła sposoby pokonania bezradności dzieci niewidomych, a Sylwia Czech zaprezentowała ograniczenia egzystencji i poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych. Wynikami swoich badań na temat postaw nałogowych wychowanków domów dziecka podzielił się ze słuchaczami Janusz Ledniowski, a nasza absolwentka, a obecnie doktorantka, Beata Cabak zapoznała wszystkich z biblioterapią, jako metodą pracy terapeutyczno-wychowawczej. Ciekawego porównania systemów grup usamodzielnienia w Polsce i Holandii dokonała Anna Kozielska.

Następnie dr Marek Rembierz wprowadził audytorium w kolejną tematykę, będącą także zapowiedzią części trzeciej konferencji, prezentując idee i zadania uniwersytetu w myśli Jana Pawła II. Jego wątek kontynuowała Agnieszka Doczekalska, nasza absolwentka i doktorantka, która przedstawiała referat Uniwersytet a wartości w dobie społeczeństwa wiedzy. Oba te wystąpienia, niezwykle bogate w treści, dostarczyły słuchaczom wielu refleksji na temat znaczenia uniwersytetu w drodze poszukiwania zarówno mądrości jak i uniwersalnych wartości.

Na zakończenie tej części mogliśmy zapoznać się z systemem studiowania w USA za pośrednictwem naszej absolwentki, a obecnie studentki University of Southern Maine. W interesujący sposób dokonując porównań z systemem studiów w Polsce przedstawiła ona zasadnicze różnice akcentując głównie potrzebę istnienia większej liczby godzin praktyk studenckich, (w USA jest 900 godzin, a u nas ogranicza się je do 150 godzin) pozwalających studentom lepiej przygotować się do pracy zawodowej.

Wyjątkowymi gośćmi konferencji okazały się panie Lucinda Abort i Janet Young z El Camino College w Kaliforni, które przedstawiły technologie dla studentów i osób niepełnosprawnych także w multimedialny sposób.

W przerwie mogliśmy podziwiać studencki zespół teatralny GRABA w zabawnym przedstawieniu Egzamin, ukazującym w krzywym zwierciadle zarówno nas, egzaminujących pracowników uczelni, jak i samych, nie zawsze przygotowanych do egzaminów, studentów.

Trzecia i zarazem ostatnia część konferencji została poświęcona działalności ODD w Jastrzębiu Zdroju. Część tę otworzył wystąpieniem Specyfika małych ośrodków akademickich - nowe pokolenie magistrów czy stracone pokolenie? dr Tadeusz Kania, kreśląc przed zgromadzonymi studentami (co warte podkreślenia, z wielkim dowcipem) obraz małych ośrodków akademickich a zarazem obraz studenta takich ośrodków. Po tym wystąpieniu swoje referaty przedstawili studenci pedagogiki, którzy pracowali nad nimi w ramach Koła Naukowego istniejącego przy ODD w Jastrzębiu Zdroju. Znalazły się tutaj wystąpienia o charakterze historycznym, socjologicznym oraz psychologicznym. Anna Doleżek zapoznała audytorium z historią ODD w Jastrzębiu, Hanna Bojda i Alina Wysocka zaprezentowały wyniki swoich badań, które dotyczyły tego, jak pracownicy naukowi naszej Uczelni postrzegają działalność ODD, co myślą o samych studentach i perspektywach rozwoju placówki. Następnie Zbigniew Wajda, student pedagogiki i psychologii, przedstawił referat Dynamika zmian obrazu siebie u studentów pedagogiki na przykładzie studentów UŚ w Jastrzębiu. Anna Urbasik i Jolanta Zielińska zaprezentowały wyniki swoich badań dotyczących znaczenia wartości w życiu studentów Ośrodka, a Anna Furgała i Ilona Piekarek mówiły o zjawisku rywalizacji wśród studentów pedagogiki w Jastrzębiu.

Obrady podsumowali dr Lidia Wollman i dr Andrzej Kasperek. Dziękując studentom oraz zgromadzonym gościom za uczestnictwo w konferencji. Zauważyli, że pomimo wielkiego zróżnicowania w prezentowanych wystąpieniach (były przecież wystąpienia przygotowane przez studentów fizyki i pedagogiki) tym, co je łączy jest idea uniwersytetu. W idei tej mieści się bowiem postulat odkrywania i wierności prawdzie oraz formowania osoby ludzkiej, studenta jak i pracownika naukowego uniwersytetu.

Liczymy na to, że rozpoczęte i nowe wątki będziemy kontynuować na kolejnej konferencji już za rok.

dr Lidia Wollman,
dr Andrzej Kasperek
Prof. UŚ dr hab. Lech Tomawski

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowanePre-teXtRozmowaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...