Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Luty 2005

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA.

"My som tutej". Kilka szkiców o przestrzeniach Śląska. T. 10. Red. Wojciech K a l a g a, 15 zł

POLITOLOGIA.

Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. Red. Wojciech K a u t e, współpr. Piotr Ś w i e r c z, tab., summ., Zsfg., 67 zł

JĘZYKOZNAWSTWO.

Olga P r z y b y l a: Akty mowy w języku nauczycieli, bibliogr., schem., tab., summ., Zsfg., 18 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA.

Granica w literaturze. Tekst - świat - egzystencja. Red. Stefan Z a b i e r o w s k i, Leszek Z w i e r z y ń s k i, summ., Zsfg., 38 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO.

Krystyna H e s k a - K w a ś n i e w i c z: "Taki to mroczny czas". Losy pisarzy śląskich w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej, aneks, summ., Zsfg., 25 zł

PRAWO.

"Problemy Prawa Karnego". T. 25. Red. Kazimierz M a r s z a ł, summ., Zsfg., 30 zł

PSYCHOLOGIA.

Zachowanie się w sytuacji ryzyka. Red. Ryszard S t u d e n s k i, lit., rys., tab., summ., Zsfg., 20 zł

PEDAGOGIKA.

Elżbieta G ó r n i k o w s k a - Z w o l a k: Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksje feministyczne. Wyd. 2 popr. i uzup., bibliogr., słownik, indeks, fot., summ., Zsfg., 25 zł
Krzysztof M a l i s z e w s k i: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej, bibliogr., indeks, summ., Zsfg., 20 zł

ZAPOWIEDZI

JĘZYKOZNAWSTWO.

"Neophilologica". T. 16: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes. Red. Wiesław B a n y ś

Przemysław M a r c i n i a k: Greek Drama in Byzantine Times

LITERATUROZNAWSTWO.

Wokół reportażu podróżniczego. Red. Elżbieta M a l i n o - w s k a, Dariusz R o t t, współudz. Agnieszka B u d z y ń s k a - D a c a

BIBLIOTEKOZNAWSTWO.

Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice. Red. Jolanta G w i o ź d z i k, Edward R ó ż y - c k i.

CHEMIA.

Franciszek B u h l, Krystyna K a n i a, Barbara M i k u ł a: Obliczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Wyd. 3 zm.

NAUKI O ZIEMI.

"Geologia". T. 16. Red. Łukasz K a r w o w s k i

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania