STYPENDIA DO ROZDANIA

Niebawem zakończy się zimowa sesja egzaminacyjna. Studenci, którzy zakończą ją z wysokimi średnimi, a ponadto spełnią kilka dodatkowych warunków mogą liczyć na stypendia, fundowane przez fundusze stypendialne działające w naszym regionie.

GU już po raz kolejny zachęca do udziału w kolejnych edycjach programów stypendialnych organizowanych przez: Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny oraz Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego.

Stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie (przez okres jednego semestru) ze środków Otwartego Zagłębiowskiego Funduszu Stypendialnego oraz Śląskiego Funduszu Stypendialnego może być przyznane słuchaczom uczelni wyższych wszystkich lat, którzy spełniają poniższe kryteria:
- udokumentują trudną sytuację materialną - dochód rodziny/opiekunów wspólnie zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym z wnioskującym o pomoc studentem, nie może być wyższy niż 600 zł (brutto) miesięcznie na jednego jej członka,
- w terminie zaliczyli semestr, a ponadto uzyskali średnią ocen egzaminacyjnych w przedziale 4,5 - 5,0;
- studiują na kierunku uznanym przez Radę Fundatorów za zgodny z preferencjami zawodowymi lokalnego rynku pracy.

Do wniosku powinny być załączone:
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodów rodziców lub opiekunów oraz pozostałych członków rodziny wspólnie zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, a w przypadku ich braku - zaświadczenie z Urzędu Pracy o wpisaniu wskazanych wyżej osób do rejestru bezrobotnych i pobieranym z tego tytułu zasiłku,
- potwierdzone przez władze uczelni oświadczenie studenta o przyznanych lub nie, na okres najbliższych pięciu miesięcy od daty sporządzenia wniosku, stypendiach socjalnych i/lub naukowych,
- zaświadczenie wydane przez władze uczelni wyższej stwierdzające wysokość uzyskanej przez wnioskodawcę średniej ocen egzaminacyjnych za poprzedzający złożenie wniosku semestr,
- kserokopia dowodu osobistego stwierdzająca fakt zameldowania wnioskodawcy na terenie województwa śląskiego.

Wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać: do 28 lutego - do Zarządu Fundacji Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny na adres: 41 - 200 Sosnowiec, ul. Mościckiego 21 oraz do 10 marca - do Zarządu Fundacji Śląski Fundusz Stypendialny na adres: 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych OZFS: www.stypendia-ozfs.com.pl oraz na stronie ŚFS: www.sfs.katowice.pl

Krystian Dudek

Autorzy: Krystian Dudek
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania