Kronika Uniwersytecka - Luty 2005

Profesor Wiktor Zipper przewodniczącym Katowickiego Oddziału PTF

Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper kierujący Zakładem Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, został nowym przewodniczącym Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wybory składu zarządu i Komisji Rewizyjnej odbyły się 8 grudnia.

Nowe specjalności studiów w ramach kierunku pedagogika

Od semestru letniego roku akademickiego 2004/2005 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zostaną uruchomione nowe specjalności studiów w ramach kierunku pedagogika. Specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna zostaną uruchomione w ramach studiów zawodowych w systemie dziennym i zaocznym. Studia uzyskały akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w konkursie na projekt wyższych studiów zawodowych dwuspecjalizacyjnych dla nauczycieli.

Wspólnie z Policją - praktyki i wolontariat

Z inicjatywy Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach Uniwersytet Śląski włącza się w działania związane z pomocą ofiarom przestępstw. Studenci zaangażowanych we współpracę wydziałów będą uczestniczyli na zasadach praktyk studenckich i wolontariatu w pracach punktów konsultacyjnych dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw. Obecnie pomoc tego rodzaju jest prowadzona przez różne instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe. W wielu przypadkach okazuje się jednak niewystarczająca. Studenci Uniwersytetu Śląskiego zdobywający doświadczenie zawodowe mają możliwość włączenia się w tworzenie skuteczniejszego systemu pomocy. Praca w punktach konsultacyjnych będzie wykonywana pod kierunkiem opiekuna praktyki i obejmie czynności związane z posiadaną przez studenta wiedzą i umiejętnościami. Pod względem formalnym praktyki będą zorganizowane według założeń programowych praktyk Uniwersytetu Śląskiego. We współpracę zaangażowane zostaną Wydziały: Prawa i Administracji, Pedagogiki i Psychologii, Nauk Społecznych oraz Teologiczny. Na każdym z wydziałów odbywają się spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych prowadzone przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji.

Profesorowie mianowani

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 16 listopada 2004 r. nadał tytuły naukowe: profesora nauk humanistycznych Panu dr. hab. Józefowi Olejniczakowi, Prodziekanowi ds. Kształcenia na Wydziale Filologicznym, profesora nauk humanistycznych Panu dr. hab. Marianowi Kisielowi, Dyrektorowi Instytutu Nauk o Literaturze na Wydziale Filologicznym, profesora sztuk muzycznych Panu Hilaremu Drozdowi, pracownikowi Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym oraz profesora sztuk plastycznych Panu Józefowi Hołardowi pracownikowi Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich odbędzie się w Warszawie w ustalonym przez Prezydenta terminie.

Akredytacja dla administracji

Kierunek studiów administracja prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jest kolejnym kierunkiem, który otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Pozytywnie oceniona została jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim kierunku. Decyzja oznacza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów zawodowych i magisterskich na kierunku administracja, a poziom prowadzonych studiów odpowiada kryteriom jakościowym. Następna ocena jakości kształcenia kierunku nastąpi w roku akademickim 2009/2010.

II zimowa szkoła języka polskiego w Republice Mołdowy

Na przełomie listopada i grudnia 2004 roku w stolicy Republiki Mołdowy odbyła się II zimowa szkoła języka polskiego prowadzona przez pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. W dwutygodniowym intensywnym kursie uczestniczyło 24 Mołdowian pochodzenia polskiego, którzy zapoznali się z podstawami języka polskiego oraz polską sztuką i tradycją - kalendarzem świąt. Organizatorami kursów są: Ambasada i Wydział Konsularny RP w Kiszyniowie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

UŚ w Orkiestrze

Jak co roku Uniwersytet Śląski włączył się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której celem była zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego potrzebnego dla ratowania życia i leczenia dzieci. Tematem tegorocznego 13. finału przeprowadzonego w niedzielę 9 stycznia były nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii. Studenci UŚ poprzez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego współpracowali ze sztabem WOŚP przy Zespole Szkół Fundacji "Elementarz". Honorowy patronat nad akcją objął prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Prorektor ds. Kształcenia. Jedną z imprez współorganizowanych przez studentów był koncert Renaty Przemyk. W klubie Straszny Dwór odbyła się aukcja przedmiotów podarowanych przez m.in. przez Premiera Marka Belkę i JM Rektora UŚ.

Honorowy tytuł dla profesora Lesława Badury

8 stycznia 2005 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się uroczystość nadania tytułu honorowego profesora tego uniwersytetu prof. zw. dr. hab. Lesławowi Badurze, emerytowanemu profesorowi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nadal czynnie zaangażowanemu w prace Wydziału. Prof. Lesław Badura jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie także uzyskał stopień naukowy doktora i habilitował w zakresie mikrobiologii grzybów. Z Uniwersytetem Śląskim jest związany od 1973 roku. Kierował najpierw Zakładem, później Katedrą Mikrobiologii, Instytutem Biologii Molekularnej. Przez dwie kadencje, w latach 1984-1990, pełnił funkcję Dziekana Wydziału. Mimo przejścia w 1995 roku na emeryturę, pracował nadal na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska do 2002 roku jako pełnoetatowy profesor zwyczajny.

Dofinansowanie unijne dla UŚ

Projekt budowy w Sosnowcu Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego, będący wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Miasta Sosnowca i Uniwersytetu Śląskiego, został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania z funduszy strukturalnych UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt uzyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego maksymalne dofinansowanie, które wynosi 75% całkowitego kosztu projektu. Pozostałe 25% finansowane będzie ze środków gminnych Sosnowca. Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Grota Roweckiego w Sosnowcu będzie nowoczesnym, pięciokondygnacyjnym budynkiem, w którym prowadzona będzie działalność badawczo-dydaktyczna Instytutów Neofilologicznych Wydziału Filologicznego UŚ. W budynku mieścić się będą sale wykładowe i seminaryjne, laboratorium tłumaczeń, Sala Rady Wydziału, pomieszczenia biurowe i gospodarcze oraz restauracja i parking. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku zostaną zainstalowane m.in. dźwig osobowy oraz platforma zewnętrzna. Obecnie w Sosnowcu zlokalizowanych jest 6 Instytutów Neofilologicznych, które mieszczą się w 4 budynkach zlokalizowanych przy ul. Żytniej i ul. Pułaskiego.

Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego

"Obecność teologii obok innych dziedzin nauk, wykładanych na wyższej uczelni, umożliwia cenną wymianę myśli" - powiedział Jan Paweł II przyjmując 13 stycznia na audiencji delegację Rektorów Uniwersytetu Śląskiego wraz z Arcybiskupem Metropolitą Katowickim Damianem Zimoniem oraz Prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem. Zwracając się do delegacji Uczelni Papież mówił: "W klasycznym rozumieniu uniwersytet nie mógł istnieć bez wydziału teologicznego - był jakby niepełny. Dziś to się zmieniło. Okazuje się jednak, że obecność nauk teologicznych pośród innych dziedzin zgłębianych na uniwersytecie, stwarza możliwości cennej wymiany myśli. Fides et ratio spotykają się w poszukiwaniu mądrości. Posługują się innymi narzędziami i metodami, ale ubogacają się wzajemnie na drodze odkrywania wielorakich wymiarów prawdy". Na zakończenie Papież życzył, "aby Uniwersytet Śląski w Katowicach mógł cieszyć się obfitymi owocami tej współpracy, która rozpoczęła się przed czterema laty". Obecnych na spotkaniu poprosił o przekazanie jego pozdrowień i błogosławieństwa wszystkim profesorom i studentom Uczelni. W spotkaniu wzięli udział: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor ds. Kształcenia, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - były Rektor UŚ oraz prof. zw. dr hab. Jacek Jania - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor - Dziekan Wydziału Teologicznego.

Bal przyjaciół Uniwersytetu

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytucja Kultury "Estrada Śląska" byli organizatorami uroczystego balu na rzecz budowy Biblioteki Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Śląskiego, który odbył się 15 stycznia w Gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Bal tradycyjnie był okazją do spotkania z absolwentami i przyjaciółmi Uniwersytetu Śląskiego, przedstawicielami świata polityki, sztuki, biznesu. W programie balu przewidziano aukcję prac artystów śląskich - profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie. Dochód z aukcji zostanie w całości przeznaczony na rzecz budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki wspólnej dla Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bal i aukcję poprowadził Mirosław Neinert. Oprawę artystyczną i muzyczną zapewnił Zespół Wokalno-Instrumentalny Instytutu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Prezentacja sprzętu dla niedosłyszących

20 stycznia w Rektoracie UŚ w Katowicach odbyła się prezentacja sprzętu wzmacniającego transmisję dźwięku przeznaczonego dla studentów z dysfunkcją słuchu zakupionego przez Uczelnię przy znaczącym wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prezentacja była połączona ze szkoleniem studentów korzystających ze sprzętu i dopasowaniem go do ich indywidualnych aparatów słuchowych.

Państwowa Komisja Akredytacyjna - nowa kadencja

Dwóch pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego weszło w skład powołanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kadencję w latach 2005-2007. Prof. UŚ dr hab. Henryk Goik z Wydziału Prawa i Administracji będzie pracował w Zespole Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych a prof. zw. dr hab. Janusz Arabski z Wydziału Filologicznego w Zespole Kierunków Studiów Humanistycznych.

Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego wzięli udział w roboczym spotkaniu uczelni uczestniczących w projekcie IDOL (Inclusion of The Disabled in the Open Labour Market) finansowanym ze środków programu Leonardo da Vinci, dotyczącym przygotowania studentów niepełnosprawnych do odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Spotkanie odbyło się 14 i 15 stycznia na Roehampton University w Londynie. Uniwersytet Śląski uczestniczy w projekcie od stycznia 2004 roku. Promotorem przedsięwzięcia, skupiającego uczelnie z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Bułgarii jest Uniwersytet Jagielloński. Partnerzy projektu stawiają sobie za cel zapewnienie odpowiedniego wsparcia osobom niepełnosprawnym chcącym podjąć pracę w miejscach innych niż zakłady pracy chronionej. Zadaniem naszej uczelni w ramach projektu jest przygotowanie programów szkoleń psychologicznych skierowanych do niepełnosprawnych studentów oraz do ich rodziców. Szkolenia będą obejmowały tematykę autoprezentacji zawodowej, komunikacji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, natomiast rodzice tych studentów będą pracowali nad zmianą nastawienia osoby niepełnosprawnej, jako niezdolnej do podjęcia zatrudnienia na ogólnodostępnym rynku pracy. Przedstawiciele UŚ: dr Antoni Herbowski - Pełnomocnik Rektora ds. Programów Międzynarodowych, Anna Wandzel - konsultant ds. osób niepełnosprawnych oraz Agnieszka Kurzywilk - konsultant Biura Promocji i Karier przedstawili opracowany wspólnie z partnerem hiszpańskim moduł szkoleń psychologicznych. Ustalono również termin przeprowadzenia pilotażu tych szkoleń przez poszczególnych partnerów projektu.

Opracowała:
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania