LIST DO REDAKCJI

Katowice, 13 stycznia 2005 r.

W związku z ukazaniem się w styczniowym 4 numerze "Gazety Uniwersyteckiej" artykułu Pani Agnieszki Łuczakowskiej pt. "Uroczystość nadania auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii imienia profesora Józefa Pietera", uprzejmie informuję, iż artykuł ten zawiera szereg nieścisłości i usterek, które wprowadziły czytelników w błąd. W związku z powyższym wyjaśniam, że w dniu 17 grudnia 2004 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii miały miejsce dwie uroczystości:

Pierwsza uroczystość związana była z nadaniem Auli naszego Wydziału imienia Józefa Pietera i miała na celu uhonorowanie profesora Józefa Pietera, psychologa, pedagoga i filozofa, pełniącego w przeszłości funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, a następnie Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, będącego jednym z inicjatorów powołania do życia naszego Uniwersytetu.

Drugą uroczystość stanowiło spotkanie naukowe Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z Międzynarodową Radą Naukową kwartalnika "The New Educational Review" oraz zaproszony Gośćmi (w tym dyplomatami z Republiki Czech i Słowacji, a także Dziekanami i Prodziekanami Uniwersytetów w Bańskiej Bystrzycy, Ostrawie i Nitrze) w celu oceny czasopisma po rocznym okresie jego funkcjonowania oraz omówienia wspólnych działań, mających na celu wprowadzenie czasopisma na Listę Filadelfijską.

Zarówno w pierwszej jak i drugiej części uroczystości udział wzięli wszyscy członkowie Rady Wydziału PiPs, a nie jak błędnie podano, jedynie przedstawiciele Wydziału. Nie podano także powodu obecności dziekanów wydziałów pedagogicznych z Czech i Słowacji oraz dyplomatów.

Pięciokrotnie w artykule zamiast nazwiska "Pieter" podano nazwisko "Pietera", zmieniając w ten sposób nazwisko Profesora.

Żałujemy, że autorka przed opublikowaniem artykułu nie skontaktowała się z organizatorami uroczystości, ani też nie przedstawiła tekstu do ewentualnej korekty. Nie wiedzieliśmy, że na naszej podwójnej uroczystości znajduje się redaktor "Gazety Uniwersyteckiej". Pełną informację o obu uroczystościach przesłaliśmy do Działu Promocji i Karier oraz do rzecznika prasowego Uniwersytetu Śląskiego.

Reasumując stwierdzam, że w zamieszczonym w "Gazecie Uniwersyteckiej" artykule zamieszczono nieścisłe i błędne informacje, prowadzące do dezinformacji czytelników, będącymi głównie członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Łączę wyrazy szacunku
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. dr hab. Stanisław Juszczyk


Katowice, 20 stycznia 2005 r.

1. Przykro mi, że w tekście znalazła się kilkakrotnie zniekształcona forma nazwiska Profesora Pietera. W imieniu kierowanej przez mnie redakcji i swoim własnym przepraszam za to Rodzinę Pana Profesora, Pana Dziekana i wszystkich zainteresowanych.

2. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć w "Gazecie Uniwersyteckiej UŚ" cykl tekstów dotyczących periodyków naukowych wydawanych lub współwydawanych przez Uniwersytet Śląski. Zwrócimy się wówczas do Pana Dziekana z prośbą o pomoc przy szczegółowej prezentacji czasopisma "The New Education Review", którego powstanie odnotowaliśmy na łamach "GU". Natomiast jeden z emerytowanych pracowników naszej Uczelni obiecał przygotować tekst wspomnieniowy, który będzie dotyczył m.in. profesora Pietera, a który planujemy zamieścić w czerwcowym numerze "GU".

3. Ponieważ w uroczystości nadania auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii imienia profesora Józefa Pietera uczestniczyli według naszej wiedzy i inni reprezentanci Wydziału (poza członkami Wysokiej Rady Wydziału, którzy też są przedstawicielami Wydziału) postanowiliśmy zamieścić - zbyt może lakoniczną formułę, że w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Wydziału.

4. Przygotowując tekst nasza dziennikarka wykorzystała informacje przekazane przez Wydział do Biura Promocji i Karier UŚ.

5. Mam nadzieję, że w przyszłości podobne usterki, które mogły wprowadzić Czytelników w błąd i za które przepraszamy, nie będą się pojawiały w naszym miesięczniku. Liczę jednak, że redakcja "Gazety Uniwersyteckiej UŚ", której celem jest m.in. dokumentowanie bieżącego życia Uczelni i jej przeszłości, będzie zapraszana do udziału w uroczystościach i innych imprezach odbywających się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Z wyrazami szacunku
Redaktor Naczelny "Gazety Uniwersyteckiej UŚ"
dr hab. Dariusz Rott

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania