XXXI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

21 stycznia br. w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, w Sosnowcu (ul. Żeromskiego 3) odbyły się Zawody II stopnia XXXI Olimpiady Wiedzy Technicznej. W uroczystym otwarciu Olimpiady udział wzięli: Władze i pracownicy Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ oraz licznie zaproszeni goście.

Olimpiada Wiedzy Technicznej ma za zadanie budzić i rozwijać, wśród młodzieży szkolnej, zainteresowania zmierzające do pogłębiania wiedzy z zakresu przedmiotów technicznych takich jak: elektronika, elektrotechnika, automatyka, informatyka i in. Młodzież województwa śląskiego chętnie bierze udział w Olimpiadach Wiedzy Technicznej, w których musi wykazać się znajomością wiedzy z różnych przedmiotów. I etap Olimpiady - zawody szkolne - uczniowie rozwiązują testy i zadania z zastosowaniem matematyki, fizyki, informatyki, elektroniki, mechaniki i optymalizacji w technice oraz dokonują wyboru grupy tematycznej, w której chcieliby brać udział w zawodach okręgowych. Zawody szkolne przeprowadzone zostały w roku 2004 w 56 szkołach ponadgimnazjalnych województwa śląskiego; wzięło w nich udział 1428 uczniów. Po sprawdzeniu prac, Śląski Komitet Okręgowy w Katowicach zakwalifikował do zawodów II stopnia 128 uczniów z 34 szkół. Zawody II stopnia XXXI Olimpiady Wiedzy Technicznej odbywały się w dniu 21 stycznia br. w okręgu śląskim w Bielsku-Białej i Sosnowcu.

XXXI Olimpiada Wiedzy Technicznej

Inauguracja Zawodów II stopnia XXXI Olimpiady Wiedzy Technicznej w Sosnowcu odbyła się w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. W inauguracji udział wzięli m.in.: Śląski Wicekurator Oświaty mgr Jerzy Zawarczyński, Przewodniczący Śląskiego Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Technicznej i dyrektor Instytutu Nauki o Materiałach (WIiNoM UŚ) prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, Dziekan WIiNoM prof. UŚ dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Prodziakan WIiNoM ds. Dydaktycznych prof. dr hab. Jan Ilczuk, Śląski Komendant Chorągwi ZHP hm. Andrzej Lichota, Dyrektor Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Katowicach mgr Tadeusz Zadrożny, Koordynator d/s Wychowania Technicznego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach mgr Iwona Reutowicz.

W wystąpieniu rozpoczynającym Zawody XXXI Olimpiady Wiedzy Technicznej, Przewodniczący Śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej w Katowicach prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, przywitał zebranych gości i pogratulował młodzieży zakwalifikowania się do zawodów okręgowych, życzył im wiele satysfakcji z udziału w Olimpiadzie oraz sukcesów. Podziękował także nauczycielom za przygotowanie uczniów. Prodziakan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. dr hab. Jan Ilczuk, przedstawił najważniejsze informacje o Wydziale i możliwościach podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Nauczycielom. Opiekunom młodzieży wręczył informatory o zasadach rekrutacji w Uniwersytecie Śląskim w 2005 roku.

XXXI Olimpiada Wiedzy Technicznej

W części merytorycznej (90 min.), młodzież rozwiązywała zadania optymalizacyjne lub z zastosowania informatyki w technice. Po przerwie uczniowie rozwiązywali przez 3 godziny zadania w, wybranych na etapie szkolnym, grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja powołana przez Przewodniczącego Śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej w Katowicach prof. dr. hab. Eugeniusza Łągiewkę. W czasie gdy młodzież rozwiązywała zadania, nauczyciele spotkali się z Władzami Oświatowymi, Władzami Wydziału, Organizatorami zawodów i sponsorami. Na spotkaniu wymieniano poglądy o problemach oświatowych na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego. Przyjęto, że organizacja tego typu imprez w Uniwersytecie Śląskim przynosi korzyści zarówno młodzieży jak i nauczycielom i powinna być kontynuowana.

Liczymy, że uczniowie biorący udział w zawodach będą reprezentowali wysoki poziom (podobnie jak w latach ubiegłych) i spora grupa zakwalifikowana zostanie przez Komitet Główny Olimpiady na zawody Centralne, które odbędą się w tym roku w Zielonej Górze.

prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka

Autorzy: Eugeniusz Łągiewka, Foto: Marek Czerwiec
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania