PUBLIKACJE 2003

ul. Bankowa 12B, 40-007 KATOWICE
tel. (0-32) 259 69 15
tel./fax (0-32) 258 27 35
kolportaż: (0-32) 359-18-60, (0-32) 359-11-72
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e-mail: wydawus@us.edu.pl

POEMATA INEUNTIS AEVI
Andrzej S z u b a: Postscripta wybrane / Selected Postscripts. Przekł. J. Ward. Posłowie P. Sarna, 144 s., 20,0 zł

Stefan T h e m e r s o n: Wiersze wybrane. 1939-1945. Przedmowa, wybór i oprac. J. Reichardt, 186 s., 20,0 zł

okładka

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA
Dariusz N o w a c k i, Krzysztof U n i ł o w s k i (oprac. i wstęp): Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, 260 s., 20,0 zł

Jerzy P a s z e k: Muchomory i zimowity. Kłącza i złącza powieści XX wieku, 152 s., 20,0 zł

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Regina G a l i m s k a-S t y p a, Joanna R a d z i e j e w s k a-L e b r e c h t: Wybrane zagadnienia z fitopatologii, 96 s. + wklejki, 15,0 zł

Jolanta M a l u s z y ń s k a, Michale P l e w a (red.): Bioassays in Plant Cells for Improvement of Ecosystem and Human Health. A Course Manual, 148 s. + wklejki, 16,0 zł

Krzysztof R o s t a ń s k i: Wykłady z botaniki systematycznej (skrypt dla studentów biologii kierunków uniwersyteckich), wyd. 3, 136 s. + wklejki, 18,0 zł

Krzysztof R o s t a ń s k i (red.): "Acta Biologica Silesiana". T. 37 (54): Ochrona gatunkowa roślin i florystyka, 220 s., 28,0 zł

Ewa S i e k i e r s k a: Mechanizmy działania kadmu na strukturę jajnika i przebieg oogenezy u dżdżownicy "Dendrobaena veneta" (ROSA), 64 s. + wklejki, 8,0 zł

Wacław W o j c i e c h o w s k i: A monograph of the Palaeartic Pterocommatinae (Aphidi- dae, Aphidinea, Hemiptera), 112 s. + wklejki, 17,0 zł

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Monika Bogdanowska: Komentarz i komentowanie. Zagadnienia konstrukcji tekstu, 168 s., 17,0 zł

Romuald C u d a k, Wioletta H a j d u k-G a w r o n, Jolanta T a m b o r (red.), Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 1: Bolesław Prus: "Kamizelka", "Z legend dawnego Egiptu", 72 s., 8,0 zł

Piotr C z e r w i ń s k i (red.), Andrzej C h a r c i a r e k (współpr.), Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich, 280 s., 26,0 zł

Ewa D ą b e k-D e r d a, Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie. Dramaturgia w kręgu mitu, 148 s., 15,0 zł

Antonina G r y b o s i o w a, Język wtopiony w rzeczywistość, 204 s., 20,0 zł

Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z (red.), Anna G o m ó ł a (współpr.), Między "Bambolandią" i "Jeżycjadą". Małgorzaty Musierowicz mikro- i makrokosmos, 208 s., 23,0 zł

Krzysztof J a r o s z (red.), La traduction littéraire. La traduzione litteraria. La traducción litteraria, 144 s., 17,0 zł

Wojciech K a l a g a, Tadeusz R a c h w a ł (red.), Viands, Wines and Spirits. Nourishment and (In)Digestion in the Culture of Literacy. Essays in Cultural Practice, 134 s., 15,0 zł

Marian K i s i e l (red.), Paweł M a j e r s k i, Zdzisław M a r c i n ó w (współudz.), Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi, 354 s. + wklejka, 40,0 zł

Małgorzata K i t a M. (red.), Jan G r z e n i a (współred.), Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, 212 s., 23,0 zł

Krystyna K l e s z c z o w a, Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, 212 s., 20,0 zł

Krystyna K l e s z c z o w a, Joanna S o b c z y k o w a (red.), Śląskie studia lingwistyczne, 352 s., 35,0 zł

Ewa K o s o w s k a, Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje, 180 s., 18,0 zł

Jan M a l i c k i, Dariusz R o t t (red.), Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 4, 152 s. 16,0 zł

Zdzisława M o k r a n o w s k a, Prozy poetów kręgu "Skamandra" wobec tradycji elitarnych i popularnych form kultury, 192 s., 20,0 zł

okładka

Aleksander N a w a r e c k i, Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne, 164 s., 15,0 zł

Aleksander N a w a r e c k i A. (red.), Beata M y t y ch (współudz.), Miniatura i mikrologia literacka. T. 3, 252 s., 25,0 zł

Renarda O c i e c z e k, Wśród sławetnych, nobilitowanych i szlachetnie urodzonych. Studia i rozprawy o pisarzach wieku XVII, 200 s., 23,0 zł

Józef O l e j n i c z a k, Kłamstwo nieprzerwane nas drąży. Cztery szkice o Gombrowiczu, 160 s., 15,0 zł

Dariusz P a w e l e c, Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku, 294 s., 26,0 zł

Jan P i o t r o w i a k, W świetle... i w mroku... Studia i szkice o poezji dwudziestolecia międzywojennego, 188 s., 20,0 zł

Teresa P y z i k (red.), Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 1: Bóg, wiara, religia, 228 s. 26,0 zł

Barbara S e r a f i n , Aleksandra A c h t e l i k, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, wyd. 2, 296 s., 37,0 zł

Józef S i e r o ń, Status jednostki i państwa w greckiej ????? w świetle filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa, 264 s., 32,0 zł

Monika S u ł k o w s k a, Séquences figéé. Etude lexicographique et contrastive. Question d'equivalence, 152 s., 12,0 zł

Anna T o k a r s k a, Książki, ludzie, idee. Kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej, 204 s., 22,0 zł

Emil T o k a r z (red.), Języki i tradycje Słowian, 480 s. + wklejka, 50,0 zł

Małgorzata T w a r d o ń, L'utilité de l'activité de penser analytique et synthétique dans l'enseignement / apprentissage des langues étrangeres a l'exemple de la langue français, 148 s., 15,0 zł

Jacek W a r c h a l a, Kategoria potoczności w języku, 284 s., 25,0 zł

Anna W ę g r z y n i a k, Tomasz S t ę p i e ń (red.), Tkanina. Studia. Szkice. Interpretacje, 374 s. + wklejka, 37,0 zł

Bożena W i t o s z, Maria W o j t a k, Ewa S ł a w k o w a, Aldona S k u d r z y k o w a, Style literatury (po roku 1956), 240 s., 25,0 zł

Bożena W i t o s z (red.), "Język Artystyczny". T. 12: Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość w literaturze, 248 s., 27,0 zł

Maria W y s o c k a, Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych, 176 s., 20,0 zł

Piotr Ż m i g r o d z k i, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, 272 s., 30,0 zł

okładka

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH
Gabriela J y ż, Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze, 268 s., 30,0 zł

Józef L e l ą t k o, Kształtowanie za pomocą pierwotnych wydzieleń struktury i właściwości stopów miedzi wykazujących pamięć kształtu, 128 s., 14,0 zł

Zygmunt W r ó b e l, Grzegorz S a p o t a, Sterowniki programowalne. Laboratorium, 200 s., 23,0 zł

okładka

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII
Joanna G e r, Kurs matematyki dla chemików, wyd. 3, 468 s., 39,0 zł

Kom. Red., "Annales Mathematicae Silesianae". T. 16 (2002), 104 s., 11,0 zł

Kom. Red., "Annales Mathematicae Silesianae". T. 17, 88 s., 11,0 zł

Jerzy M i o d u s z e w s k i, Wykłady z topologii. Zbiory spójne i kontinua, 172 s., 18,0 zł

okładka

Krystyna S k ó r n i k (red.), Pół wieku matematyki na Górnym Śląsku, 292 s., 30,0 zł

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
Elżbieta B u k o w s k a-J a n i a, Rola systemu lodowcowego w obiegu węglanu wapnia w środowisku przyrodniczym (na przykładzie Svalbardu młodoglacjalnych obszarów Polski północno-zachodniej), 248 s. + wklejki, 35,0 zł

Mariola J a b ł o ń s k a, Skład fazowy pyłów atmosferycznych w wybranych miejscowościach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 88 s. + wklejki, 12,0 zł

Aleksander J a c h o w i c z, Sonia D y b o v a-J a c h o w i c z, Paleobotanika, wyd. 2, 338 s. + wklejki, 37,0 zł

Jacek J a n i a, Wojciech F r o e h l i c h (red.), "Landform Analysis". Vol. 4, 115 s. + wklejki, 25,0 zł

Andrzej K o w a l c z y k, Formowanie się zasobów wód podziemnych w utworach węglanowych triasu śląsko-krakowskiego w warunkach antropopresji, 196 s., 23,0 zł

Wiesława E. K r a w c z y k, Urszula S k r ę t, Maria R a c k a, Beata H i b s z er, Wybrane zagadnienia z chemii. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów geografii, 66 s., 6,0 zł

Włodzimierz Ł a p o t, Diament. Praktikum gemmologiczne, 288 s., 35,0 zł

Jerzy R u n g e (red.), Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony, 300 s., 33,0 zł

Jerzy R u n g e (red.), Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, 312 s., 35,0 zł

Martyna R z ę t a ł a, Procesy brzegowe i osady denne wybranych zbiorników wodnych w warunkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie Wyżyny Śląskiej i jej obrzeży), 148 s. + wklejka, 16,0 zł

okładka

Tadeusz S z c z y p e k (red.), "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 26, 164 s. + wklejka, 20,0 zł

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Józef B a ń k a, Mikołaj z Kuzy. Agnostycyzm filozoficzny a etyka prostomyślności, 388 s., 40,0 zł

Józef B a ń k a (red.), "Folia Philosophica". T. 21, 272 s., 30 zł

Marek B a r a ń s k i (red.), Samorząd - rozwój - integracja, 372 s., 40,0 zł

okładka

Marek B a r a ń s k i, Mieczysław S t o l a r c z y k (red.), Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, 424 s., 47,0 zł

Adam B a r t o s z e k, Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, 280 s., 30,0 zł

Bogdan D e m b i ń s k i, Późna nauka Platona. Związki ontologii i matematyki, 220 s., 25,0 zł

Czesław G ł o m b i k, Andrzej J. N o r a s (red.), Wokół "Badań logicznych". W 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Materiały posesyjne, 172 s., 15,0 zł

Leszek A. G r u s z c z y ń s k i, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, wyd. 4, 164 s., 20,0 zł

Jacek K u r e k, U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733), 224 s., 26,0 zł

Andrzej J. N o r a s, Andrzej K i e p a s (red.), Rationality Today. Challenges, Problems, Changes, 152 s., 13,0 zł

Piotr Ł a c i a k, Struktura i rodzaje poznania "a priori" w rozumieniu Kanta i Husserla, 268 s., 30,0 zł

Idzi P a n i c, Ostatnie lata Wielkich Moraw, wyd. 2, 240 s., 30,0 zł

Idzi P a n i c, Maria W. W a n a t o w i c z (red.), Wieki stare i nowe. T. 3, 248 s., 30,0 zł

Halina P r o m i e ń s k a (red.), Etyka wobec problemów współczesnego świata, 232 s., 25,0 zł

okładka

Mieczysław S t o l a r c z y k (red.), Dylematy integracyjne Polski. Wybrane aspekty, 192 s., 23,0 zł

Barbara S z c z y p k a-G w i a z d a, Pomiędzy praktyką a utopią. Trójmiasto Bytom - Zabrze - Gliwice jako przykład koncepcji miasta przemysłowego czasów Republiki Weimarskiej, 184 s. + wklejki, 30,0 zł

Janusz S z t u m s k i (red.), Mariusz K o l c z y ń s k i (współudz.), Wybory parlamentarne 2001. Scena polityczna - aktorzy - programy - strategie, 160 s., 18,0 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
Andrzej C z e r k a w s k i, Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy województwa katowickiego w latach dziewięćdziesiątych, 136 s., 15,0 zł

Zofia D o ł ę g a, Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa - prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, 228 s., 25,0 zł

Zofia D o ł ę g a, Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne, 208 s., 25,0 zł

Dorota E k i e r t-O l d r o y d (red.), Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria - praktyka - perspektywy, 192 s., 20,0 zł

okładka

Ewa J a r o s z, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, wyd. 3, 120 s., 12,0 zł

Stanisław J u s z c z y k (red.), "Chowanna" R. XLV (LVIII), T. 2 (19), 152 s. 10,0 zł

Stanisław J u s z c z y k (red.), "Chowanna" R. XLVI (LIX), T. 1 (20): Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie, 240 s., 10 zł

Urszula K a m i ń s k a, Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, wyd. 2, 124 s., 14,0 zł

Mirosława K n a p i k (red.), Katarzyna K r a s o ń (współudz.), Dziecko i sztuka. Recepcja - edukacja - wsparcie - terapia, 160 s., 20,0 zł

Danuta K r z y w o ń, Twórcza postawa młodzieży o różnym typie lateralizacji, 116 s., 13,0 zł

Anna Ł o b o s, Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci, 148 s., 18,0 zł

Maria T. M i c h a l e w s k a (red.), Piotr K o w o l i k (współpr.), Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole, 108 s., 11,0 zł

Violetta R o d e k, Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, 196 s., 23,0 zł

Iwona W e n d r e ń s k a, Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), 176 s., 20,0 zł

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Andrzej D r o g o ń, Autonomia województwa śląskiego w pracach Klubu Chrześcijańskiej Demokracji w I Sejmie Śląskim, 188 s., 20,0 zł

Bernadetta F u c h s, Statut kontraktowy a przepisy wymuszające swoje zastosowanie, 232 s., 28,0 zł

Jadwiga G l u m i ń s k a-P a w l i c, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne, 308 s., 35,0 zł

Piotr H o f m a ń s k i, Kazimierz Z g r y z e k (red.), Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, 532 s. + wklejka, 60,0 zł

Adam L i t y ń s k i (red.), Z dziejów prawa. Cz. 4, 184 s., 22,0 zł

okładka

Sławomir T k a c z, Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 196 s., 25,0 zł

WYDZAIŁ TEOLOGICZNY
ks. Leszek S z e w c z y k, Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne na podstawie badań kaznodziejstwa kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972-1999, 216 s., 23,0 zł

FILIA UŚ w Cieszynie
Irena B u k o w s k a-F l o r e ń s k a (red.), "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 7: Aktywność kulturalna i postawy twórcze społeczności pogranicza, 320 s. + wklejki, 35,0 zł,

Helena D a n e l-B o b r z y k, Jadwiga U c h y ł a-Z r o s k i (red.), Folklor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu, 160 s., 17,0 zł

Alina G ó r n i o k-N a g l i k, Założone a rzeczywiste funkcje nauczyciela w procesie edukacji wczesnoszkolnej, 208 s., 24,0 zł

Anna M a r k o w s k a, Definiowanie sztuki - objaśnianie świata. O pojmowaniu sztuki w PRL-u, 400 s., 42,0 zł

okładka

VARIA

Dysponenda publikacji 1/2003, 88 s.

Dysponenda publikacji 2/2003, 92 s.

Katalog publikacji 2002, 76 s.

Zbigniew K a d ł u b e k (oprac.), Universitas Studiorum Silesia Anno MMIII, 168 s.

Research at the University of Silesia. Summary of Activities Academic Year 2003/2004, 72 s.

Eleonora U d a l s k a (red.), Józef Szajna. Doktor honoris causa Universitatis Silesiensis, 48 s.