Zapowiedź zmian w pomocy materialnej i kredytach dla studentów

Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ukazała się wiadomość o planowanych zmianach w systemie pomocy materialnej i kredytach dla studentów. Pragniemy zwrócić uwagę zainteresowanych (w szczególności studentów studiów zaocznych i wieczorowych, którzy mają uzyskać prawo do stypendiów) na to, że zmiany przepisów mogą wejść w życie dopiero po uchwaleniu przez Parlament, podpisie Prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Z informacji uzyskanych w MENiS wynika, że realnym terminem jest kwiecień-maj.

mkk

Informacja na temat zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów oraz w systemie pożyczek i kredytów studenckich

Przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu we współpracy z Ministerstwem Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz zmianie niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 lutego 2004 r. i będzie skierowany pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższy projekt przewiduje następujące rozwiązania w zakresie pomocy materialnej dla studentów:

 1. Prawo do otrzymania pomocy materialnej będą mieli studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych uczelni państwowych i niepaństwowych, a także osoby cywilne kształcące się w uczelniach wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Obrony Narodowej i Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
 2. Osoba uprawniona będzie mogła ubiegać się o następujące świadczenia:
  1. stypendium socjalne, którego wysokość może zostać zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, a w przypadku studentów studiów dziennych ponadto z tytułu:
   • zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
   • zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie niepracującego małżonka i dzieci;
  2. stypendium za wyniki w nauce;
  3. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;
  4. zapomogę.
 3. Został ujednolicony sposób ustalania dochodu na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego będzie nadal ustalała uczelnia, ale jego maksymalna miesięczna wysokość nie może przekroczyć 569 zł.
 4. Dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego będzie obliczany w uczelni na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255).
 5. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania tych świadczeń, wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej, będzie ustalał rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
 6. Finansowanie pomocy materialnej nadal będzie odbywało się poprzez fundusz pomocy materialnej dla studentów, z tym że fundusz ten w części pochodzącej z dotacji budżetowej przeznacza się na:
  • wypłatę stypendiów i zapomóg,
  • remonty domów i stołówek studenckich.

Natomiast w części pochodzącej z opłat za korzystanie z domów i stołówek studenckich oraz z innych przychodów, w tym opłat za wynajem pomieszczeń w powyższych obiektach, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, a w przypadku uczelni państwowej także na wynagrodzenia pracowników uczelni zatrudnionych w tych domach i stołówkach oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników. Fundusz w tej części można również przeznaczyć na wypłatę stypendiów i zapomóg.

Do systemu pożyczek i kredytów studenckich przedmiotowy projekt ustawy wprowadza następujące zmiany:

 1. Prawo do otrzymania kredytu studenckiego będą mieli także uczestnicy studiów doktoranckich i "studenci cywilni" Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej i Akademii Marynarki Wojennej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 2. Usunięte zostaną przepisy dotyczące pierwszeństwa w otrzymaniu pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego dla studentów preferowanych kierunków studiów.
 3. Spłata kredytu studenckiego będzie rozpoczynała się 2 lata od dnia ukończenia studiów, w tym również studiów doktoranckich.
 4. W składzie Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich znajdzie się również kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, innej niż szkoła wyższa, powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie, innych niż szkoły wyższe.
 5. Od 1 stycznia 2004 r. rata kredytu wyniesie 600 zł.

Nowy system pomocy materialnej dla studentów zacznie obowiązywać od 1 października 2004 r. Jednakże w projekcie ustawy przewidziano okres przejściowy trwający od 1 stycznia do 30 września 2004 r. W tym czasie, po wejściu w życie ustawy, o świadczenia będą mogli ubiegać się także studenci studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych, a przyznawanie pomocy materialnej dla tych studentów, będzie odbywało się na podstawie dotychczasowych przepisów.

W związku z powyższym w okresie przejściowym studenci studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych w uczelniach państwowych i niepaństwowych będą mogli otrzymać stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę. Decyzje w sprawach przyznawania świadczeń tym studentom będą mogły być w roku akademickim 2003/2004 wydawane na okres do 7 miesięcy (a nie tylko na semestr czy rok akademicki) i wypłacane z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej studentom studiów dziennych do 30 września 2004 r. odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów, z tym że wszyscy studenci, tzn. dotychczas uprawnieni i nowo obejmowani pomocą będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce w bieżącym roku już tylko na nowych zasadach - od 1 października 2004 r.

W 2004 r. przewiduje się, że w dotacji podmiotowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla studentów w uczelniach państwowych oraz państwowych uczelniach zawodowych będą uwzględnione środki na sfinansowanie budżetowe wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych w domach i stołówkach studenckich.

W zakresie systemu pożyczek i kredytów studenckich ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i będzie miała zastosowanie również do umów o kredyt studencki zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy. Przepis dotyczący podniesienia wysokości raty kredytu studenckiego do 600 zł będzie miał zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.

źródło: www.menis.gov.pl