Studencie niepełnosprawny!

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na:

 • zakup komputera (łącznie z oprzyrządowaniem dla osób niewidzących)
 • dostosowaniem samochodu do Twoich potrzeb
 • zakup elektrycznego wózka skorzystaj z programów PFRON: KOMPUTER DLA HOMERA 2003 oraz PEGAZ 2003.

Wnioski o dofinansowanie z tych programów można składać do końca marca.

Program KOMPUTER DLA HOMERA 2003

HOMER to program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.

Cel programu:

Pomoc finansowa dla osób niewidomych i niedowidzących w zakupie nowoczesnego, podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

Ponadto celem programu jest realizacja prawa osób niewidomych i niedowidzących do pracy, nauki oraz swobodnego komunikowania się.

Kto może wziąć udział w programie:

 1. pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
 2. dzieci i młodzież w wieku do lat 18 niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych bądź poszukujących pracy lub uczenie się albo studiowanie.

Termin składania wniosków o dofinansowanie z programu HOMER upływa 31 marca 2004 r.

Wnioski pozytywnie zweryfikowane i niezrealizowane w 2003 roku mogą być rozpatrywane ponownie w 2004 roku pod warunkiem ich aktualizacji przez Wnioskodawców.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Homer oraz wzory wniosków o dofinansowanie można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. www.pfron.org.pl/4/4_12.html

Program PEGAZ 2003

PEGAZ to moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się.

Program podzielony jest na 3 obszary:

 1. obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
 2. obszar B - pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,
 3. obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Cel programu:

Ułatwienie kolejnej grupie osób niepełnosprawnych dostosowania samochodu do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności ruchowej, nabycia własnego sprzętu komputerowego oraz środka transportu, jakim jest wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

Kto może wziąć udział w programie:

W obszarze A:

pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo w przypadku osób poszukujących pracy - zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.

W obszarze B:

 1. pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 2. niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

W obszarze C:

 1. pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
 2. niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w programie jest przedłożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, zawierającego szczegółowy opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Zaświadczenie to stanowi podstawę do stwierdzenia czy rodzaj niepełnosprawności zgodny jest z obszarem A, B lub C.

Termin składania wniosków o dofinansowanie z programu PEGAZ upływa 31 marca 2004 r.

Wnioski pozytywnie zweryfikowane i niezrealizowane w 2003 roku mogą być rozpatrywane ponownie w 2004 roku pod warunkiem ich aktualizacji przez Wnioskodawców.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Pegaz oraz wzory wniosków o dofinansowanie można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl/4/4_4.html

Więcej informacji na temat tych i innych programów PFRON znajduje się na stronie: www.pfron.org.pl/4.html oraz w biurze ds. studentów niepełnosprawnych UŚ.

Autorzy: Krystian Dudek