KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH

Uniwersytet Śląski był organizatorem kolejnego spotkania Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbyło się w sobotę 23 marca w Katowicach. Obrady poświęcone były pilnym sprawom środowiska akademickiego, przygotowano również specjalną prezentację: Ewaluacja, jakość, finanse - rzeczywistość uniwersytetów polskich na przykładzie Uniwersytetu Śląskiego, którą przedstawił zebranym Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek.

Jednym z zaproszonych na posiedzenie gości był Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht. Funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Polskich pełni Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Stefan Jurga, Wiceprzewodniczącymi KRUP są: Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek i Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Marcin Pliński.

W programie obrad znalazły się między innymi:

  • problematyka studiów doktoranckich,
  • omówienie sytuacji kierunków artystycznych prowadzonych w uniwersytetach,
  • kwestia współpracy uczelni wyższych z instytucjami samorządowymi,
  • zagadnienie badań naukowych i roli Komitetu Badań Naukowych,
  • problematyka akredytacji i podsumowanie czteroletniej działalności Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej,
  • omówienie bieżącej działalności Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Konferencja Rektorów

Dyskusję o prawach słuchaczy studiów doktoranckich (a raczej ich braku - praw, a nie słuchaczy) podsumowano wyartykułowaniem potrzeby przyznania im statusu studentów trzeciego stopnia studiów, co pozwoli na korzystanie z praw do zniżek w środkach komunikacji oraz kredytów i pożyczek studenckich. Dodatkowy postulat dotyczył wliczenia tych kilku lat studiów do stażu pracy, tak jak to jest praktykowane w krajach Unii Europejskiej. Kwestia uważnego przyjrzenia się studiom doktoranckim należy do najpilniejszych zagadnień, niedopełnienie tego obowiązku przez MENiS grozi kryzysem systemu przygotowywania młodej kadry naukowej w polskich uczelniach wyższych.

Podczas obrad podjęto także Uchwałę Rektorów Uniwersytetów Polskich w sprawie uniwersyteckiego kształcenia na kierunkach artystycznych wywołaną w dużej mierze Rozporządzeniem Ministra Kultury (wydanym 6 lutego) w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych.

Wbrew wcześniejszym ustaleniom i bez porozumienia z Radą Wyższego Szkolnictwa Artystycznego i Radą Główną Szkolnictwa Wyższego różnicuje ono uprawnienia absolwentów kierunków muzycznych w zależności od typu uczelni a nie ukończonego kierunku studiów, wprowadzając w ten sposób podział na "lepsze" i gorsze" typy uczelni. Rektorzy apelują więc o przywrócenie gwarantowanych wcześniej praw absolwentów uniwersytetów kończących studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Konferencja Rektorów

Drugą niepokojącą sprawą jest wyłączenie z prowadzonej przez Komitet Badań Naukowych oceny parametrycznej twórczości artystycznej pedagogów kształcących na kierunkach artystycznych prowadzonych w uniwersytetach, co wpływa negatywnie na możliwości finansowania jednostek artystycznych istniejących w strukturach wielu uniwersytetów, ale także niweczy dzieło harmonijnego włączania ich do grona klasycznych dyscyplin uniwersyteckich. Stąd postulat Rektorów, aby w obrębie KBN powołano zespół uprawniony do oceny dorobku w zakresie dyscyplin artystycznych w oparciu o przygotowane wspólnie z zainteresowanymi jednostkami kryteria.

Pilną potrzebę stanowi również konieczność wprowadzenia reguł prawnych pozwalających na odejście od stosowanego pojęcia "przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia" i zastąpienie ich powszechnie stosowanymi w świecie stopniami "doktora sztuki" i "doktora habilitowanego sztuki" (analogicznych do stopnia "doktora nauk" i "doktora habilitowanego nauk"). Interpelacje w tej sprawie Senator RP dr Krystyna Doktorowicz (Dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego) złożyła na ręce: Ministra Nauki Michała Kleibera, Ministra Kultury Andrzeja Celińskiego i Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej.

Bieżące ustalenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przekazała zebranym pełniąca funkcję zastępcy przewodniczącego UKA prof. dr hab. Zofia Ratajczak - Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego.

Działająca od czterech lat UKA stawia sobie za cel promowanie wysokiej jakości kształcenia i wypracowanie standardów pozwalających na rzetelne, okresowe oceny tej jakości. W lipcu 2001 decyzją Sejmu RP powołano do życia Państwową Komisję Akredytacyjną, która w imieniu państwa ma sprawować nadzór nad spełnianiem podstawowych wymogów kształcenia na poziomie wyższym.

O zasadności idei UKA najlepiej świadczy fakt wzrastającej w lawinowym tempie liczby kierunków studiów poddawanych procedurom zmierzającym do uzyskania dobrowolnej przecież akredytacji, a co za tym idzie - Certyfikatu UKA. Obradująca dziś w Katowicach KRUP zgodnie z ustaloną procedurą zatwierdził przygotowanych przez UKA kolejnych 65 wniosków o akredytację (pięć z nich dotyczy kolejnych kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim: geografii, chemii, biologii, filologii romańskiej i filologii rosyjskiej). Rektorzy uniwersytetów polskich mieli także okazję zapoznać się z najnowszą edycją Informatora UKA.

Kolejne, ostatnie z tym składzie spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich zaplanowano wstępnie na połowę czerwca.

Autorzy: Katarzyna Bytomska, Foto: W. Ziółkowski